Import maszyn z Chin

Dzięki wsparciu agencji Frisch, importują Państwo maszyny zgodnie z wszystkimi przepisami UE.

Przywóz maszyn z Chin

Maszyny podlegają wielu przepisom dotyczącym importu

Import produktów z Chin do Niemiec podlega licznym ograniczeniom i regulacjom. Przede wszystkim należy wiedzieć, że odpowiada za niego również osoba, która sprowadza produkt na teren UE. Producent z Chin jest więc w tym momencie w większości przypadków wyłączony z odpowiedzialności. Szczególnie w przypadku maszyn ograniczenia prawne są skomplikowane, dlatego warto zawczasu dowiedzieć się o wszystkich dyrektywach i rozporządzeniach. Należą do nich nie tylko dyrektywy unijne dotyczące maszyn, ale także rozporządzenie o odpadach elektrycznych i dyrektywa niskonapięciowa.

Agencja Frisch International Consulting GmbH & Co. KG jest Państwa partnerem, jeśli chcą Państwo Maszyny bezpieczny pod względem prawnym Przywóz z Chin chciałby. Można się z nami skontaktować drogą elektroniczną pod adresem info@ag-frisch.de. lub telefonicznie pod numerem 0049 – (0) 30 32 89 68 83.

To powinien być każdy, kto Maszyny sprowadzone z Chin, przyjąć do wiadomości informacje przekazane przez stowarzyszenie ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej pracodawców oraz organy nadzoru branżowego. Dzięki temu zamówione samoloty docierają na niemiecką ziemię w pożądanych okolicznościach – i mogą zostać zrzucone bez komplikacji.

Na pierwszy rzut oka, nie ma Import maszyn z Chin wiele zalet. W ten sposób korzysta się przede wszystkim ze znacznie niższych cen zakupu. Pod względem jakości produktu klient nie musi dziś prawie iść na żadne ustępstwa. Największą przeszkodą, którą trzeba pokonać jako importer, jest spełnienie skomplikowanych wymogów prawnych. Na przykład od 1 stycznia 1995 r. na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie maszyny zgodne z dyrektywami maszynowymi UE. Zanim maszyna może zostać sprzedana, producent jest zobowiązany do spełnienia określonych warunków wymaganych przez tę dyrektywę. Ze względu na fakt, że te i inne dyrektywy i rozporządzenia są stale zmieniane i mają tendencję do formułowania ich w coraz bardziej złożony sposób, spełnienie profilu wymagań przez klienta jest niezwykle trudne. W żadnym wypadku nie należy jednak popełniać błędu polegającego na zaufaniu chińskiemu producentowi do tego stopnia, że w ogóle nie dba się o zgodność z przepisami. Wreszcie zawsze odpowiada ten, kto „wprowadza maszynę do obrotu” w UE, czyli ją importuje.

Poniżej zostaną przeanalizowane bardziej szczegółowo konkretne dyrektywy i rozporządzenia, których musi przestrzegać importer, zwłaszcza w odniesieniu do maszyn:

Wytyczne, których należy przestrzegać, zależą od klasyfikacji produktu

Jakie konkretne wytyczne są stosowane w Importowanie produktów z Chin do obserwacji zależy od samego produktu. Na przykład w przypadku maszyn istotne może być pytanie, czy należy stosować tylko dyrektywę maszynową UE, czy również dyrektywę niskonapięciową lub tzw. dyrektywę EMC (= dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej). W przypadku klasyfikacji produktu należy każdorazowo sprawdzić dyrektywy pod kątem obowiązku ich stosowania. W nowym Dyrektywa UE w sprawie maszyn konieczna jest jeszcze bardziej szczegółowa klasyfikacja, uwzględniająca w szczególności następujące czynniki:

Całkowita liczba maszyn
Maszyny szczególnie niebezpieczne (załącznik IV)
Element bezpieczeństwa (załącznik V)
Wyposażenie wymienne
Maszyna niekompletna

W obecnym Dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE) zostało dokładnie określone, co stanowi maszynę w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Należy zauważyć, że dyrektywa nie reguluje szczególnych środków dla określonych grup produktów. Określa on raczej nadrzędne i podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla zakresu UE. Są one następnie uzupełniane przez inne dyrektywy i rozporządzenia (patrz poniżej).

