Conformiteits- en risicoanalyse

Het Chin Import Agency gaat de risico’s van uw product opnieuw na in een risicoanalyse en zorgt voor de ontbrekende inspecties en tests.

Invoer uit China: risicoanalyse, certificaten en productveiligheid

Als uw product aan uw verwachtingen voldoet, moet ook de verkoopbaarheid ervan gewaarborgd zijn. Daartoe onderzoeken wij de risico’s van uw product in een risicoanalyse. Als uit de risicoanalyse blijkt dat noodzakelijke tests ontbreken, zorgen wij voor de tests die nog nodig zijn.

 

Wet Productveiligheid

Verplichtingen van de importeur volgens de Wet Productveiligheid

 

Geldigheid van de Wet Productveiligheid

De Wet Productveiligheid geldt eigenlijk voor alle producten, met als enige uitzonderingen antiek, tweedehands artikelen, militaire artikelen, levensmiddelen/diervoeders, levende planten en dieren, medische hulpmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Risicobeoordeling

Een product mag alleen op de markt worden aangeboden als het bij gebruik overeenkomstig de bestemming en op voorzienbare wijze geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van personen. Ook moet bijzondere aandacht worden besteed aan kwetsbare groepen (kinderen, zwangere vrouwen, enz.). Voor eventuele risico’s moet worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld in een bijlage/bijlage.

Daarom is voor elk product een risicobeoordeling vereist.

Alle waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen moeten in het Duits zijn opgesteld.

Om te beoordelen of een product op de markt mag worden aangeboden, moeten de desbetreffende normen worden geraadpleegd. Indien tijdens de productie wordt aangetoond dat aan de normen wordt voldaan, wordt aangenomen dat het product aan de veiligheidseisen voldoet en op de markt mag worden aangeboden.

De importeur moet duidelijk herkenbaar zijn op het product, met name door de naam en het contactadres op het product (bijvoorbeeld door middel van een sticker, gravure, opdruk), en de productbenaming en de modelaanduiding moeten op het product zijn aangebracht (identificatiekenmerken).

Veiligheidsinstructies

Op het product, de verpakking of het supplement (bv. de handleiding) moet in het Duits duidelijke en gemakkelijk te begrijpen informatie over de aan het product verbonden risico’s worden verstrekt.

Regelmatige steekproeven/steekproefcontroles

De fabrikant (importeur) moet regelmatig monsters van zijn product testen. De vereiste mate van bemonstering hangt af van de mate van risico die aan het product is verbonden en de mogelijkheden om het risico te vermijden. Er moet een verslag van de steekproefsgewijze inspectie worden gemaakt als bewijs van de steekproefsgewijze inspectie. Indien tests extra risico’s aan het licht brengen die een risico vormen voor de veiligheid en de gezondheid van personen, brengt de importeur de markttoezichtautoriteit onmiddellijk op de hoogte en deelt hij haar mee hoe het risico kan worden vermeden en hoe het terugroepen verloopt. Indien de importeur de autoriteiten zelf informeert over de risico’s van zijn product die hij bij een steekproef heeft vastgesteld, kan tegen hem geen strafrechtelijke procedure of administratieve inbreukprocedure worden ingeleid.

 

 

CE Verplichte artikelen

Het is verboden een product op de markt aan te bieden indien het product, de verpakking of de begeleidende documenten de CE-markering dragen zonder dat het om een CE-plichtig artikel gaat. Als het artikel onder de CE-markering valt, mag het niet op de markt worden aangeboden zonder de CE-markering. De CE-markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het product of op het typeplaatje worden aangebracht. Indien een aangemelde instantie de productiecontrole heeft uitgevoerd, wordt het identificatienummer van de aangemelde instantie naast de CE vermeld.

 

Markttoezicht: verplichting tot naleving van normen

– Als niet aan de normen is voldaan, kan de markttoezichtautoriteit de distributie in Duitsland verbieden.

– De markttoezichtautoriteit kan maatregelen gelasten die ertoe leiden dat het product niet op de markt wordt aangeboden zolang het niet aan de eisen voldoet.

– De markttoezichtautoriteit kan opdracht geven tot het uitvoeren van tests door een aangemelde of gelijkwaardige instantie

– Het op de markt aanbieden kan door de markttoezichtautoriteit worden verboden gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het testen.

– Het uit de handel nemen of terugroepen van een reeds op de markt aangeboden product kan door de autoriteit worden gelast.

– De markttoezichtautoriteit en haar gemachtigde personen zijn bevoegd om tijdens kantooruren en werkuren de bedrijfsruimten en lokalen te betreden waar producten worden vervaardigd, gebruikt, opgeslagen om op de markt te worden aangeboden of in het kader van een beroepsactiviteit te worden tentoongesteld. Er kunnen monsters worden genomen en documenten en informatie worden gevraagd om de conformiteit van de producten te controleren. Monsters, documenten en informatie moeten kosteloos ter beschikking van de autoriteit worden gesteld.

