Machines invoeren uit China

Met de steun van het agentschap Frisch importeert u machines in overeenstemming met alle EU-voorschriften.

Invoer van machines uit China

Machines zijn onderworpen aan vele invoerbepalingen

De invoer van producten uit China in Duitsland is onderworpen aan talrijke beperkingen en voorschriften. Allereerst is het belangrijk te weten dat degene die het product in de EU invoert ook aansprakelijk is. De fabrikant uit China is op dit punt dus meestal niet verantwoordelijk. Vooral in het geval van machines zijn de wettelijke beperkingen complex, zodat het de moeite loont om vooraf alle richtlijnen en verordeningen te kennen. Hiertoe behoren niet alleen de EU-richtlijnen voor machines, maar ook de verordening betreffende elektrisch afval en de laagspanningsrichtlijn.

Het agentschap Frisch International Consulting GmbH & Co. KG is uw partner wanneer u Machines wettelijk beveiligd Invoer uit China zou willen. U kunt ons per e-mail bereiken op info@ag-frisch.de of per telefoon op 0049 – (0) 30 32 89 68 83.

Het zou iedereen moeten zijn die Machines geïmporteerd uit China, kennis te nemen van de informatie die door het verbond van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en de toezichthoudende autoriteiten voor het bedrijfsleven wordt verstrekt. Dit zorgt ervoor dat de bestelde vliegtuigen onder de gewenste omstandigheden Duitse bodem bereiken – en zonder complicaties kunnen worden afgezet.

Op het eerste gezicht zijn er geen Invoer van machines uit China vele voordelen. Zo profiteert men vooral van aanzienlijk lagere aankoopprijzen. Op het gebied van productkwaliteit hoeft de klant tegenwoordig nauwelijks nog concessies te doen. De grootste hindernis die je als importeur moet nemen, is voldoen aan de complexe wettelijke voorschriften. Zo mogen sinds 1 januari 1995 in de Europese Economische Ruimte (EER) alleen machines in de handel worden gebracht die voldoen aan de EU-machinerichtlijnen. Voordat een machine kan worden verkocht, moet de producent voldoen aan bepaalde voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld. Omdat deze en andere richtlijnen en verordeningen voortdurend worden herzien en steeds complexer worden geformuleerd, is het voor de klant uiterst moeilijk om aan het eisenprofiel te voldoen. Men mag echter in geen geval de fout maken de Chinese fabrikant zodanig te vertrouwen dat men zich helemaal niet bekommert om de naleving van de voorschriften. Ten slotte is degene die de machine in de EU “in de handel brengt”, d.w.z. invoert, altijd aansprakelijk.

Hieronder zal nader worden ingegaan op de specifieke richtlijnen en verordeningen die de importeur in acht moet nemen, met name wat machines betreft:

De in acht te nemen richtsnoeren hangen af van de productclassificatie

Welke concrete richtsnoeren worden gebruikt in de Producten importeren uit China in acht te nemen hangt af van het product zelf. In het geval van machines kan bijvoorbeeld de vraag relevant zijn of alleen de EU-machinerichtlijn of ook de laagspanningsrichtlijn of de zogenaamde EMC-richtlijn (= verwijst naar elektromagnetische compatibiliteit) moet worden toegepast. Voor de indeling van het product moet telkens worden nagegaan of de richtlijnen van toepassing zijn. In de nieuwe EU-machinerichtlijn is een nog gedetailleerdere indeling nodig, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de volgende factoren:

Totaal aantal machines
Bijzonder gevaarlijke machines (bijlage IV)
Veiligheidscomponent (bijlage V)
Verwisselbare apparatuur
Onvolledige machine

In de huidige EU-machinerichtlijn (2006/42/EG) is nauwkeurig omschreven wat een machine in de zin van deze richtlijn is. Er zij op gewezen dat de richtlijn geen specifieke maatregelen voor bepaalde productgroepen regelt. Er worden veeleer overkoepelende en fundamentele veiligheidseisen voor het toepassingsgebied van de EU vastgesteld. Deze worden vervolgens aangevuld met de andere richtlijnen en verordeningen (zie hieronder).