Maszyna w rozumieniu dyrektywy maszy nowej to.

– zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w układ napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, złożony z połączonych ze sobą części lub urządzeń, z których przynajmniej jedno jest ruchome i które zostały zmontowane do konkretnego zastosowania. Nie ma tu znaczenia, czy maszyna jest funkcjonalna sama w sobie, czy nie.

– zespół połączonych ze sobą części lub urządzeń, z których przynajmniej jedno jest ruchome, połączonych ze sobą w celu wykonania operacji podnoszenia i których jedynym źródłem siły napędowej jest bezpośrednio stosowany wysiłek ludzki”.

Dyrektywa maszynowa stanowi również, że producent maszyny musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu spełnienia obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa (patrz EN ISO 12100). Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu producent lub importer musi spełnić następujące wymagania:

– Ocena ryzyka

Oznaczenie CE

– Muszą być spełnione wymagania dyrektywy maszynowej z załącznika l

– Należy stworzyć dokumentację techniczną

– Należy przygotować i załączyć instrukcję obsługi i montażu.

– Musi być przeprowadzona procedura oceny zgodności (+ załączona deklaracja)

Rozporządzenie o odpadach elektronicznych: importerzy muszą ponosić koszty recyklingu

Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) została stworzona w celu ochrony zdrowia i środowiska. Ponadto należy chronić zasoby naturalne, które często są w niedoborze. Celem było utrzymanie ponad sześciu milionów ton e-odpadów wytwarzanych w całej Europie poza środowiskiem naturalnym. Od kilku lat konsumenci mają możliwość bezpłatnego zwrotu ZSEE do niektórych, w większości gminnych, punktów zbiórki. Koszty recyklingu ponoszą odpowiednio producenci, importerzy, eksporterzy i dystrybutorzy. Podstawowym przesłaniem rozporządzenia jest to, że ci właśnie wymienieni są odpowiedzialni za cały cykl życia sprzętu elektronicznego. Importer powinien zatem uwzględnić w swoich obliczeniach również te koszty.

Ponadto od 1 lipca 2006 r. obowiązuje dyrektywa zakazująca stosowania rtęci, kadmu i ołowiu oraz specjalnych bromowanych środków zmniejszających palność w urządzeniach elektrycznych, jeżeli nie są dostępne substancje alternatywne. W związku z tym maszyny z takimi składnikami zasadniczo nie mogą być przywożone z Chin do Niemiec. Ponadto od początku 2007 roku obowiązuje zakaz stosowania niektórych ftalanów (plastyfikatorów) w zabawkach i artykułach dziecięcych z PCW.

Certyfikaty (np. deklaracja zgodności) często obowiązkowe

Przy imporcie wszystkich produktów w zakresie UE szczególne znaczenie ma oczywiście współczynnik bezpieczeństwa. Wiele artykułów może być importowanych do UE lub Niemiec tylko z deklaracją zgodności. Ta deklaracja zaświadcza, że dany produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Możesz zdecydować, czy chcesz je oddać sam, czy też zlecić ich wydanie oficjalnej instytucji, takiej jak TÜV. Konsekwencją konieczności posiadania deklaracji zgodności jest konieczność oznaczania wyrobów znakiem CE. Ponadto na produkcie musi znajdować się adres osoby odpowiedzialnej za import. Ciężar dowodu spoczywa na importerze. W przypadku wątpliwości, służby celne najpierw zatrzymają produkt do kontroli. Ponadto importerowi dobrze jest przestrzegać dalej idących (dobrowolnych) standardów. Normy jakościowe takie jak DIN, BS lub ISO są niemal koniecznością, aby zapewnić ochronę kupujących i ostatecznie zwiększyć sprzedaż. Ale uwaga: często certyfikaty (np. GS – 5 lat) mają ograniczony czas trwania. W związku z tym certyfikat powinien być zdecydowanie aktualny.

