Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt.

Agentur Frisch: Ponieważ ochrona danych jest bliska naszym sercom!

Polityka prywatności zgodnie z DSGVO

Informacja o ochronie Twoich danych -. Polityka prywatności | ochrona danych

 1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Agentur Frisch International (w skrócie AGF)

Consulting GmbH & Co. KG
Edisonstr. 18
DE-12459 Berlin
Niemcy/Germany

Tel.: +49 (0) 30 32 89 68 83
E-mail: info@ag-frisch.com
Strona internetowa: www.ag-frisch.com

 1. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

David Frisch, datenschutz@importvermittlung.de

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

My, jako Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG, szanujemy Twoją prywatność. Mamy świadomość, że ufasz nam, że odpowiedzialnie obchodzimy się z danymi osobowymi, które nam powierzasz. Nasza polityka ma na celu pełną ochronę Twoich danych osobowych. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie (zwane dalej łącznie „przetwarzaniem”) Państwa danych osobowych, jeżeli i o ile wystąpią one podczas korzystania z naszej strony internetowej i / lub naszej aplikacji, lub o ile skontaktują się Państwo z nami w trakcie inicjowania lub realizacji umowy lub zażądają od nas informacji. Przy przetwarzaniu tych danych postępujemy ściśle według odpowiednich ustawowych przepisów o ochronie danych i następujących zasad.
Przestrzegamy zasad przetwarzania danych zgodnie z art. 5 GDPR. Państwa dane będą przechowywane tylko w określonych celach, ograniczone do tego, co niezbędne, aktualizowane, tylko w określonym celu gromadzenia i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji naszych umów. Po wypełnieniu zobowiązań umownych przetwarzamy te dane tylko po wyrażeniu zgody. Wyjątek dotyczy tych przypadków, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych lub przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. DSGVO jako podstawa prawna. W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa służy art. 6 ust. 1. 1 lit. b DSGVO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO jako podstawa prawna. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, zastosowanie ma art. 6 (1) ustawy o ochronie danych. 1 lit. f DSGVO jako podstawa prawna przetwarzania danych.

 1. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko przestaje obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte w przypadku upływu okresu przechowywania określonego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

 1. Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług zapewnienia jakości, transportu i logistyki

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia jakości, transportu i logistyki przez Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG częściowo wymaga przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może być przez nas wymagane już przed zawarciem umowy (np. w ramach przygotowania oferty), jak również w trakcie jej wykonywania.
Dane osobowe i biznesowe dane kontaktowe (np. nazwisko, imię, firma, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i / lub numer faksu), których przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych usług, mogą obejmować kategorie danych wymienione poniżej. W indywidualnych przypadkach może być jednak konieczne przetwarzanie dalszych kategorii danych, są to np:
– Informacje dotyczące wysyłki i transportu (np:
o dane kontaktowe przewoźników i odbiorców, ich adresy fizyczne, adresy e-mail i numery telefonów
o Podpis na potwierdzeniu odbioru
o dane dotyczące rachunku, oraz
o inne informacje ułatwiające świadczenie naszych usług) oraz przekazane nam informacje dotyczące towarów, które mają być poddane kontroli lub transportowi, ale tylko w zakresie, w jakim są to dane osobowe.
– Informacje, które umożliwiają nam weryfikację tożsamości osoby.
– Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby trzeciej, jeżeli zostaniemy poproszeni o przekazanie tej osobie informacji związanych z promocją lub inną usługą.
– Informacje o płatnościach i dane finansowe (np. dane konta bankowego)
– Informacje podatkowe, o ile korzystają Państwo z usług, dla których wymagane jest przetwarzanie danych podatkowych.
– Inne dane osobowe przekazane nam przez Państwa lub osoby trzecie w trakcie świadczenia naszych usług

