Laboratoriumtests en richtsnoeren

Het China Import Agency Frisch kan in China al laboratoriumtests en tests volgens CE-richtlijnen uitvoeren.

Laboratoriumtests in China

Met ons geregistreerde handelsmerk voor laboratoriumtests “Both”, verzekeren wij de kwaliteit van uw goederen reeds in China. Wij kunnen de meeste laboratoriumtests zoals LFGB, REACH of ook tests volgens CE-richtlijnen, bijv. speelgoedrichtlijn, machinerichtlijn, EMC, LVD, RoHS enz. al in China uitvoeren, met inbegrip van de overeenkomstige DIN-normen tests.

 

Risicoanalyse & certificaten

Als uw product aan uw verwachtingen voldoet, moet ook de verkoopbaarheid ervan gewaarborgd zijn. Daartoe onderzoeken wij de risico’s van uw product in een risicoanalyse. Als uit de risicoanalyse blijkt dat noodzakelijke tests ontbreken, zorgen wij voor de tests die nog nodig zijn.

 

 

 

Batterijrecht

Het doel van de Battery Act is het verminderen van verontreinigende stoffen in afval. Daartoe werden richtlijnen uitgevaardigd over stoffen in batterijen en bepaalde terugnameverplichtingen voor fabrikanten. Voor startaccu’s, bijvoorbeeld, schrijft de verordening voor dat de fabrikant statiegeld in rekening brengt als bij de aankoop van de nieuwe accu geen oude accu wordt ingeleverd.

 

Biologische certificering

Bedrijven die handelen in biologische levensmiddelen zijn verplicht deel te nemen aan de controleprocedure in de EU. Alle stadia van de handelsketen met biologische producten moeten aan onafhankelijke controles worden onderworpen. Alleen producten waarvan kan worden aangetoond dat zij van biologische teelt afkomstig zijn, mogen daadwerkelijk als biologische producten op de markt worden gebracht.

DIN-normen testen

DIN-normen bevatten vaak veiligheidsvoorschriften of veiligheidsinstructies waarmee bij de productie rekening moet worden gehouden. Als de norm niet in aanmerking wordt genomen, is het vaak moeilijk te bewijzen waarom het product nog veilig is, aangezien de autoriteiten vaak geneigd zijn een product als onveilig te beschouwen als de veiligheidseisen van de DIN-norm niet in acht zijn genomen.

Wij bepalen de relevante normen voor uw product. Als u dat wenst, kunnen wij nog een stap verder gaan en de normen voor u evalueren en u aanbevelingen doen voor maatregelen.

Een DIN-norm is een meestal vrijwillige norm die is ontwikkeld door fabrikanten, deskundigen en wetenschappers. Een actuele norm moet beantwoorden aan de huidige stand van de techniek en daarom worden de DIN-normen om de vijf jaar herzien. DIN-normen zijn een aanbeveling voor de productie van een product, maar er is geen verplichting om aan de normen te voldoen tijdens de productie, tenzij de wetgever naleving van de norm heeft voorgeschreven in een wet of verordening, wat bijvoorbeeld vaak het geval is in CE-richtlijnen. Er is echter gewoonlijk een vermoeden dat de normen overeenstemmen met de stand van de techniek; als u zich niet aan de normen houdt, moet u wellicht bewijzen hoe u zich desondanks aan de stand van de techniek heeft gehouden, zelfs als naleving van de norm niet bij wet- of regelgeving is voorgeschreven.

Analyse van invoerregels

Hoewel Duitsland en de EU niet regelen wie mag invoeren, zijn er toch veel regels waaraan de importeur moet voldoen. Zuiver juridisch gezien is de importeur de fabrikant van de ingevoerde goederen en is hij volledig aansprakelijk voor zijn ingevoerde goederen. Wij analyseren de invoerregels voor u en geven u aanbevelingen voor maatregelen. Als u dat wenst, kunnen wij nog een stap verder gaan en u een audit van DIN-normen en een risicoanalyse bezorgen.