Dyrektywa niskonapięciowa dotyczy tylko niektórych grup produktów

W przypadku niektórych maszyn konieczne jest spełnienie dalszych wymagań oprócz opisanej już powyżej dyrektywy maszynowej. Dotyczy to w szczególności dyrektywy niskonapięciowej w jej najnowszej wersji 2014/35/UE. Dotyczy to zasadniczo urządzeń elektrycznych, zarówno dla prądu zmiennego (między 50 a 1.000 V), jak i dla prądu stałego (między 75 a 1.500 V). Istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak sprzęt używany w strefach zagrożonych wybuchem, sprzęt medyczny czy liczniki energii elektrycznej. Nie dotyczy to również urządzeń przeznaczonych do użytku w samolotach, kolejach lub statkach, pod warunkiem, że muszą być przestrzegane międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa.

Sama dyrektywa niskonapięciowa mówi: „Dokumentacja techniczna powinna umożliwiać ocenę zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami dyrektywy. (…) Zawiera: (1) ogólny opis sprzętu elektrycznego (2) wykaz zastosowanych norm w całości lub w części oraz (3) opis przyjętych rozwiązań”. W związku z tym importer musi zapewnić, że podczas importu maszyny dokumentacja techniczna jest kompletna, aby spełnić wymagania dyrektyw niskonapięciowych. W szczególności należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

– Opis maszyny (instrukcje)

– Jeśli dotyczy Schematy lub szkice obwodów

– Deklaracja zgodności

– Informacje dotyczące produkcji, budowy lub eksploatacji (jeśli wymagane)

 

Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej

W przypadku importu maszyn istotne może być również badanie kompatybilności elektromagnetycznej w ramach powiązanej dyrektywy 2014/30/UE. Dotyczy to wszystkich maszyn, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zakłócenia. Niniejsza dyrektywa obowiązuje również, w stosownych przypadkach, obok dyrektywy maszynowej UE.

Kwestie odpowiedzialności przy przywozie maszyn z Chin

W Niemczech ustawa o odpowiedzialności za produkt (ProdhaftG) wyraźnie reguluje, że za funkcjonalność maszyny odpowiada osoba, która sprowadziła ją na obszar obowiązywania ustawy (czyli regularnie importer). Producent w Chinach nie ma tu nic do gadania. Tym bardziej ważne jest, aby importer upewnił się co do jakości i funkcjonalności maszyn, zanim dostarczy je do swoich klientów w Niemczech. W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska – tutaj kontrole i zagrożenie karami są szczególnie surowe lub wysokie.

 

System certyfikacji lub testowania stowarzyszenia handlowego (DGUV)

W Niemczech Berufsgenossenschaften połączyły siły w systemie testowania i certyfikacji (DGUV Test). Celem jest możliwość zapewnienia jak najwyższego standardu jakości produktów. Znak GS” przyznawany jest dla technicznego sprzętu roboczego, jak również dla gotowych artykułów codziennego użytku, pod warunkiem, że spełnione zostały ścisłe wymagania jakościowe. Znak kontrolny DGUV przyznawany jest w przypadku, gdy specjalne obszary maszyny mają zostać poddane bardziej szczegółowym badaniom (wyróżnienie możliwe również dla maszyn częściowych). Oczywiście każdy istniejący znak kontrolny (DGUV lub GS) prowadzi do lepszych możliwości sprzedaży dla importera. W związku z tym importer powinien z wyprzedzeniem sprawdzić, czy i które z pożądanych znaków probierczych odpowiadają normom jakości dostarczonym przez chińskiego producenta.

Wniosek

W ostatnich latach Komisja Europejska wydała wiele rozporządzeń dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska produktów. Ponieważ przeszłość pokazała, że zwłaszcza z Chin importowano wiele produktów, które były wątpliwe z punktu widzenia środowiska lub zdrowia, przepisy stały się teraz znacznie bardziej restrykcyjne. Wyzwaniem dla importerów maszyn z Chin jest obecnie dostosowanie się do skomplikowanych przepisów (np. dyrektyw unijnych, rozporządzeń UE). Podstawą są przede wszystkim unijne dyrektywy maszynowe. Ponadto, w zależności od rodzaju produktu, dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa niskonapięciowa lub Deklaracja zgodności znaczenia. Podobnie w większości maszyn należy sprawdzić obecność Znak CE by zwrócić uwagę.

 

 

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.