Badania laboratoryjne i wytyczne

China Import Agency Frisch może już w Chinach przeprowadzać badania laboratoryjne i testy zgodne z wytycznymi CE.

Badania laboratoryjne w Chinach

Dzięki naszemu zastrzeżonemu znakowi towarowemu dla badań laboratoryjnych „Both”, zapewniamy jakość Państwa towarów już w Chinach. Możemy przeprowadzić większość badań laboratoryjnych, takich jak LFGB, REACH lub również badania zgodnie z dyrektywami CE, np. dyrektywą zabawkową, dyrektywą maszynową, EMC, LVD, RoHS itp. już w Chinach, w tym odpowiednie badania według norm DIN.

 

Analiza ryzyka i certyfikaty

Jeśli Twój produkt spełni Twoje oczekiwania, należy również zadbać o jego zbywalność. W tym celu w analizie ryzyka badamy ryzyko związane z Państwa produktem. Jeśli analiza ryzyka wykaże brak niezbędnych badań, zajmiemy się badaniami, które są nadal wymagane.

 

 

 

Prawo dotyczące baterii

Celem ustawy o bateriach jest ograniczenie zanieczyszczeń w odpadach. W tym celu wydano dyrektywy dotyczące substancji zawartych w bateriach, a także pewnych zobowiązań producentów w zakresie odbioru. Na przykład w przypadku akumulatorów rozruchowych rozporządzenie nakłada na producenta obowiązek pobrania kaucji, jeśli przy zakupie nowego akumulatora nie zostanie zwrócony stary akumulator.

 

Certyfikacja ekologiczna

Firmy handlujące żywnością ekologiczną są zobowiązane do uczestniczenia w procedurze kontrolnej w UE. Wszystkie etapy łańcucha handlowego z produktami ekologicznymi muszą być poddawane niezależnym audytom. Tylko produkty, co do których można udowodnić, że pochodzą z upraw ekologicznych, mogą być wprowadzane na rynek jako produkty ekologiczne.

Badanie norm DIN

Normy DIN często zawierają przepisy lub wskazówki bezpieczeństwa, które należy uwzględnić w produkcji. Jeśli norma nie zostanie uwzględniona, często trudno jest udowodnić, dlaczego produkt jest nadal bezpieczny, ponieważ władze często mają tendencję do uznawania produktu za niebezpieczny, jeśli nie zostały zachowane wymogi bezpieczeństwa określone w normie DIN.

Określamy odpowiednie normy dla Twojego produktu. Jeśli chcesz, możemy pójść o krok dalej i ocenić standardy dla Ciebie i dać Ci zalecenia do działania.

Norma DIN jest w większości dobrowolną normą opracowaną przez producentów, ekspertów i naukowców. Aktualna norma musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki, dlatego normy DIN są weryfikowane co pięć lat. Normy DIN są zaleceniem dla produkcji wyrobu, ale nie ma obowiązku przestrzegania norm podczas produkcji, chyba że ustawodawca nakazał zgodność z normą w ustawie lub rozporządzeniu, co często ma miejsce np. w dyrektywach CE. Zwykle jednak istnieje domniemanie, że normy odpowiadają stanowi techniki; jeśli nie przestrzegasz norm, możesz być zmuszony do udowodnienia, w jaki sposób mimo wszystko przestrzegałeś stanu techniki, nawet jeśli przestrzeganie normy nie było nakazane przez ustawę lub rozporządzenie.

Analiza reguł przywozu

Chociaż Niemcy i UE nie regulują tego, komu wolno importować, to nadal istnieje wiele przepisów, które importer musi przestrzegać. W ujęciu czysto prawnym importer jest producentem importowanego towaru i ponosi pełną odpowiedzialność za swój importowany towar. Analizujemy za Ciebie zasady importu i dajemy Ci rekomendacje do działania. Na Państwa życzenie możemy pójść o krok dalej i wykonać audyt norm DIN oraz analizę ryzyka.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Badanie EMC sprawdza, czy produkt/urządzenie elektryczne jest kompatybilne elektromagnetycznie. W ten sposób sprawdza się również, jak bardzo urządzenie jest zabezpieczone przed odbieraniem zakłóceń. Aby uzyskać zgodność z CE, badania są obowiązkowe dla różnych grup produktów, takich jak technologia przemysłowa, elektronika użytkowa, technologia motoryzacyjna, technologia lotnicza, technologia medyczna i technologia informacyjna. Podstawą prawną badania jest zazwyczaj dyrektywa EMC; w przypadku pojazdów mechanicznych jest to na przykład część dyrektywy ECE.

