Agentur Frisch: Onze algemene voorwaarden

Onderwerp van de algemene voorwaarden voor adviesopdrachten

1.1. Deze voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG, Edisonstr. 18, 12459 Berlijn (afgekort Frisch Agency) en de contractuele partner in Duitsland of Europa.(voortaan in deze AV aangeduid als Opdrachtgever) die door Agentur Frisch wordt geadviseerd in het kader van buitenlandse handelsadviezen. De wettelijke vertegenwoordiger van Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG is Agentur Frisch Administration GmbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeur de heer David Frisch.

1.2. De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij handelaar is en door Agentur Frisch wordt geadviseerd in het kader van zijn handelsactiviteit.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, zijn de aanbiedingen en diensten van Agentur Frisch uitsluitend gebaseerd op deze voorwaarden.

1.3 Deze voorwaarden worden geacht uiterlijk bij ontvangst van de dienst door de contractant te zijn aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de contractuele partner zijn niet van toepassing.

1.4. Bij volledige afhandeling van de invoer laat de opdrachtgever de gehele communicatie met leveranciers, expediteurs en goederencontroleurs en andere dienstverleners over aan het agentschap Frisch. Alleen dan kan een schone afwikkeling worden gegarandeerd. In geval van overtreding kan het Agentschap Frisch voor de extra uitgaven een onkostenvergoeding van 500 euro per individueel geval in rekening brengen.

2. sluiting van het contract

2.1 Met het plaatsen van de bestelling, maar uiterlijk met de acceptatie van de kostenraming en het retourneren van de opdracht voor de bestelling(en) door de klant, komt een bindende bestelling met Agentur Frisch tot stand. Is een commissie of een forfaitair bedrag overeengekomen, bijvoorbeeld in het geval van gedetailleerde begeleiding als percentage van de opdrachtwaarde, geldt deze provisie ook voor vervolgopdrachten bij dezelfde dienstverlener of leverancier, ook zonder tussenkomst van Agentur Frisch tijdens de looptijd van het contract.

2.2 Indien Agentur Frisch in het kader van de opdracht verdere dienstverleners en/of leveranciers/fabrikanten voorstelt (bijv. expediteurs, vertalers, controleurs), zijn dit niet-gecontroleerde contacten voor wier diensten Agentur Frisch geen aansprakelijkheid draagt. Ter minimalisering van de risico’s bij het gebruik van de desbetreffende dienstverleners en leveranciers biedt Agentur Frisch verdere diensten/adviesdiensten aan, die in een dienstenspecificatie voor gebruik aan de opdrachtgever worden aangeboden.

2.3 Agentur Frisch is niet verantwoordelijk voor levertijden en prijzen van voorgestelde aanvullende dienstverleners of leveranciers; dit dient altijd met de betreffende dienstverlener en/of leverancier te worden overeengekomen. De regelingen kunnen ook door het agentschap Frisch namens de cliënt worden getroffen.

3. inhoud van het contract in geval van raadpleging

3.1 De dienstverlening van Agentur Frisch is advisering op het gebied van buitenlandse handel.

3.2 Voor zover het agentschap nieuwe contractpartners/leveranciers in het buitenland voorstelt, zijn dit altijd voor het eerst ongeteste contacten. De opdrachtgever kan samen met het agentschap Frisch verdere stappen ondernemen om de risico’s te minimaliseren. De klant kan Agentur Frisch een overeenkomstig advies geven en Agentur Frisch andere dienstverleners laten voorstellen, bijvoorbeeld voor inspecties ter plaatse in het land van levering. De Opdrachtgever machtigt de Frisch Agency om te communiceren en betalingen te verwerken met en tegenover de respectieve dienstverleners en leveranciers.

3.3 Agentur Frisch beveelt huidige leveranciers/fabrikanten van een klant gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst niet aan bij andere klanten.

3.4. The Frisch Agency is een management adviesbureau. Agentur Frisch treedt zelf niet op als makelaar of bemiddelaar in de zin dat zij aansprakelijkheid aanvaardt voor de bemiddelde contacten. Agentur Frisch biedt verschillende adviesdiensten aan of kan andere dienstverleners voorstellen waarvan de diensten erop gericht zijn de risico’s van de cliënt in de buitenlandse handel sterk te beperken.

3.5. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van het Frisch Agency, tenzij deze bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk worden uitgesloten. Indien de opdrachtgever tijdens het overleg kiest voor een door Agentur Frisch voorgestelde dienstverlener of leverancier, kent hij zijn risico’s in de buitenlandse handel en/of laat hij zich hierover uitgebreid adviseren door Agentur Frisch. Begeleiding bij deze risico’s is gratis. De klant bepaalt hoeveel risico hij neemt en hoeveel maatregelen hij neemt om deze risico’s te minimaliseren.