Elektromagnetische compatibiliteit

De EMC-test controleert of het elektrische product/apparaat elektromagnetisch compatibel is. Hiermee wordt ook getest hoe veilig het toestel is tegen het ontvangen van storingen. Om CE-conform te zijn, zijn tests verplicht voor verschillende productgroepen zoals industriële technologie, consumentenelektronica, automobieltechnologie, ruimtevaarttechnologie, medische technologie en informatietechnologie. De rechtsgrondslag voor de test is meestal de EMC-richtlijn; voor motorvoertuigen maakt deze bijvoorbeeld deel uit van de ECE-richtlijn.

ERP-richtlijn (richtlijn ecologisch ontwerp)

De richtlijn is in 2011 in werking getreden. De richtlijn gaat voornamelijk over energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid van producten/apparaten. De richtlijn heeft met name betrekking op kantoortechnologie, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, lampen en armaturen en airconditioningapparatuur.

Verklaring van overeenstemming

Met de conformiteitsverklaring verklaart u dat uw product voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften van de desbetreffende DIN-normen en richtlijnen. Voor veel producten die bijvoorbeeld onder de CE-richtlijnen of de LFGB vallen, bepalen de voorschriften al dat er conformiteitsverklaringen beschikbaar moeten zijn en hoe deze eruit moeten zien. Wij controleren de technische documentatie voor u en stellen de conformiteitsverklaring voor uw product op.

LFGB - Code voor levensmiddelen en diervoeders

De LFGB geldt voor diervoeders en levensmiddelen, maar ook voor consumptiegoederen. Om te beoordelen of consumptiegoederen in de EU in de handel mogen worden gebracht, moet worden nagegaan of zij geen zorgwekkende stoffen aan het voedsel afgeven. Goederen zijn alle voorwerpen die rechtstreeks in contact komen met voedsel, bijvoorbeeld borden, kopjes, bestek, pepervaatjes, fruitschaaltjes, enz.

Alle producten die gedurende langere tijd in contact komen met menselijke slijmvliezen of huid en haar vallen echter ook onder de LFGB. Het gaat bijvoorbeeld om beddengoed, babyspenen (dummy’s), fluitjes en tandenborstels.

Supply Chain Act

Staat voor milieubescherming en gezondheid en veiligheid op het werk in het bijzonder. Volgens de Supply Chain Act moeten Duitse bedrijven ervoor zorgen dat internationale leveranciers aan minimumnormen voldoen. De leverancier wordt gecontroleerd om na te gaan of er geen mensenrechtenschendingen zijn en of de regelgeving inzake arbeidsbescherming aan de internationale normen voldoet.

Machinerichtlijn

Richtlijn 2006/42/EG Verordening voor het in de handel brengen van machines in de EU, ook aangenomen door Zwitserland en Turkije. De veiligheids- en gezondheidseisen aan de machine en daarmee de naleving van de veiligheidseisen van de desbetreffende DIN-normen worden gecontroleerd.

Testen en goedkeuring overeenkomstig de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen

Richtlijn 93/42/EEG betreffende de verkoopbaarheid van medische hulpmiddelen. De bijbehorende technische documentatie wordt opgesteld, die voldoende is voor de goedkeuring van medische hulpmiddelen van klasse I, voor hulpmiddelen van klasse II en hoger bereiden wij de beoordeling van een aangemelde instantie voor u voor. De medische richtlijn stelt strenge voorwaarden aan de “gekwalificeerde persoon” in het rechtsgebied van de EU.

Richtlijn meetinstrumenten

Richtlijn 2004/22/EG betreffende de conformiteitscontrole van meetinstrumenten zoals watermeters, gasmeters, elektriciteitsmeters, warmteverbruiksmeters en automatische weegwerktuigen.

Laagspanningstechnologie

Laagspanningstechnologie (LVD)

Laagspanningsproeven op technische/elektrische apparatuur met specifieke spanningsgrenzen. Alle aspecten van de apparatuur waaraan volgens de richtlijn moet worden voldaan, worden gecontroleerd. Daartoe behoort ook de naleving van de productveiligheidsvoorschriften van de desbetreffende DIN-normen.