Jeśli przekazujesz dane osobowe do Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG, upewnij się, że dane te są istotne, dokładne i niezbędne do rozpoczęcia lub realizacji relacji biznesowych. W szczególności, jeśli przekazują Państwo dane, które dotyczą osoby trzeciej, są Państwo prawnie zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad prawa ochrony danych.
W przypadku odbioru ładunku, dostawy towarów lub świadczenia innych usług, możemy przetwarzać dane adresowe. Takie informacje dotyczące lokalizacji adresu mogą w poszczególnych przypadkach obejmować również dane GPS, geokody, szerokość/długość geograficzną oraz reprezentacje graficzne/obrazy.
Niektóre informacje dotyczące kontroli jakości i informacje o transporcie są przekazywane władzom w krajach tranzytowych lub docelowych, na przykład ze względu na prawo celne lub podatkowe, lub w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa. Przekazanie to zależy od przepisów prawnych w kraju tranzytu lub przeznaczenia.
Z reguły takie rekordy danych zawierają następujące indywidualne dane, chociaż w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa z przyczyn prawnych: Nazwa i adres nadawcy, nazwa i adres odbiorcy, opis przewożonego towaru, liczba sztuk towaru, ewentualnie waga i wartość ładunku.
W pojedynczych przypadkach przekazujemy dane osobowe do kraju innego niż ten, w którym dane zostały zebrane. Dane są przekazywane przede wszystkim w celu świadczenia naszych usług, na przykład innym firmom z grupy Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG, agentom działającym w imieniu Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG lub innym firmom z nami związanym. Należy pamiętać, że agencja Frisch International Consulting GmbH & Co. KG współpracuje z wieloma partnerami, aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę (np. podwykonawcy tacy jak firmy transportowe i logistyczne, porty, magazyny itp.) Może to również wymagać przekazania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
Należy również pamiętać, że z przyczyn technicznych i prawnych Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG nie jest w stanie zaoferować Państwu naszych usług, jeśli sprzeciwią się Państwo częściowo lub w całości temu przetwarzaniu i przekazywaniu danych.
W krajach, do których przekazujemy dane, mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych osobowych różniące się od standardów obowiązujących w jurysdykcji, w ramach której przekazali nam Państwo dane. Jeśli przekazujemy dane do innych krajów, chronimy je zgodnie z niniejszą deklaracją ochrony danych i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
W przypadku przekazywania danych osobowych pomiędzy jurysdykcjami o różnych poziomach ochrony, będziemy przestrzegać bardziej rygorystycznych wymogów prawnych. Stosujemy określone umowy dotyczące ochrony danych osobowych (np. wzorcowe umowy Komisji UE dotyczące przekazywania danych do państw trzecich) i regularnie współpracujemy z naszymi partnerami i kontrahentami, aby wspólnie zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.
Dalsze informacje dotyczące danych przetwarzanych w trakcie instalacji lub korzystania z naszej strony internetowej lub agencji App Frisch International Consulting GmbH & Co. KG można znaleźć w odpowiednim rozdziale niniejszej deklaracji ochrony danych.

 1. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów
 2. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę. Gromadzone są następujące dane:
(1) Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

 1. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dochodzi do oceny danych w celach marketingowych. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

 1. Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie ponad to. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane tak, że przyporządkowanie klienta dzwoniącego nie jest już możliwe.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

 1. Stosowanie plików cookie
 2. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie komputerowym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookies, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas surfowania.

W ten sposób można przesyłać następujące dane:
(1) Wprowadzone hasła wyszukiwania
(2) Częstotliwość przeglądania stron
(3) Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane dzięki technicznym środkom ostrożności. Dlatego nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika wywołującego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany przez baner informacyjny o wykorzystywaniu plików cookies w celach analitycznych. W tym kontekście następuje również odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Podstawa prawna
W przypadku przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych obowiązuje art. 6 ust. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. 1 lit. a GDPR.

 1. Cel przetwarzania danych

Pliki cookie do analizy są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, jak wykorzystywana jest strona internetowa i możemy dzięki temu stale optymalizować naszą ofertę.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

 1. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane do naszej witryny przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Zgoda na pliki cookies z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs Cookie, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce i udokumentować to zgodnie z prawem ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwany dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookies Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia lub samodzielnie usuniesz plik cookie Borlabs, lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Wykorzystanie technologii zgody na pliki cookies Borlabs odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art. 6 par. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Tutaj można dostosować lub również wyłączyć wszystkie pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne.