3.6. The Frisch Agency geeft geen juridisch advies. Sjablonen van contracten, conformiteitsverklaringen, handleidingen, enz. zijn documenten die zijn voortgekomen uit onze ervaring, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de volledigheid ervan. Adviezen over invoerbepalingen zijn geen juridisch advies maar niet-bindende beoordelingen op basis van onze jarenlange ervaring en wij raden altijd aan een advocaat in te schakelen om de documenten te beoordelen op rechtszekerheid, wij bevelen hiervoor ook graag een advocaat aan.

 

 

 

4. prijzen / betalingsmodaliteiten / contractuele sancties

4.1 De prijzen worden altijd vooraf aan de klant aangeboden, daarnaast is er een dienstencatalogus die de klant te allen tijde kan inzien. kan. De advieskosten kunnen ook worden vastgesteld als een percentage van de waarde van de opdracht, voor de door de cliënt geplande activiteiten en de vervolgactiviteiten die voortvloeien uit het door Frisch Agency verstrekte advies. Indien de Afnemer Agentur Frisch niet informeert over overeenkomstige vervolgopdrachten die hij tijdens zijn bestaande contractuele zakelijke relatie met Agentur Frisch heeft gegeven aan dienstverleners of leveranciers die door Agentur Frisch bij eerdere projecten in het kader van deze zakelijke relatie van de Afnemer zijn betrokken, wordt een door de arrondissementsrechtbank te Berlijn vast te stellen contractuele boete overeengekomen die de Afnemer aan Agentur Frisch moet betalen. Indien de contractuele relatie wordt beëindigd, vervalt deze contractuele boete na het verstrijken van de opzeggingstermijn.

4.2 De eerste twee bestellingen zijn vooraf betaalbaar, vanaf de derde bestelling wordt de factuur aan het eind van de maand van uitvoering opgesteld met een betalingstermijn van twee weken. Facturering kan ook plaatsvinden aan het einde van een project, waarbij de diensten die door onderaannemers van het agentschap (bijvoorbeeld externe buitenlandse kantoren, logistieke bedrijven, advocaten, enz. Als de kredietwaardigheid van de klant slecht is, kan het Frisch Agentschap vooruit blijven factureren of weer overgaan op vooruitbetaling zonder dat de klant zich daarvoor hoeft te verantwoorden.

4.3 Betalingen aan dienstverleners en leveranciers zijn mogelijk via de tussenrekening van Agentur Frisch; Agentur Frisch neemt echter geen betalingszekerheid op zich. Voor het Agentschap Frisch zijn de betalingen slechts van voorbijgaande aard en worden zij doorgestuurd naar de leveranciers en/of dienstverleners. Dit ontslaat de cliënt niet van de risico’s van de buitenlandse handel. De externe dienstverleners (bv. logistieke bedrijven) kunnen hun diensten ook rechtstreeks aan de cliënt van het Frisch-agentschap factureren.

4.4 Opdrachtgever machtigt Agentschap Frisch om, indien vooruitbetaling via de intermediaire rekening is overeengekomen, het bedrag voor opdrachtnemer/opdrachtnemer vooraf (eventueel in fasen zoals overeengekomen) over te maken aan opdrachtnemer/opdrachtnemer.

4.5. De klant kan te allen tijde informatie krijgen over de actuele status van zijn klantenrekening, bijvoorbeeld in het kader van de projectafhandeling. Indien de klant dat wenst, kunnen de deelfacturen dan vooraf worden opgemaakt.

5. gebreken aan diensten en goederen van het agentschap Frisch

5.1 Vorderingen wegens gebreken aan de zijde van de koper veronderstellen dat de koper naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot inspectie van de goederen en tot kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

5.2 Voor zover de gekochte zaak een gebrek vertoont, heeft de koper naar zijn keuze recht op nakoming achteraf in de vorm van herstel van het gebrek of levering van een nieuwe zaak zonder gebreken. In geval van herstel van het gebrek zijn wij verplicht alle voor het herstel van het gebrek noodzakelijke kosten te dragen, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat het gekochte goed naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering is gebracht.

5.3 Indien de aanvullende prestatie mislukt, heeft de koper het recht, naar zijn keuze, ontbinding of vermindering van de koopprijs te verlangen.

5.4 Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor zover de klant schadevergoeding eist op grond van opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers. .

5.5 Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor zover wij opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schenden.

5.6 De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onverlet; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

5.7 De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt 24 maanden, te rekenen vanaf de overdracht van het risico.

5.8 De verjaringstermijn in het geval van een leveringsverhaal volgens §§ 478, 479 BGB blijft onaangetast; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de levering van de gebrekkige zaak.

5.9 In geval van wanbetaling of kredietverzuim kunnen wij de garantie weigeren.

5.10 De klant is als enige aansprakelijk indien door de uitvoering van zijn bestelling rechten, in het bijzonder auteursrechten of octrooien van derden, worden geschonden. De koper verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens een dergelijke inbreuk op rechten. Het bewijs van toestemming voor het gebruik van rechten van derden op namen, auteursrechten of octrooien kan te allen tijde worden gevraagd.