PBM-artikelen (beschermende uitrusting)

Persoonlijke veiligheidsuitrusting (PBM)

Richtlijn 2016/425 voor de veiligheid van persoonlijke veiligheidsproducten zoals werkhandschoenen, ademhalingstoestellen of beschermend schoeisel. Elk product dat bescherming biedt tegen ten minste één risico valt onder deze richtlijn. Afhankelijk van de klasse van uw PBM item, voeren wij de nodige conformiteitsprocedures uit zoals interne productiecontrole, voorbereiding van de technische documentatie met inspectie van de veiligheids- en gezondheidseisen en, voor PBM van klasse II, bereiden wij de inspectie door de aangemelde instantie voor u voor en begeleiden wij de processen.

Richtlijn radioapparatuur

Richtlijn radioapparatuur (RED)

Richtlijn 2014/53/EU voor het in de handel brengen van elektronische producten die radioapparatuur bevatten. In de RED-richtlijn zijn ook de bepalingen inzake elektromagnetische compatibiliteit geregeld, zodat producten die onder de RED-richtlijn vallen en dienovereenkomstig zijn getest, niet opnieuw volgens de EMC-richtlijn hoeven te worden getest.

REACH-verordening

REACH-verordening

Volgens EG 1907/2006 mogen bepaalde verontreinigende stoffen slechts in beperkte hoeveelheden in producten voorkomen of zijn bepaalde verontreinigende stoffen volledig verboden in producten. Om uit te sluiten dat aan beperkingen of verboden stoffen zijn onderworpen in hoeveelheden die de grenswaarde overschrijden, moet het materiaal dienovereenkomstig worden getest.

Speelgoedrichtlijn

Speelgoedrichtlijn

2009/48/EG regelt de veiligheidseisen en conformiteitsprocedures voor speelgoed voor invoer in de EU. Wij testen het speelgoed voor u volgens de speelgoedrichtlijn en de relevante DIN-normen (bijv. B. EN71 en maak de bijbehorende testrapporten voor uw technische documentatie.

UKCA Vertegenwoordiger UK

UKCA en vertegenwoordiger in het VK of vertegenwoordiger in de EU

Als u een EU-burger bent en goederen wilt verkopen in het VK of als u uit het VK, Zwitserland of andere derde landen komt en goederen wilt verkopen in het VK of in de EU, hebt u een persoon in het VK of in de EU nodig die aansprakelijk is voor uw producten (vertegenwoordiger). Wij stellen u een persoon ter beschikking die optreedt als vertegenwoordiger (aansprakelijke persoon) voor uw producten in de EU of het VK. In dit kader wordt de CE (voor de EU) of UKCA (voor het VK) conformiteit van uw product gecontroleerd.

Certificaatcontrole

Certificaten controleren op echtheid en aannemelijkheid

U hebt van uw leverancier certificaten of testrapporten ontvangen en twijfelt of deze echt, voldoende of aannemelijk zijn? Wij controleren de certificaten graag voor u en u ontvangt van ons een rapport ter beoordeling van de echtheid, volledigheid en aannemelijkheid van de certificaten.

Wet Productveiligheid

Verplichtingen van de importeur volgens de Wet Productveiligheid

 

Geldigheid van de Wet Productveiligheid

De Wet Productveiligheid geldt eigenlijk voor alle producten, met als enige uitzonderingen antiek, tweedehands artikelen, militaire artikelen, levensmiddelen/diervoeders, levende planten en dieren, medische hulpmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Risicobeoordeling

Een product mag alleen op de markt worden aangeboden als het bij gebruik overeenkomstig de bestemming en op voorzienbare wijze geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van personen. Ook moet bijzondere aandacht worden besteed aan kwetsbare groepen (kinderen, zwangere vrouwen, enz.). Voor eventuele risico’s moet worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld in een bijlage/bijlage.

Daarom is voor elk product een risicobeoordeling vereist.

Alle waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen moeten in het Duits zijn opgesteld.

Om te beoordelen of een product op de markt mag worden aangeboden, moeten de desbetreffende normen worden geraadpleegd. Indien tijdens de productie wordt aangetoond dat aan de normen wordt voldaan, wordt aangenomen dat het product aan de veiligheidseisen voldoet en op de markt mag worden aangeboden.

