Advies inzake gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Agentur Frisch: Omdat gegevensbescherming ons na aan het hart ligt!

Privacybeleid volgens de DSGVO

Informatie over de bescherming van uw gegevens Privacybeleid | gegevensbescherming

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten is de:

Agentur Frisch International (afgekort AGF)

Consulting GmbH & Co. KG
Edisonstr. 18
DE-12459 Berlijn
Duitsland/Duitsland

Tel.: +49 (0) 30 32 89 68 83
E-mail: info@ag-frisch.com
Website: www.ag-frisch.com

 1. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

David Frisch, datenschutz@importvermittlung.de

III. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Wij, als Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG, respecteren uw privacy. Wij zijn ons ervan bewust dat u erop vertrouwt dat wij verantwoordelijk omgaan met de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt. Ons beleid is erop gericht uw persoonlijke gegevens volledig te beschermen. Lees verder als u meer wilt weten over ons privacybeleid.
Deze gegevensbeschermingsverklaring regelt de verzameling, de verwerking en het gebruik (hierna alles samen ook “verwerking” genoemd) van uw persoonsgegevens, indien en voor zover deze zich voordoen bij het gebruik van onze website en/of onze app, of voor zover u contact met ons opneemt in het kader van het initiëren of uitvoeren van een overeenkomst of informatie bij ons opvraagt. Bij de behandeling van deze gegevens handelen wij met strikte inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en de volgende beginselen.
Wij houden ons aan de beginselen van gegevensverwerking overeenkomstig artikel 5 van de GDPR. Uw gegevens worden alleen voor welbepaalde doeleinden opgeslagen, beperkt tot hetgeen noodzakelijk is, actueel gehouden, alleen voor een specifiek verzameldoel en met passende beveiliging verwerkt.

 1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van onze contracten. Nadat de contractuele verplichtingen zijn nagekomen, verwerken wij deze gegevens alleen na toestemming. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is of de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6, lid 1, van de Wet op de gegevensbescherming van toepassing. 1 lit. een DSGVO als rechtsgrondslag. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, als grondslag. 1 lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, Art. 6 Lid. 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en indien de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, is art. 6, lid 1, van de Wet op de gegevensbescherming van toepassing. 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 1. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kan opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens zullen ook worden afgeschermd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Gegevensverwerking in verband met het verlenen van diensten op het gebied van kwaliteitsborging, vervoer en logistiek

Het verlenen van diensten op het gebied van kwaliteitsborging, transport en logistiek door Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG vereist ten dele de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens kan reeds vóór het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld in het kader van de voorbereiding van een offerte) alsmede tijdens de uitvoering van de overeenkomst door ons worden verlangd.
Persoonlijke en zakelijke contactgegevens (bijv. naam, voornaam, bedrijf, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en/of faxnummer), waarvan de verwerking onontbeerlijk is voor het verlenen van onze diensten, kunnen de onderstaande categorieën gegevens omvatten. In individuele gevallen kan de verwerking van andere categorieën van gegevens echter noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld:
– Informatie over verzending en vervoer (bv:
o Contactgegevens van vervoerders en geadresseerden, hun fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer.
o Ondertekening van de ontvangstbevestiging
o rekeninggegevens, en
o andere informatie die het verlenen van onze diensten vergemakkelijkt) en aan ons verstrekte informatie over de te inspecteren of te vervoeren goederen, maar alleen voor zover het om persoonsgegevens gaat.
– Informatie die ons in staat stelt de identiteit van een persoon te verifiëren.
– De naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een derde wanneer ons wordt gevraagd die persoon informatie te verstrekken in verband met een promotie of een andere dienst.
– Betalingsinformatie en financiële gegevens (bv. bankgegevens)
– Belastinggegevens voor zover u gebruik maakt van diensten waarvoor de verwerking van belastinggegevens vereist is.
– Andere persoonsgegevens die door u of door derden aan ons zijn verstrekt in het kader van onze dienstverlening