“Een machine in de zin van de machinerichtlijn is

– een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een ander dan rechtstreeks toegepast menselijk of dierlijk aandrijfsysteem, van onderling verbonden onderdelen of inrichtingen, waarvan ten minste één beweegbaar is en dat is samengesteld voor een specifieke toepassing. Het is hier niet relevant of de machine op zichzelf functioneel is of niet.

– een samenstel van onderling verbonden onderdelen of voorzieningen, waarvan ten minste één beweegbaar is, die zijn samengevoegd voor hijs- of hefverrichtingen en waarvan de enige bron van aandrijfkracht bestaat uit rechtstreeks toegepaste menselijke inspanning”.

De machinerichtlijn bepaalt ook dat de fabrikant van een machine ervoor moet zorgen dat een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om aan de toepasselijke gezondheids- en veiligheidseisen te voldoen (zie EN ISO 12100). De fabrikant of importeur moet aan de volgende eisen voldoen voordat de machine in de handel wordt gebracht:

– Risicobeoordeling

CE-markering

– Aan de eisen van de machinerichtlijn van bijlage l moet worden voldaan

– Er moet technische documentatie worden opgesteld

– De gebruiks- en installatie-instructies moeten worden opgesteld en bijgevoegd.

– De conformiteitsbeoordelingsprocedure moet worden uitgevoerd (+ bijgevoegde verklaring)

E-waste verordening: importeurs moeten recyclingkosten op zich nemen

De wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) is in het leven geroepen om de gezondheid en het milieu te beschermen. Bovendien moeten de natuurlijke hulpbronnen, die vaak schaars zijn, in stand worden gehouden. Het doel was de meer dan zes miljoen ton e-waste die in Europa wordt geproduceerd uit het milieu te houden. Sinds enkele jaren kunnen consumenten hun AEEA gratis inleveren bij bepaalde, meestal gemeentelijke inzamelpunten. De kosten voor recycling worden gedragen door respectievelijk de fabrikanten, de importeurs, de exporteurs en de distributeurs. De fundamentele boodschap van de verordening is dat de zojuist genoemde personen verantwoordelijk zijn voor de gehele levenscyclus van de elektronische apparatuur. De importeur moet bij zijn berekening dus ook met deze kosten rekening houden.

Daarnaast is er sinds 1 juli 2006 een richtlijn die het gebruik van kwik, cadmium en lood en speciale broomhoudende brandvertragers in elektrische apparaten verbiedt indien er geen alternatieve stoffen beschikbaar zijn. Bijgevolg mogen machines met dergelijke ingrediënten in beginsel niet uit China in Duitsland worden ingevoerd. Bovendien geldt sinds begin 2007 een verbod op bepaalde ftalaten (weekmakers) in PVC-speelgoed en kinderartikelen.

Certificaten (bv. conformiteitsverklaring) vaak verplicht

Bij de invoer van alle producten in het toepassingsgebied van de EU is de veiligheidsfactor uiteraard van bijzonder belang. Veel artikelen mogen alleen met een verklaring van overeenstemming in de EU of Duitsland worden ingevoerd. Deze verklaring bevestigt dat het desbetreffende product voldoet aan de geldende voorschriften. U kunt beslissen of u ze zelf wilt inleveren of dat u ze door een officiële instantie zoals de TÜV laat afgeven. Het gevolg van de noodzaak van een verklaring van overeenstemming is dat de producten van een CE-markering moeten worden voorzien. Bovendien moet het adres van de voor de invoer verantwoordelijke persoon op het product staan. De bewijslast ligt bij de importeur. In geval van twijfel zal de douane het product eerst vasthouden voor inspectie. Daarnaast doet de importeur er goed aan zich te houden aan verdergaande (vrijwillige) normen. Kwaliteitsnormen zoals DIN, BS of ISO zijn bijna een noodzaak om de koper te beschermen en uiteindelijk de verkoopcijfers op te drijven. Maar let op: vaak zijn certificaten (bijv. GS – 5 jaar) beperkt in duur. Het certificaat moet dus zeker actueel zijn.