De importeur moet duidelijk herkenbaar zijn op het product, met name door de naam en het contactadres op het product (bijvoorbeeld door middel van een sticker, gravure, opdruk), en de productbenaming en de modelaanduiding moeten op het product zijn aangebracht (identificatiekenmerken).

Veiligheidsinstructies

Op het product, de verpakking of het supplement (bv. de handleiding) moet in het Duits duidelijke en gemakkelijk te begrijpen informatie over de aan het product verbonden risico’s worden verstrekt.

Regelmatige steekproeven/steekproefcontroles

De fabrikant (importeur) moet regelmatig monsters van zijn product testen. De vereiste mate van bemonstering hangt af van de mate van risico die aan het product is verbonden en de mogelijkheden om het risico te vermijden. Er moet een verslag van de steekproefsgewijze inspectie worden gemaakt als bewijs van de steekproefsgewijze inspectie. Indien tests extra risico’s aan het licht brengen die een risico vormen voor de veiligheid en de gezondheid van personen, brengt de importeur de markttoezichtautoriteit onmiddellijk op de hoogte en deelt hij haar mee hoe het risico kan worden vermeden en hoe het terugroepen verloopt. Indien de importeur de autoriteiten zelf informeert over de risico’s van zijn product die hij bij een steekproef heeft vastgesteld, kan tegen hem geen strafrechtelijke procedure of administratieve inbreukprocedure worden ingeleid.

 

 

CE Verplichte artikelen

Het is verboden een product op de markt aan te bieden indien het product, de verpakking of de begeleidende documenten de CE-markering dragen zonder dat het om een CE-plichtig artikel gaat. Als het artikel onder de CE-markering valt, mag het niet op de markt worden aangeboden zonder de CE-markering. De CE-markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het product of op het typeplaatje worden aangebracht. Indien een aangemelde instantie de productiecontrole heeft uitgevoerd, wordt het identificatienummer van de aangemelde instantie naast de CE vermeld.

 

Markttoezicht: verplichting tot naleving van normen

– Als niet aan de normen is voldaan, kan de markttoezichtautoriteit de distributie in Duitsland verbieden.

– De markttoezichtautoriteit kan maatregelen gelasten die ertoe leiden dat het product niet op de markt wordt aangeboden zolang het niet aan de eisen voldoet.

– De markttoezichtautoriteit kan opdracht geven tot het uitvoeren van tests door een aangemelde of gelijkwaardige instantie

– Het op de markt aanbieden kan door de autoriteit voor markttoezicht worden verboden gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het testen.

– Het uit de handel nemen of terugroepen van een reeds op de markt aangeboden product kan door de autoriteit worden gelast.

– De markttoezichtautoriteit en haar gemachtigde personen hebben het recht om tijdens de kantooruren de bedrijfsruimten en lokalen te betreden waar producten worden vervaardigd, gebruikt, opgeslagen om op de markt te worden aangeboden of tijdens een beroepsactiviteit te worden uitgestald. Er kunnen monsters worden genomen en documenten en informatie worden gevraagd om de conformiteit van de producten te controleren. Monsters, documenten en informatie moeten kosteloos ter beschikking van de autoriteit worden gesteld.

Op verzoek legt de fabrikant na het in de handel brengen de technische documentatie voor aan de autoriteiten voor markttoezicht; deze omvat ten minste het volgende:

 • Een algemene beschrijving van het product
 • Tekeningen, resultaten van examens/proeven enz.
 • Documentatie van de risicobeoordeling
 • Toegepaste normen
 • indien de risicobeoordeling dit vereist: Gebruiksaanwijzing, gebruiksaanwijzing of installatievoorschrift. .
 • Indien van toepassing, inbouwverklaring of EU/EG-conformiteitsverklaring voor onderdelen van de leverancier
 • EG-verklaring van overeenstemming

 

Verplichtingen van het bedrijfsleven

De fabrikant garandeert dat het door hem geleverde product in overeenstemming is met het geteste type. Zij mag alleen producten op de markt brengen die aan de desbetreffende normen voldoen.