Als u persoonlijke gegevens aan Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG verstrekt, zorg er dan voor dat deze gegevens relevant en nauwkeurig zijn en noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van de zakelijke relatie. Met name wanneer u gegevens doorgeeft die betrekking hebben op een derde, bent u wettelijk verplicht de algemene beginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
Wanneer wij vracht ophalen, goederen leveren of andere diensten verlenen, kunnen wij adresgegevens verwerken. Dergelijke informatie voor het lokaliseren van een adres kan in bepaalde gevallen ook GPS-gegevens, geocodes, lengte- en breedtegraden en grafische voorstellingen/afbeeldingen omvatten.
Bepaalde informatie over kwaliteitscontroles en vervoer wordt doorgegeven aan autoriteiten in landen van doorvoer of bestemming, bijvoorbeeld om douane- of belastingredenen of om een veiligheidscontrole uit te voeren. Deze overdracht hangt af van de wettelijke bepalingen in het land van doorvoer of bestemming.
In de regel bevatten dergelijke gegevensrecords de volgende individuele gegevens, hoewel in individuele gevallen om juridische redenen afwijkingen kunnen voorkomen: Naam en adres van de afzender, naam en adres van de geadresseerde, beschrijving van de vervoerde goederen, aantal stuks goederen, indien van toepassing, gewicht en waarde van de lading.
In individuele gevallen geven wij persoonsgegevens door aan een ander land dan waar de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden hoofdzakelijk doorgegeven voor het leveren van onze diensten, bijvoorbeeld aan andere ondernemingen van het concern Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG, aan agenten die namens Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG optreden of aan andere met ons verbonden ondernemingen. Wij wijzen u erop dat het agentschap Frisch International Consulting GmbH & Co KG met een aantal partners samenwerkt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn (bijv. onderaannemers zoals transport- en logistiekbedrijven, havens, magazijnen, enz.) Dit kan ook de overdracht van persoonsgegevens vereisen, voor zover de wet dit toestaat.
Houd er ook rekening mee dat Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG u om technische en juridische redenen onze diensten niet kan aanbieden als u geheel of gedeeltelijk bezwaar maakt tegen deze gegevensverwerking en -overdracht.
De landen waaraan wij gegevens doorgeven kunnen wetten inzake gegevensbescherming hebben die verschillen van de normen van het rechtsgebied waaronder u de gegevens aan ons hebt doorgegeven. Als wij gegevens doorgeven aan andere landen, beschermen wij uw gegevens in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften.
In geval van overdracht van persoonsgegevens tussen rechtsgebieden met verschillende niveaus van bescherming, volgen wij de strengere wettelijke voorschriften. Wij passen specifieke contracten toe voor de bescherming van persoonsgegevens (bv. de modelcontracten van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar derde landen) en werken regelmatig samen met onze partners en contractanten om er gezamenlijk voor te zorgen dat alle toepasselijke wettelijke voorschriften worden nageleefd.
Meer informatie over de gegevens die in het kader van de installatie of het gebruik van onze website of het app-agentschap Frisch International Consulting GmbH & Co. KG worden verwerkt, vindt u in het betreffende gedeelte van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 1. Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden
 2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft. De volgende gegevens worden verzameld:
(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijdstip van toegang
(6) Websites die door het systeem van de gebruiker worden bezocht via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1. 1 lit. f GDPR.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Meer opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende cliënt niet meer mogelijk is.

 1. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg kan de gebruiker geen bezwaar maken.

 1. Gebruik van cookies
 2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. Wij gebruiken ook cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:
(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van bekeken pagina’s
(3) Gebruik van websitefuncties

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. De rechtsgrondslag
Voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden geldt artikel 6, lid 2, van de Duitse wet op de gegevensbescherming indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. 1 lit. een GDPR.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

 1. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Cookie toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs gebeurt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Hier kunt u alle technisch niet noodzakelijke cookies aanpassen of ook uitschakelen.