Dyrektywa ERP (dyrektywa w sprawie ekoprojektu)

Dyrektywa weszła w życie w 2011 roku. Dyrektywa dotyczy głównie efektywności energetycznej i kompatybilności środowiskowej produktów/urządzeń. Dyrektywa obejmuje w szczególności technologię biurową, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronikę użytkową, lampy i oprawy oświetleniowe oraz urządzenia klimatyzacyjne.

Deklaracja zgodności

Poprzez deklarację zgodności zaświadczają Państwo, że Państwa produkt spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach i dyrektywach DIN. Dla wielu produktów, które podlegają np. dyrektywom CE lub LFGB, przepisy określają już, że deklaracje zgodności muszą być dostępne i jak muszą wyglądać. Sprawdzamy dla Ciebie dokumentację techniczną i przygotowujemy deklarację zgodności dla Twojego produktu.

LFGB - Kodeks Żywności i Pasz

LFGB ma zastosowanie do pasz i żywności, ale także do towarów konsumpcyjnych. Aby ocenić, czy towary konsumpcyjne mogą być wprowadzone do obrotu w UE, należy upewnić się, że nie uwalniają one do żywności żadnych substancji budzących obawy. Towary to wszystkie przedmioty, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, np. talerze, kubki, sztućce, pieprzniczki, misy na owoce itp.

Jednak wszystkie produkty, które przez dłuższy czas mają kontakt z ludzkimi błonami śluzowymi lub skórą i włosami, podlegają również LFGB. Są to np. pościel, smoczki dla niemowląt (atrapy), gwizdki i szczoteczki do zębów.

Ustawa o łańcuchu dostaw

Oznacza ochronę środowiska, a w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy. Zgodnie z ustawą o łańcuchu dostaw, niemieckie firmy mają zapewnić spełnienie minimalnych standardów przez międzynarodowych dostawców. Dostawca jest sprawdzany, czy nie dochodzi do naruszeń praw człowieka i czy przepisy dotyczące ochrony pracy są na poziomie międzynarodowym.

Dyrektywa w sprawie maszyn

Dyrektywa 2006/42/WE Rozporządzenie dotyczące wprowadzania maszyn na rynek UE, przyjęte również przez Szwajcarię i Turcję. Sprawdzane są wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na maszynie, a tym samym zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa odpowiednich norm DIN.

Badanie i zatwierdzenie zgodnie z dyrektywą o wyrobach medycznych

Dyrektywa 93/42/EWG w sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych. Przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja techniczna, która jest wystarczająca do zatwierdzenia wyrobów medycznych klasy I, dla wyrobów klasy II i wyższych przygotowujemy dla Państwa przegląd jednostki notyfikowanej. Dyrektywa medyczna nakłada ścisłe warunki na „osobę wykwalifikowaną” na terytorium prawnym UE, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu odpowiednią osobę, która jest odpowiedzialna za Państwa produkt i która następnie jest również odpowiedzialna za rejestrację DIMDI.

Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych

Dyrektywa 2004/22/WE w sprawie legalizacji zgodności przyrządów pomiarowych, takich jak wodomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze i wagi automatyczne.

Technologia niskiego napięcia

Technologia niskiego napięcia (LVD)

Badania niskonapięciowe urządzeń technicznych/elektrycznych o określonych granicach napięcia. Sprawdzane są wszystkie aspekty wyposażenia, które muszą być spełnione zgodnie z dyrektywą. Obejmuje to również przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa produktu zawartych w odpowiednich normach DIN.