 1. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 1. Newsletter

Wysyłamy newslettery tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli zapiszą się Państwo na newsletter naszej firmy, dane w odpowiedniej masce wejściowej zostaną przekazane do przetworzenia. Rejestracja na nasz newsletter odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Tzn. po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się z użyciem cudzych adresów e-mail. Podczas rejestracji do newslettera zapisywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Służy to zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail osoby, której dane dotyczą. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do wysyłki newslettera. Subskrypcja newslettera może być w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Podobnie, zgoda na przechowywanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika na newsletter jest art. 6 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. 1 lit. a) GDPR. Podstawą prawną wysyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG.

2. pieczęć urzędowa Exali AG

1. opis i zakres przetwarzania danych
Ta strona wykorzystuje integrację pieczęci odpowiedzialności Exali AG. Element graficzny pieczęci jest przeładowywany z serwerów firmy Exali AG. W tym celu, ze względu na techniczną budowę Internetu, przetwarzany jest Twój adres IP w celu przekazania grafiki do Twojej przeglądarki.

Jeśli klikniesz na tę pieczęć, opuścisz naszą stronę i zostaniesz przekierowany na serwery firmy Exali AG.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Exali: https:%20des%

2. podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. f) DS-GVO (uzasadniony interes).

3. cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych służy dostarczeniu dowodu w postaci prawnie przewidzianej obowiązkowej informacji o odpowiedzialności zawodowej zgodnie z § 2 ust. 11 DL-InfoV) w atrakcyjny wizualnie sposób.

4. uzasadniony interes
Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika z celu zapewnienia atrakcyjnej oferty online i wypełnienia naszych obowiązków informacyjnych w sposób formalnie atrakcyjny.

VII. rejestracja w systemie Track & Tracce lub rejestracja przesyłek internetowych, m.in.

Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub realizacji działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 2. 1 lit. b GDPR.

 

 1. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu udostępnienia pewnych treści i usług na naszej stronie internetowej.

Rejestracja użytkownika jest konieczna do realizacji umowy (track & trace) z użytkownikiem lub do realizacji środków przedumownych.

 1. Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, gdy rejestracja na naszej stronie zostanie anulowana lub zmodyfikowana. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, gdy dane te nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz możliwość anulowania swojej rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz zlecić zmianę zapisanych o Tobie danych.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają usunięcia.

VIII. Prawa osoby, której dotyczą dane

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu GDPR i przysługują Ci następujące prawa wobec administratora:

 1. Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane. Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

(1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Pani/Pana dane osobowe;
(4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 2. 1 i 4 GDPR oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje o zaangażowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z prawem. Art. 46 GDPR w związku z przekazaniem.

 1. Prawo do sprostowania

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe Pani/Pana dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna niezwłocznie dokonuje korekty.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na następujących warunkach:
(1) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a w zamian żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
(4) jeśli wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR
i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

 1. Prawo do usunięcia danych
 2. Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:
(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
(2) Odwołujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych na podstawie art. Art. 6 par. 1 lit. a lub art. 9 par. 2 lit. GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
(3) Ustanawiają one zgodnie z Art. 21 par. 1 DSGVO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 1 DSGVO. Art. 21 par. 2 DSGVO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
(4) Dane osobowe dotyczące Pani/Pana zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Dane osobowe dotyczące Pani/Pana zostały przetworzone w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 DSGVO zebrane. b. Informacje dla stron trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Pani/Pana i jest zobowiązany do tego na podstawie przepisów prawa, ma prawo wycofać te dane. Art. 17 par. 1 DSGVO, aby je usunąć, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, mając na uwadze dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Ty, jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

 

 1. Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne
(1) korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
(2) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 par. 3 GDPR;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 4. Art. 89
Abs. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 1. Prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek przekazać to sprostowanie lub usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że
(1) podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 par. 2 lit. DSGVO lub na umowę na podstawie. Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO i
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do uzyskania, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe. Wolności i prawa innych osób nie mogą być przez to naruszone. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe dotyczące Pani/Pana są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej
Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 1. Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody w świetle prawa o ochronie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 1. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem,
(2) jest dozwolone przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów; lub
(3) odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą być jednak oparte na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2. 1 DSGVO, chyba że zastosowanie ma art. 9 (1) DSGVO. 2 lit. a lub g DSGVO ma zastosowanie i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt 1 i 3, administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

11. media społecznościowe

Prowadzimy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z aktywnymi tam klientami, zainteresowanymi i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki i zasady przetwarzania danych ich operatorów. Jeśli nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają nam wiadomości.