Op verzoek legt de fabrikant na het in de handel brengen de technische documentatie voor aan de autoriteiten voor markttoezicht; deze omvat ten minste het volgende:

 • Een algemene beschrijving van het product
 • Tekeningen, resultaten van examens/proeven enz.
 • Documentatie van de risicobeoordeling
 • Toegepaste normen
 • indien de risicobeoordeling dit vereist: Gebruiksaanwijzing, gebruiksaanwijzing of installatievoorschrift. .
 • Indien van toepassing, inbouwverklaring of EU/EG-conformiteitsverklaring voor onderdelen van de leverancier
 • EG-verklaring van overeenstemming

 

Verplichtingen van het bedrijfsleven

De fabrikant garandeert dat het door hem geleverde product in overeenstemming is met het geteste type. Zij mag alleen producten op de markt brengen die aan de desbetreffende normen voldoen.

De fabrikant is aansprakelijk voor het product indien hij in de EU gevestigd is, anders de vertegenwoordiger/geautoriseerde vertegenwoordiger die in de EU gevestigd is en daartoe door de fabrikant gemachtigd is. Indien er geen andere vertegenwoordiger in de EU is, is de verlener van fulfilmentdiensten waar de goederen worden opgeslagen en van waaruit de goederen worden verzonden in de EU anders aansprakelijk.

Marktdeelnemers zorgen ervoor dat een EU-conformiteitsverklaring, een prestatieverklaring en technische documentatie voor het product zijn opgesteld. De conformiteitsverklaring of prestatieverklaring moet ter beschikking van de toezichthoudende autoriteiten worden gehouden. Dit moet op verzoek aan de autoriteiten ter beschikking worden gesteld.

Op een met redenen omkleed verzoek van een markttoezichtautoriteit: aan deze autoriteit, in een taal die zij gemakkelijk kan begrijpen, alle informatie en documentatie verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van het product aan te tonen.

Wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat een bepaald product een risico inhoudt: Informeer de markttoezichtautoriteit.

Etikettering van het product of de verpakking: Op het product, de verpakking of het begeleidende document moeten de naam, de handelsnaam of het handelsmerk en de contactgegevens, met inbegrip van het postadres, van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger worden vermeld.

 

Kwaliteitsborging

de fabrikant van een hulpmiddel of zijn gemachtigde moet een regelmatige en doeltreffende kwaliteitscontrole met welomschreven testprocedures instellen en handhaven. Deze moeten regelmatig worden uitgevoerd en geregistreerd (kwaliteitsborgingssysteem).

Kwaliteit is de belangrijkste eis bij de vervaardiging van producten. Conformiteit is bedoeld om een constante kwaliteit te waarborgen. Conformiteitstests zijn wettelijk verplicht als onderdeel van de conformiteitsprocedure.

De fabrikant van een product is verplicht een kwaliteitsborgingsprocedure te ontwikkelen en toe te passen. De procedures inzake de overeenstemming van de productie zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat elk product, systeem en onderdeel dat wordt vervaardigd en elke geproduceerde technische eenheid overeenstemt met het type dat als “conform” is onderzocht. Dit is de enige manier om kwaliteit te garanderen.

Elke fabrikant van een produkt stelt gespecificeerde testprocedures vast en past deze toe voor een doeltreffende controle en is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn produkten met de vereiste kwaliteit. Op verzoek van de toezichthoudende autoriteit moet hij de testresultaten ter beschikking stellen.

Deze testprocedures moeten regelmatig worden uitgevoerd en geregistreerd.

 

Verkoop op afstand

Indien een product online of via enige andere vorm van verkoop op afstand te koop wordt aangeboden, wordt het product geacht op de markt te zijn aangeboden indien het aanbod tot de eindgebruiker in de EU is gericht. Een verkoopaanbod wordt geacht gericht te zijn tot eindgebruikers in de EU indien de betrokken marktdeelnemer zijn activiteiten op enigerlei wijze op een lidstaat van de EU richt.

Controle van de douaneautoriteiten

De douaneautoriteit schorst het in het vrije verkeer brengen van een product wanneer bij de controle (invoer) wordt vastgesteld dat

 1. (a) het product niet vergezeld gaat van de door het recht van de Unie voorgeschreven documentatie of er redelijke twijfel bestaat over de authenticiteit, de juistheid of de volledigheid van de documentatie.
 2. b) het product is niet overeenkomstig de voorschriften gemerkt of geëtiketteerd
 3. c) Het product is voorzien van een CE-markering of een andere markering die op onjuiste of misleidende wijze is aangebracht.
 4. d) De naam, handelsnaam of het geregistreerde merk en de contactgegevens, waaronder het postadres, van het verantwoordelijke economische subject worden niet verstrekt.
 5. e) er zijn andere redenen om aan te nemen dat het product een risico vormt voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu of enig ander openbaar belang.

 

Strafbepalingen volgens de Wet Productveiligheid

Overtredingen kunnen worden bestraft met maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete.

 

Al onze diensten voor de invoer van China

Wij organiseren de volledige import voor onze klanten. De volgende afbeeldingen brengen u naar de gebieden van onze belangrijkste diensten.

Verschepen uit China Kwaliteitsborging in China Speciale diensten China

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.