Artykuły PPE (sprzęt ochronny)

Środki bezpieczeństwa osobistego (PPE)

Dyrektywa 2016/425 w zakresie bezpieczeństwa produktów bezpieczeństwa osobistego, takich jak rękawice robocze, półmaski czy obuwie ochronne. Każdy produkt, który chroni przed co najmniej jednym ryzykiem, podlega tej dyrektywie. W zależności od klasy Państwa środka ochrony indywidualnej przeprowadzamy niezbędne procedury zgodności, takie jak wewnętrzna kontrola produkcji, przygotowanie dokumentacji technicznej z inspekcją wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w przypadku środków ochrony indywidualnej z klasy II przygotowujemy dla Państwa inspekcję jednostki notyfikowanej i towarzyszymy procesom.

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED)

Dyrektywa 2014/53/UE dotycząca wprowadzania na rynek produktów elektronicznych zawierających elementy urządzeń radiowych. W dyrektywie RED uregulowano również przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, dzięki czemu produkty, które podlegają dyrektywie RED i zostały odpowiednio przetestowane, nie muszą być ponownie testowane zgodnie z dyrektywą EMC.

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH

Zgodnie z EC 1907/2006 niektóre zanieczyszczenia mogą być zawarte w produktach tylko w ograniczonych ilościach lub niektóre zanieczyszczenia są całkowicie zakazane w produktach. W celu wykluczenia możliwości, że substancje ograniczone lub zakazane są zawarte w ilościach przekraczających wartość graniczną, materiał powinien być odpowiednio badany.

Dyrektywa w sprawie zabawek

Dyrektywa w sprawie zabawek

Dyrektywa 2009/48/WE reguluje wymogi bezpieczeństwa i procedury zgodności dla zabawek w celu umożliwienia ich przywozu do UE. Testujemy dla Ciebie zabawkę zgodnie z dyrektywą zabawkową i odpowiednimi normami DIN (np. B. EN71 i tworzyć odpowiednie raporty z badań dla dokumentacji technicznej.

Przedstawiciel UKCA UK

UKCA i przedstawiciel w Zjednoczonym Królestwie lub przedstawiciel w UE

Jeśli jesteś obywatelem UE i chcesz sprzedawać towary w Wielkiej Brytanii lub jeśli pochodzisz z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub innych krajów trzecich i chcesz sprzedawać towary w Wielkiej Brytanii lub w UE, potrzebujesz osoby w Wielkiej Brytanii lub w UE, która jest odpowiedzialna za Twoje produkty (przedstawiciel). Zapewniamy Ci osobę, która działa jako przedstawiciel (osoba odpowiedzialna) za Twoje produkty w UE lub Wielkiej Brytanii. W ramach tego sprawdzana jest zgodność produktu z CE (dla UE) lub UKCA (dla Wielkiej Brytanii).

Sprawdzenie certyfikatu

Sprawdzanie certyfikatów pod kątem autentyczności i wiarygodności

Otrzymałeś od swojego dostawcy certyfikaty lub raporty z badań i nie jesteś pewien, czy są one prawdziwe, wystarczające lub wiarygodne? Chętnie sprawdzimy dla Ciebie certyfikaty i otrzymasz od nas raport oceniający autentyczność, kompletność i wiarygodność certyfikatów.

Ustawa o bezpieczeństwie produktów

Obowiązki importera zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie produktów

 

Ważność ustawy o bezpieczeństwie produktów

Ustawa o bezpieczeństwie produktów dotyczy właściwie wszystkich produktów, a jedynymi wyjątkami są antyki, artykuły używane, artykuły wojskowe, żywność/pasza, żywe rośliny i zwierzęta, wyroby medyczne i środki ochrony roślin.

Ocena ryzyka

Produkt może być udostępniony na rynku tylko wtedy, gdy nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu osób, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem i w sposób możliwy do przewidzenia. Należy również zwrócić szczególną uwagę na grupy szczególnie narażone (dzieci, kobiety w ciąży itp.). O wszelkich możliwych zagrożeniach należy uprzedzić, np. w załączniku/wkładce.

Z tego powodu dla każdego produktu wymagana jest ocena ryzyka.