 1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 1. Nieuwsbrief

Wij versturen alleen in uitzonderlijke gevallen nieuwsbrieven. Als u zich abonneert op de nieuwsbrief van ons bedrijf, worden de gegevens in het betreffende invoermasker voor verwerking doorgegeven. Inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd double opt-in proces. Dat wil zeggen dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andermans e-mailadressen kan registreren. Bij registratie voor de nieuwsbrief worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Dit dient om misbruik van de diensten of het e-mailadres van de betrokkene te voorkomen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Een uitzondering bestaat indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. Evenzo kan de toestemming voor de opslag van persoonsgegevens te allen tijde worden ingetrokken. Daartoe is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is art. 6 (1) van de Duitse wet op de gegevensbescherming indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. 1 lit. a) GDPR. De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 para. 3 UWG.

2. aansprakelijkheidszegel van Exali AG

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Deze pagina maakt gebruik van een integratie van het Exali AG aansprakelijkheidszegel. Het grafische element van het zegel wordt opnieuw geladen vanaf de servers van Exali AG. Daartoe wordt, vanwege de technische opzet van het internet, uw IP-adres verwerkt om de afbeelding naar uw browser te sturen.

Als u op dit zegel klikt, verlaat u onze site en wordt u omgeleid naar de servers van Exali AG.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Exali: https:%20des%

2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. f) DS-GVO (gerechtvaardigd belang).

3. doel van de gegevensverwerking
De gegevensverwerking dient om het bewijs te leveren van de wettelijk voorgeschreven verplichte informatie over beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig § 2 Paragraaf. 11 DL-InfoV) op een visueel aantrekkelijke manier.

4. rechtmatig belang
Ons gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking vloeit voort uit het doel om een aantrekkelijk online aanbod te doen en onze informatieverplichtingen op een formeel aantrekkelijke manier na te komen.

VII. registratie bij Track & Trace of registratie van zendingen via internet, onder andere.

Indien de registratie de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen dient, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 2. 1 lit. b GDPR.

 

 1. Doel van de gegevensverwerking

Gebruikersregistratie is vereist voor de levering van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

De registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (track & trace) met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd. Dit is het geval voor gegevens die tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen zijn verzameld, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

 1. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om uw registratie te allen tijde te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen zich daar niet tegen verzetten.

VIII. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking:

 1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om bevestiging of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie vragen over het volgende:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria ter bepaling van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid 2. 1 en 4 GDPR en – ten minste in die gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende garanties overeenkomstig de wet. Artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.

 1. Recht op correctie

U hebt een recht op rectificatie en/of aanvulling ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking indien de u betreffende persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt. De verantwoordelijke persoon voert de correctie onverwijld uit.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:
(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of
(4) indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid. 1 GDPR
en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

 1. Recht op wissen
 2. Verplichting tot schrapping

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig art. Art. 6, lid. 1 lit. a of art. 9, lid. 2 lit. a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) Zij stellen in overeenstemming met Art. 21, lid. 1 DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 1 DSGVO. Art. 21, lid. 2 DSGVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de Wet op de gegevensbescherming. 1 DSGVO verzameld. b. Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en daartoe op grond van de wet verplicht is, heeft de voor de verwerking verantwoordelijke het recht de gegevens in te trekken. Art. 17, lid. 1 DSGVO te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht dat zij alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

 

 1. Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
(1) het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 9. 2 lit. h en i en artikel 9, lid 9. 3 GDPR;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 4. Art. 89
Abs. 1 GDPR, voor zover het in punt a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen, of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 1. Recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. Art. 6, lid. 1 lit. a DSGVO of art. 9, lid 9. 2 lit. een DSGVO of op een contract krachtens. Art. 6, lid. 1 lit. b DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 1. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, van de Wet op de gegevensbescherming. 1 lit. e of f DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van directe reclame
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 1. Recht om de verklaring van toestemming volgens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet indien de beslissing
(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
(2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of
(3) gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 2. 1 DSGVO, tenzij artikel 9, lid 1, DSGVO van toepassing is. 2 lit. a of g DSGVO van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden van, en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

 1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter krachtens artikel 78 GDPR.