De laagspanningsrichtlijn geldt alleen voor bepaalde productgroepen

Voor bepaalde machines is het noodzakelijk te voldoen aan verdere eisen naast de reeds beschreven machinerichtlijn. Dit omvat met name de laagspanningsrichtlijn in haar meest recente versie 2014/35/EU. Dit geldt in beginsel voor elektrische apparatuur, zowel voor wisselstroom (tussen 50 en 1.000 V) als voor gelijkstroom (tussen 75 en 1.500 V). Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals apparatuur die in een potentieel explosieve omgeving wordt gebruikt, medische apparatuur of elektriciteitsmeters. Ook materieel voor gebruik aan boord van vliegtuigen, spoorwegen of schepen valt hier niet onder, mits de internationale veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

In de laagspanningsrichtlijn zelf staat: “Aan de hand van de technische documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het elektrisch materiaal in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn. (…) Het bevat: (1) een algemene beschrijving van het elektrisch materiaal (2) een lijst van de geheel of gedeeltelijk toegepaste normen en (3) een beschrijving van de gekozen oplossingen”. De importeur moet er derhalve op toezien dat bij de invoer van de machine de technische documentatie volledig is om aan de laagspanningsrichtlijnen te voldoen. In het bijzonder moet de volgende informatie in aanmerking worden genomen:

– Beschrijving van de machine (instructies)

– Indien van toepassing Schakelschema’s of schetsen

– Verklaring van overeenstemming

– Informatie over fabricage, constructie of exploitatie (indien vereist)

 

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit

Bij de invoer van machines kan het testen van de elektromagnetische compatibiliteit in het kader van de bijbehorende Richtlijn 2014/30/EU ook relevant zijn. Dit geldt voor alle machines die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken of waarvan de werking door dergelijke storingen kan worden beïnvloed. Deze richtlijn is in voorkomend geval ook van toepassing naast de EU-machinerichtlijn.

Aansprakelijkheidskwesties bij de invoer van machines uit China

In Duitsland regelt de productaansprakelijkheidswet (ProdhaftG) duidelijk dat degene die de machine in het toepassingsgebied van de wet heeft ingevoerd (d.w.z. regelmatig de importeur) aansprakelijk is voor de werking van de machine. De fabrikant in China is hier buiten beeld. Dit maakt het voor de importeur des te belangrijker om zich te overtuigen van de kwaliteit en de functionaliteit van de machines voordat hij ze aan zijn klanten in Duitsland levert. In dit verband moet bijzondere aandacht worden besteed aan de naleving van gezondheids- en milieuvoorschriften – hier zijn de controles en de dreiging van boetes bijzonder streng of hoog.

 

Certificerings- of testsysteem van de beroepsvereniging (DGUV)

In Duitsland hebben de Berufsgenossenschaften hun krachten gebundeld in een test- en certificatiesysteem (DGUV Test). Het doel is de hoogst mogelijke kwaliteitsnorm voor de producten te kunnen garanderen. Een “GS-keurmerk” wordt toegekend voor technische arbeidsmiddelen alsmede voor gebruiksklare artikelen voor dagelijks gebruik, mits aan de strenge kwaliteitseisen kon worden voldaan. Het DGUV-keurmerk wordt toegekend wanneer speciale delen van een machine nader moeten worden getest (toekenning ook mogelijk voor deelmachines). Uiteraard leidt elk bestaand keurmerk (DGUV of GS) tot betere verkoopmogelijkheden voor de importeur. Daarom moet de importeur vooraf nagaan of en welke van de gewenste keurmerken mogelijk zijn volgens de kwaliteitsnormen zoals die door de Chinese producent worden geleverd.

Conclusie

De afgelopen jaren heeft de Commissie van de EU een groot aantal verordeningen uitgevaardigd met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en de milieubescherming van producten. Aangezien in het verleden is gebleken dat vooral uit China veel producten werden ingevoerd die uit milieu- of gezondheidsoogpunt twijfelachtig zijn, zijn de voorschriften nu aanzienlijk strenger geworden. De uitdaging voor importeurs van machines uit China is nu te voldoen aan de complexe regelgeving (bv. EU-richtlijnen, EU-verordeningen). De basis wordt in de eerste plaats gevormd door de EU-machinerichtlijnen. Voorts zijn, afhankelijk van het producttype, de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit, de laagspanningsrichtlijn of de Conformiteitsverklaring van belang. Evenzo is het bij de meeste machines belangrijk te controleren op de aanwezigheid van de CE-markering om op te letten.

 

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Whatsapp
Skype
Share
Xing
Xing
Copy link
SOCIALICON