Wszystkie ostrzeżenia, wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi muszą być podane w języku niemieckim.

Aby ocenić, czy dany produkt może być udostępniony na rynku, należy zapoznać się z odpowiednimi normami. Jeśli zgodność z normami zostanie wykazana podczas produkcji, istnieje domniemanie, że produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i może być udostępniony na rynku.

Importer musi być wyraźnie rozpoznawalny na produkcie, w szczególności poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu kontaktowego (np. za pomocą naklejki, graweru, nadruku), a oznaczenie produktu i oznaczenie modelu muszą być naniesione na produkt (cechy identyfikacyjne).

Instrukcje bezpieczeństwa

Jasne i łatwo zrozumiałe informacje o zagrożeniach związanych z produktem muszą być umieszczone w języku niemieckim na produkcie, opakowaniu lub dodatku (np. instrukcji obsługi).

Regularne kontrole na miejscu/kontrole wyrywkowe

Producent (importer) musi badać regularnie próbki swojego produktu. Poziom wymaganego pobierania próbek zależy od stopnia ryzyka związanego z produktem oraz możliwości uniknięcia ryzyka. Należy sporządzić protokół z inspekcji próbek, który będzie stanowił dowód na przeprowadzenie inspekcji próbek. Jeżeli badania ujawnią dodatkowe zagrożenia, które stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia osób, importer niezwłocznie powiadamia organ nadzoru rynku i informuje go o sposobie uniknięcia ryzyka oraz o procesie wycofania produktu. Jeżeli importer sam informuje władze o zagrożeniach związanych z jego produktem, które stwierdził w badaniu losowej próbki, nie można wszcząć wobec niego postępowania karnego ani postępowania w sprawie wykroczenia administracyjnego.

 

 

CE Artykuły obowiązkowe

Zabrania się udostępniania na rynku wyrobu, jeżeli wyrób, opakowanie lub dokumenty towarzyszące posiadają oznakowanie CE, a nie jest to wyrób zgodny z normą CE. Jeżeli artykuł podlega oznakowaniu CE, nie może być udostępniany na rynku bez tego oznakowania. Oznaczenie CE musi być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny na produkcie lub jego tabliczce znamionowej. Jeżeli kontrolę produkcji przeprowadziła jednostka notyfikowana, to obok CE znajduje się jej numer identyfikacyjny.

 

Nadzór rynku: obowiązek przestrzegania norm

– Jeżeli normy nie zostały spełnione, organ nadzoru rynku może zakazać dystrybucji w Niemczech

– Organ nadzoru rynku może zarządzić środki, w wyniku których produkt nie będzie udostępniany na rynku, dopóki nie spełni wymagań.

– Organ nadzoru rynku może nakazać przeprowadzenie badań przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę równoważną

– Udostępnianie na rynku może zostać zabronione przez organ nadzoru rynku na okres ściśle niezbędny do przeprowadzenia badań.

– Wycofanie lub wycofanie z rynku produktu już udostępnionego na rynku może zarządzić organ.

– Organ nadzoru rynku i osoby przez niego upoważnione mają prawo wstępu w godzinach pracy i prowadzenia działalności gospodarczej do pomieszczeń i obiektów, w których produkty są wytwarzane, używane, przechowywane w celu udostępnienia na rynku lub wystawiane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W celu sprawdzenia zgodności produktów mogą być pobierane próbki, wymagane dokumenty i informacje. Próbki, dokumenty i informacje muszą być udostępnione organowi nieodpłatnie.

Na żądanie, producent przedkłada organom nadzoru rynku dokumentację techniczną po wprowadzeniu do obrotu, zawiera ona co najmniej:

 • Ogólny opis produktu
 • Rysunki, wyniki egzaminów/testów itp.
 • Dokumentacja oceny ryzyka
 • Stosowane normy
 • jeśli wymaga tego ocena ryzyka: Instrukcja obsługi, instrukcja użytkowania lub instrukcja montażu. .
 • W stosownych przypadkach, deklaracja włączenia lub deklaracja zgodności UE/WE dla części dostawcy
 • Deklaracja zgodności WE

 

Obowiązki wykonawców

Producent zapewnia, że dostarczany przez niego wyrób jest zgodny z badanym typem. Może on udostępnić na rynku jedynie produkty zgodne, które spełniają odpowiednie normy.

