Analiza zgodności i ryzyka

Chin Import Agency świeżo sprawdza ryzyko związane z Twoim produktem w analizie ryzyka i zajmuje się brakującymi inspekcjami i testami.

Przywóz z Chin: analiza ryzyka, świadectwa i bezpieczeństwo produktów

Jeśli Twój produkt spełni Twoje oczekiwania, należy również zadbać o jego zbywalność. W tym celu w analizie ryzyka badamy ryzyko związane z Państwa produktem. Jeśli analiza ryzyka wykaże brak niezbędnych badań, zajmiemy się badaniami, które są nadal wymagane.

 

Ustawa o bezpieczeństwie produktów

Obowiązki importera zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie produktów

 

Ważność ustawy o bezpieczeństwie produktów

Ustawa o bezpieczeństwie produktów dotyczy właściwie wszystkich produktów, a jedynymi wyjątkami są antyki, artykuły używane, artykuły wojskowe, żywność/pasza, żywe rośliny i zwierzęta, wyroby medyczne i środki ochrony roślin.

Ocena ryzyka

Produkt może być udostępniony na rynku tylko wtedy, gdy nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu osób, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem i w sposób możliwy do przewidzenia. Należy również zwrócić szczególną uwagę na grupy szczególnie narażone (dzieci, kobiety w ciąży itp.). O wszelkich możliwych zagrożeniach należy uprzedzić, np. w załączniku/wkładce.

Z tego powodu dla każdego produktu wymagana jest ocena ryzyka.

Wszystkie ostrzeżenia, wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi muszą być podane w języku niemieckim.

Aby ocenić, czy dany produkt może być udostępniony na rynku, należy zapoznać się z odpowiednimi normami. Jeśli zgodność z normami zostanie wykazana podczas produkcji, istnieje domniemanie, że produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i może być udostępniony na rynku.

Importer musi być wyraźnie rozpoznawalny na produkcie, w szczególności poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu kontaktowego (np. za pomocą naklejki, graweru, nadruku), a oznaczenie produktu i oznaczenie modelu muszą być naniesione na produkt (cechy identyfikacyjne).

Instrukcje bezpieczeństwa

Jasne i łatwo zrozumiałe informacje o zagrożeniach związanych z produktem muszą być umieszczone w języku niemieckim na produkcie, opakowaniu lub dodatku (np. instrukcji obsługi).

Regularne kontrole na miejscu/kontrole wyrywkowe

Producent (importer) musi badać regularnie próbki swojego produktu. Poziom wymaganego pobierania próbek zależy od stopnia ryzyka związanego z produktem oraz możliwości uniknięcia ryzyka. Należy sporządzić protokół z inspekcji próbek, który będzie stanowił dowód na przeprowadzenie inspekcji próbek. Jeżeli badania ujawnią dodatkowe zagrożenia, które stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia osób, importer niezwłocznie powiadamia organ nadzoru rynku i informuje go o sposobie uniknięcia ryzyka oraz o procesie wycofania produktu. Jeżeli importer sam informuje władze o zagrożeniach związanych z jego produktem, które stwierdził w badaniu losowej próbki, nie można wszcząć wobec niego postępowania karnego ani postępowania w sprawie wykroczenia administracyjnego.

 

 

CE Artykuły obowiązkowe

Zabrania się udostępniania na rynku wyrobu, jeżeli wyrób, opakowanie lub dokumenty towarzyszące posiadają oznakowanie CE, a nie jest to wyrób zgodny z normą CE. Jeżeli artykuł podlega oznakowaniu CE, nie może być udostępniany na rynku bez tego oznakowania. Oznaczenie CE musi być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny na produkcie lub jego tabliczce znamionowej. Jeżeli kontrolę produkcji przeprowadziła jednostka notyfikowana, to obok CE znajduje się jej numer identyfikacyjny.

 

Nadzór rynku: obowiązek przestrzegania norm

– Jeżeli normy nie zostały spełnione, organ nadzoru rynku może zakazać dystrybucji w Niemczech

– Organ nadzoru rynku może zarządzić środki, w wyniku których produkt nie będzie udostępniany na rynku, dopóki nie spełni wymagań.

– Organ nadzoru rynku może nakazać przeprowadzenie badań przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę równoważną

– Udostępnianie na rynku może zostać zabronione przez organ nadzoru rynkowego na okres ściśle niezbędny do przeprowadzenia badań.

– Wycofanie lub wycofanie z rynku produktu już udostępnionego na rynku może zarządzić organ.

– Organ nadzoru rynku i osoby przez niego upoważnione mają prawo wstępu w godzinach pracy i prowadzenia działalności gospodarczej do pomieszczeń i obiektów, w których produkty są wytwarzane, używane, przechowywane w celu udostępnienia na rynku lub wystawiane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W celu sprawdzenia zgodności produktów mogą być pobierane próbki, wymagane dokumenty i informacje. Próbki, dokumenty i informacje muszą być udostępnione organowi nieodpłatnie.