11. sociale media

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en het beleid inzake gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing. Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

12. toegang van derden tot uw persoonsgegevens

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens gebeurt door ons en – voor zover wij dit niet uitdrukkelijk hebben uitgesloten – ook door andere ondernemingen van de a. Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG Group (groepsmaatschappijen) of externe dienstverleners die door ons zijn aangesteld en zowel contractueel als wettelijk verplicht zijn tot gegevensbescherming. In de laatste twee gevallen zullen wij ervoor zorgen dat de ondernemingen van de Groep en de externe dienstverleners de relevante wettelijke regels inzake gegevensbescherming en de uit dit privacybeleid voortvloeiende verplichtingen naleven. Wij laten ons leiden door de wettelijke voorschriften van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, tenzij er strengere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die met voorrang moeten worden nageleefd.
Bovendien heeft geen enkele derde partij toegang tot uw persoonsgegevens. Wij zullen deze gegevens niet verkopen of anderszins exploiteren. Wij geven gegevens alleen door aan bevoegde instanties in reactie op officiële of wettelijke vereisten en in geval van wettelijke verplichtingen om gegevens door te geven. Dit geldt ook in geval van een rechterlijk bevel tot toezending. In het geval van een officiële, wettelijke of gerechtelijke verplichting om gegevens door te geven, zullen wij van geval tot geval nagaan of de doorgifte in overeenstemming is met de beginselen van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU en/of de toepasselijke nationale wetgeving en zo nodig juridische stappen ondernemen.

XII Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, diefstal of toegang door onbevoegde derden. Onze IT-systemen zijn zodanig ontworpen dat het agentschap Frisch International Consulting GmbH & Co. KG voldoet aan de vereisten van Art 32 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

XIII Kinderen en minderjarigen

Wij verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien wij vernemen dat gegevens buiten een dergelijke wettelijke verplichting aan ons zijn verstrekt zonder toestemming van de ouders of andere voogden, zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

XIV Schrapping en blokkering

Wij verwijderen uw persoonsgegevens als het zakelijke doel dat met de gegevens is verbonden, niet meer bestaat of als de relevante wettelijke regels inzake gegevensbescherming ons daartoe verplichten. In het geval van toestemming verwijderen wij uw gegevens na intrekking of beëindiging van het doel van de toestemming (clausule 2.).
Op uw verzoek zullen wij persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk blokkeren, voor zover dit niet in strijd is met een hoger juridisch belang van Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG bij de verwerking. Daartoe deelt u ons mee in welke mate en voor hoe lang de blokkering moet plaatsvinden. Voor zover dit technisch mogelijk is, kunt u de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor bepaalde gebieden op deze manier uitsluiten.

 1. Betalingsinformatie

 

In onze e-business systemen (afhankelijk van de registratie) kan u worden gevraagd betalingsgegevens te verstrekken of gebruik te maken van betalingsdienstaanbieders zoals aanbieders van creditcards of online betalingen (bijv. PayPal Inc.).
Voor zover AGF gebruik maakt van een betalingsproces door derden, slaan wij geen creditcardgegevens op, maar dragen wij de verwerking van het betalingsproces volledig over aan de externe dienstverlener. Uw persoonsgegevens worden door de derde aanbieder verwerkt om de desbetreffende diensten te kunnen leveren.
Raadpleeg de betreffende dienstverlener voor het relevante privacybeleid en de naleving van de toepasselijke wetgeving. Als u vragen heeft over ons gebruik van betalingsdienstaanbieders, neem dan contact met ons op via datenschutz@importvermittlung.de.

XVI Hyperlinks

De website van AGF kan hyperlinks, d.w.z. elektronische verwijzingen, naar websites van derden bevatten. Aangezien Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de juridische conformiteit van de websites van derden met de wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken wij u de desbetreffende verklaring inzake gegevensbescherming op de websites van derden in acht te nemen.

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.