Za produkt odpowiada producent, jeśli ma siedzibę w UE, w przeciwnym razie przedstawiciel/autoryzowany przedstawiciel, który ma siedzibę w UE i został do tego upoważniony przez producenta. Jeśli nie ma innego przedstawiciela w UE, w przeciwnym razie odpowiedzialność ponosi dostawca usług realizacji, u którego towary są przechowywane i z którego towary są wysyłane w UE.

Wykonawcy zapewniają sporządzenie deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentacji technicznej produktu. Deklaracja zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych musi być przechowywana do dyspozycji organów nadzoru. Należy je udostępnić władzom na żądanie.

Na uzasadniony wniosek organu nadzoru rynku: Dostarczyć temu organowi, w języku łatwo dla niego zrozumiałym, wszelkie informacje i dokumentację niezbędną do wykazania zgodności produktu.

Gdy istnieją powody, by sądzić, że dany produkt stanowi zagrożenie: Poinformować organ nadzoru rynku.

Etykietowanie produktu lub opakowania: Produkt, opakowanie lub dokument towarzyszący musi być opatrzony etykietą z nazwą, nazwą handlową lub znakiem towarowym i danymi kontaktowymi, w tym adresem pocztowym, producenta lub jego przedstawiciela.

 

Zapewnienie jakości

wytwórca wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel musi ustanowić i utrzymywać regularną i skuteczną kontrolę jakości z określonymi procedurami badań. Muszą one być przeprowadzane i rejestrowane w regularnych odstępach czasu (system zapewnienia jakości).

Jakość jest najważniejszym wymogiem przy wytwarzaniu produktów. Zgodność ma na celu zapewnienie stałej jakości. Badania zgodności są wymagane przez prawo jako część procedury zgodności.

Producent wyrobu jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedury zapewnienia jakości. Procedury zgodności produkcji mają na celu zapewnienie, że każdy wyprodukowany wyrób, system i część oraz każdy wyprodukowany oddzielny zespół techniczny odpowiada typowi zbadanemu jako „zgodny”. Jest to jedyny sposób na zapewnienie jakości.

Każdy producent wyrobu ustala i stosuje określone procedury badań dla skutecznej kontroli i jest odpowiedzialny za zgodność swoich wyrobów z wymaganą jakością. Na żądanie organu nadzorczego musi udostępnić wyniki badań.

Te procedury testowe muszą być przeprowadzane i rejestrowane w regularnych odstępach czasu.

 

Sprzedaż na odległość

Jeżeli produkt jest oferowany do sprzedaży przez internet lub za pośrednictwem innej formy sprzedaży na odległość, produkt uważa się za udostępniony na rynku, jeżeli oferta jest skierowana do użytkownika końcowego w UE. Uznaje się, że oferta sprzedaży jest skierowana do użytkowników końcowych w UE, jeżeli dany podmiot gospodarczy kieruje swoją działalność w jakikolwiek sposób do państwa członkowskiego UE.

Kontrola organów celnych

Organ celny zawiesza dopuszczenie produktu do swobodnego obrotu, jeżeli w trakcie kontroli (przywozu) stwierdzono, że

 1. (a)do produktu nie dołączono dokumentacji wymaganej przez prawo Unii lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności, dokładności lub kompletności dokumentacji.
 2. b)produkt nie jest oznakowany lub etykietowany zgodnie z przepisami
 3. c)Produkt posiada oznaczenie CE lub inne oznaczenie, które zostało umieszczone w sposób nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd.
 4. d)Nie podaje się nazwy, nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz danych kontaktowych wraz z adresem pocztowym podmiotu odpowiedzialnego.
 5. e) Istnieją inne powody, aby sądzić, że produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska lub innego interesu publicznego.

 

Przepisy karne wynikające z ustawy o bezpieczeństwie produktów

Za naruszenie przepisów grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności lub grzywna

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.