Na żądanie, producent przedkłada organom nadzoru rynku dokumentację techniczną po wprowadzeniu do obrotu, zawiera ona co najmniej:

 • Ogólny opis produktu
 • Rysunki, wyniki egzaminów/testów itp.
 • Dokumentacja oceny ryzyka
 • Stosowane normy
 • jeśli wymaga tego ocena ryzyka: Instrukcja obsługi, instrukcja użytkowania lub instrukcja montażu. .
 • W stosownych przypadkach, deklaracja włączenia lub deklaracja zgodności UE/WE dla części dostawcy
 • Deklaracja zgodności WE

 

Obowiązki wykonawców

Producent zapewnia, że dostarczany przez niego wyrób jest zgodny z badanym typem. Może on udostępnić na rynku jedynie produkty zgodne, które spełniają odpowiednie normy.

Za produkt odpowiada producent, jeśli ma siedzibę w UE, w przeciwnym razie przedstawiciel/autoryzowany przedstawiciel, który ma siedzibę w UE i został do tego upoważniony przez producenta. Jeśli nie ma innego przedstawiciela w UE, w przeciwnym razie odpowiedzialność ponosi dostawca usług realizacji, u którego towary są przechowywane i z którego towary są wysyłane w UE.

Wykonawcy zapewniają sporządzenie deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentacji technicznej produktu. Deklaracja zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych musi być przechowywana do dyspozycji organów nadzoru. Należy je udostępnić władzom na żądanie.

Na uzasadniony wniosek organu nadzoru rynku: Dostarczyć temu organowi, w języku łatwo dla niego zrozumiałym, wszelkie informacje i dokumentację niezbędną do wykazania zgodności produktu.

Gdy istnieją powody, by sądzić, że dany produkt stanowi zagrożenie: Poinformować organ nadzoru rynku.

Etykietowanie produktu lub opakowania: Produkt, opakowanie lub dokument towarzyszący musi być opatrzony etykietą z nazwą, nazwą handlową lub znakiem towarowym i danymi kontaktowymi, w tym adresem pocztowym, producenta lub jego przedstawiciela.

 

Zapewnienie jakości

wytwórca wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel musi ustanowić i utrzymywać regularną i skuteczną kontrolę jakości z określonymi procedurami badań. Muszą one być przeprowadzane i rejestrowane w regularnych odstępach czasu (system zapewnienia jakości).

Jakość jest najważniejszym wymogiem przy wytwarzaniu produktów. Zgodność ma na celu zapewnienie stałej jakości. Badania zgodności są wymagane przez prawo jako część procedury zgodności.

Producent wyrobu jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedury zapewnienia jakości. Procedury zgodności produkcji mają na celu zapewnienie, że każdy wyprodukowany wyrób, system i część oraz każdy wyprodukowany oddzielny zespół techniczny odpowiada typowi zbadanemu jako „zgodny”. Jest to jedyny sposób na zapewnienie jakości.

Każdy producent wyrobu ustala i stosuje określone procedury badań dla skutecznej kontroli i jest odpowiedzialny za zgodność swoich wyrobów z wymaganą jakością. Na żądanie organu nadzorczego musi udostępnić wyniki badań.

Te procedury testowe muszą być przeprowadzane i rejestrowane w regularnych odstępach czasu.

 

Sprzedaż na odległość

Jeżeli produkt jest oferowany do sprzedaży przez internet lub za pośrednictwem innej formy sprzedaży na odległość, produkt uważa się za udostępniony na rynku, jeżeli oferta jest skierowana do użytkownika końcowego w UE. Uznaje się, że oferta sprzedaży jest skierowana do użytkowników końcowych w UE, jeżeli dany podmiot gospodarczy kieruje swoją działalność w jakikolwiek sposób do państwa członkowskiego UE.

Kontrola organów celnych

Organ celny zawiesza dopuszczenie produktu do swobodnego obrotu, jeżeli w trakcie kontroli (przywozu) stwierdzono, że

 1. (a)do produktu nie dołączono dokumentacji wymaganej przez prawo Unii lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności, dokładności lub kompletności dokumentacji.
 2. b)produkt nie jest oznakowany lub etykietowany zgodnie z przepisami
 3. c)Produkt posiada oznaczenie CE lub inne oznaczenie, które zostało umieszczone w sposób nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd.
 4. d)Nie podaje się nazwy, nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz danych kontaktowych wraz z adresem pocztowym podmiotu odpowiedzialnego.
 5. e) Istnieją inne powody, aby sądzić, że produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska lub innego interesu publicznego.

 

Przepisy karne wynikające z ustawy o bezpieczeństwie produktów

Za naruszenie przepisów grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności lub grzywna

 

Wszystkie nasze usługi dla importu z Chin

Organizujemy kompletny import dla naszych klientów. Poniższe obrazy przeniosą Państwa do obszarów naszych głównych usług.

Wysyłka z Chin Zapewnienie jakości w Chinach Usługi specjalne Chiny

 

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.