De fabrikant is aansprakelijk voor het product indien hij in de EU gevestigd is, anders de vertegenwoordiger/geautoriseerde vertegenwoordiger die in de EU gevestigd is en daartoe door de fabrikant gemachtigd is. Indien er geen andere vertegenwoordiger in de EU is, is de verlener van fulfilmentdiensten waar de goederen worden opgeslagen en van waaruit de goederen worden verzonden in de EU anders aansprakelijk.

Marktdeelnemers zorgen ervoor dat een EU-conformiteitsverklaring, een prestatieverklaring en technische documentatie voor het product zijn opgesteld. De conformiteitsverklaring of prestatieverklaring moet ter beschikking van de toezichthoudende autoriteiten worden gehouden. Dit moet op verzoek aan de autoriteiten ter beschikking worden gesteld.

Op een met redenen omkleed verzoek van een markttoezichtautoriteit: aan deze autoriteit, in een taal die zij gemakkelijk kan begrijpen, alle informatie en documentatie verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van het product aan te tonen.

Wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat een bepaald product een risico inhoudt: Informeer de markttoezichtautoriteit.

Etikettering van het product of de verpakking: Op het product, de verpakking of het begeleidende document moeten de naam, de handelsnaam of het handelsmerk en de contactgegevens, met inbegrip van het postadres, van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger worden vermeld.

 

Kwaliteitsborging

de fabrikant van een hulpmiddel of zijn gemachtigde moet een regelmatige en doeltreffende kwaliteitscontrole met welomschreven testprocedures instellen en handhaven. Deze moeten regelmatig worden uitgevoerd en geregistreerd (kwaliteitsborgingssysteem).

Kwaliteit is de belangrijkste eis bij de vervaardiging van producten. Conformiteit is bedoeld om een constante kwaliteit te waarborgen. Conformiteitstests zijn wettelijk verplicht als onderdeel van de conformiteitsprocedure.

De fabrikant van een product is verplicht een kwaliteitsborgingsprocedure te ontwikkelen en toe te passen. De procedures inzake de overeenstemming van de productie zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat elk product, systeem en onderdeel dat wordt vervaardigd en elke geproduceerde technische eenheid overeenstemt met het type dat als “conform” is onderzocht. Dit is de enige manier om kwaliteit te garanderen.

Elke fabrikant van een produkt stelt gespecificeerde testprocedures vast en past deze toe voor een doeltreffende controle en is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn produkten met de vereiste kwaliteit. Op verzoek van de toezichthoudende autoriteit moet hij de testresultaten ter beschikking stellen.

Deze testprocedures moeten regelmatig worden uitgevoerd en geregistreerd.

 

Verkoop op afstand

Indien een product online of via enige andere vorm van verkoop op afstand te koop wordt aangeboden, wordt het product geacht op de markt te zijn aangeboden indien het aanbod tot de eindgebruiker in de EU is gericht. Een verkoopaanbod wordt geacht gericht te zijn tot eindgebruikers in de EU indien de betrokken marktdeelnemer zijn activiteiten op enigerlei wijze op een lidstaat van de EU richt.

Controle van de douaneautoriteiten

De douaneautoriteit schorst het in het vrije verkeer brengen van een product wanneer bij de controle (invoer) wordt vastgesteld dat

 1. (a) het product niet vergezeld gaat van de door het recht van de Unie voorgeschreven documentatie of er redelijke twijfel bestaat over de authenticiteit, de juistheid of de volledigheid van de documentatie.
 2. b) het product is niet overeenkomstig de voorschriften gemerkt of geëtiketteerd
 3. c) Het product is voorzien van een CE-markering of een andere markering die op onjuiste of misleidende wijze is aangebracht.
 4. d) De naam, handelsnaam of het geregistreerde merk en de contactgegevens, waaronder het postadres, van het verantwoordelijke economische subject worden niet verstrekt.
 5. e) er zijn andere redenen om aan te nemen dat het product een risico vormt voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu of enig ander openbaar belang.

 

Strafbepalingen volgens de Wet Productveiligheid

Overtredingen kunnen worden bestraft met maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.