12. dostępu osób trzecich do Twoich danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się przez nas i – o ile nie zostało to wyraźnie wykluczone – również przez inne przedsiębiorstwa grupy a. Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG (przedsiębiorstwa grupy) lub zewnętrznych usługodawców, którym zlecono wykonanie usługi i którzy są umownie i prawnie zobowiązani do ochrony danych. W dwóch ostatnich przypadkach zapewnimy, że spółki Grupy i zewnętrzni dostawcy usług będą przestrzegać odpowiednich ustawowych zasad ochrony danych oraz zobowiązań wynikających z niniejszej polityki prywatności. Kierujemy się wymogami prawnymi ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, chyba że obowiązują surowsze wymogi prawne, które muszą być przestrzegane w pierwszej kolejności.
Ponadto żadna osoba trzecia nie ma dostępu do Twoich danych osobowych. Nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać tych danych. Przekazujemy dane właściwym organom tylko w odpowiedzi na urzędowe lub prawne wymagania oraz w przypadku prawnych zobowiązań do przekazania danych. Ma to zastosowanie również w przypadku sądowego nakazu przekazania danych. W przypadku oficjalnego, ustawowego lub sądowego obowiązku przekazania danych, sprawdzimy w każdym przypadku, czy przekazanie danych jest zgodne z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE i / lub obowiązującego prawa krajowego i, jeśli to konieczne, podejmiemy działania prawne.

XII Bezpieczeństwo

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, zmianą, kradzieżą lub dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Nasze systemy informatyczne są zaprojektowane w taki sposób, aby agencja Frisch International Consulting GmbH & Co. KG spełniała wymogi art. 32 i następnych Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE.

XIII Dzieci i małoletni

Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Jeśli dowiemy się, że dane zostały nam przekazane poza takim obowiązkiem prawnym bez zgody rodziców lub innych opiekunów, niezwłocznie usuniemy te dane.

XIV Wykreślanie i blokowanie

Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy cel biznesowy związany z tymi danymi przestał istnieć lub wymagają tego odpowiednie ustawowe zasady ochrony danych. W przypadku zgody, usuniemy Twoje dane po odwołaniu lub zaprzestaniu realizacji celu zgody (klauzula 2.).
Na Państwa życzenie zablokujemy dane osobowe w całości lub w części, o ile nie naruszy to nadrzędnego interesu prawnego Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG w przetwarzaniu. W tym celu prosimy o informację, w jakim zakresie i na jak długo ma nastąpić blokada. O ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo w ten sposób wyłączyć przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych w określonych obszarach.

 1. Informacje dotyczące płatności

 

W naszych systemach e-biznesowych (podlegających rejestracji) może być wymagane podanie danych dotyczących płatności lub skorzystanie z usług dostawców usług płatniczych, takich jak dostawcy kart kredytowych lub płatności online (np. PayPal Inc.).
O ile AGF korzysta z procesu płatności realizowanego przez osoby trzecie, nie przechowujemy żadnych danych kart kredytowych, lecz przekazujemy obsługę procesu płatności w całości usługodawcy zewnętrznemu. Dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane przez dostawcę zewnętrznego w celu świadczenia odpowiednich usług.
Prosimy o sprawdzenie u odpowiedniego dostawcy usług odpowiedniej polityki prywatności i zgodności z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania przez nas z usług dostawców usług płatniczych, skontaktuj się z nami pod adresem datenschutz@importvermittlung.de.

XVI Hiperłącza

Strona internetowa AGF może zawierać hiperłącza, tj. elektroniczne odsyłacze, do stron internetowych osób trzecich. Ponieważ Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i zgodność prawną stron internetowych osób trzecich z prawem o ochronie danych osobowych, prosimy o przestrzeganie odpowiedniego oświadczenia o ochronie danych na stronach internetowych osób trzecich.

 

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.