5.11 De vorm, de inhoud of het doel van de door de klant gevraagde opdrukken mogen niet in strijd zijn met wettelijke verboden, de goede zeden of de rechten van derden (rechten op namen, auteursrechten, rechten inzake gegevensbescherming, enz.) In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe geen pornografische, geweldsverheerlijkende of ophitsende inhoud als tekstopdruk te bestellen, niet aan te zetten tot strafbare feiten en hiervoor geen aanwijzingen te geven.

5.12 Indien de vorm, de inhoud of het beoogde doel van de door de opdrachtgever gevraagde opdrukken in strijd zijn met wettelijke verboden, de goede zeden of rechten van derden (naamrecht, auteursrecht, recht op gegevensbescherming etc.), is dit geen materieel gebrek of eigendomsgebrek waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is. Vorderingen wegens materiële gebreken als gevolg van een dergelijk feit bestaan niet. Voor ondernemers gelden de volgende bepalingen van de punten ook of in afwijking daarvan

5.13 De aanspraken op materiële gebreken van ondernemers bij de aankoop van nieuw vervaardigde goederen verjaren na 12 maanden.

5.14 In geval van aankoop van gebruikte goederen door een ondernemer zijn aanspraken op materiële gebreken uitgesloten.

5.15 Agentur Frisch is niet aansprakelijk voor de resultaten van keuringen/ controles of voor zendingen. Deze worden verstrekt door dienstverleners die slechts in beperkte mate door Agentur Frisch kunnen worden gecontroleerd, ook al heeft Agentur Frisch er reeds goede ervaringen mee. De cliënt is zich ervan bewust dat vorderingen tegen de andere dienstverleners moeten worden afgedwongen en dat het Frisch Agency hier duidelijk geen aanbeveling doet voor een bepaalde dienstverlener, maar slechts adviseert om van een dergelijke dienst gebruik te maken.

  1. Beëindiging en bevoegdheid

6.1. Beide partijen kunnen ten vroegste na zeven jaar opzeggen. De opzegging moet ten minste zes maanden voor het verstrijken van de overeenkomst plaatsvinden, anders wordt de overeenkomst telkens met een jaar verlengd, maar de klant maakt alleen kosten als hij vervolgbestellingen plaatst. Indien de aanvang van de overeenkomst niet duidelijk kan worden vastgesteld, geldt de datum van de eerste factuur van Agentur Frisch aan de Opdrachtgever als aanvangsdatum van de overeenkomst.


6.2 De bevoegde rechter is Berlijn Köpenick voor geschillen tot en met 5.000 euro of de arrondissementsrechtbank van Berlijn voor geschillen van meer dan 5.000 euro. Agentur Frisch behoudt zich echter het recht voor om in geval van een bepaalde vordering gerechtelijke stappen te ondernemen bij de zetel van de contractpartner. Vorderingen tegen het agentschap Frisch moeten in Berlijn worden uitgevoerd. Contracten met Agentur Frisch worden alleen gesloten met handelaren.

6.3 De gebruiksvoorwaarden die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst zijn altijd van toepassing, deze sinds 01.01.2019. Agentur Frisch heeft het recht de AV te wijzigen en de klanten over wijzigingen te informeren.

6.4 De wettelijke bepalingen gelden altijd vóór de contractuele bepalingen, dit geldt ook voor de andere punten van de AV. Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn, geldt de bepaling die volgens de wet het dichtst in de buurt komt. De overige bepalingen zijn ongewijzigd van toepassing.

 

 

1. Samenvatting van de diensten van uw adviseur
2. Voorbeeld van een begeleidingssessie
3. Invoerrisico’s
4. Betalingen in de internationale handel
5. Kwaliteitsborging

 

6.

 

Overzicht van onze diensten (consultant contract)

 

BitLet vooral op de rapporten over de door u geboekte diensten volgens onze

Prestatieoverzicht.

 

Het is vaak de moeite waard om in het buitenland te kopen in plaats van via Duitse importeurs, groothandelaren of buitenlandse handelsondernemingen. De eerste stappen zijn echter de moeilijkste: contacten leggen, leveranciers in het buitenland vinden, de mentaliteit in het buitenland leren kennen en de logistieke stappen tot aan de levering zelf organiseren. Om de activiteiten van het agentschap Frisch op soortgelijke wijze uit te voeren, zou u waarschijnlijk meer dan één extra medewerker voor de inkoop nodig hebben, wat aanzienlijk duurder zou zijn dan het agentschap Frisch de opdrachten te laten uitvoeren…

 

Uw eigen import 1

Het is niet moeilijk om importeur in Duitsland te worden, want er zijn weinig eisen waaraan u moet voldoen. De verplichtingen en risico’s die daaruit voortvloeien zijn gevarieerder, en Agentur Frisch kan u ook op deze gebieden bijstaan – vraag het ons maar. Wij treden op als uw inkoopadviseur in Azië op permanente basis en zijn uw partner voor inkoop.

 

Handelscontacten

 

Handelscontacten zijn bijzonder belangrijk, want zonder contacten werkt niets in de internationale handel. We hebben al veel contacten in het buitenland en werken al enige tijd samen met de fabrieken. Langdurige samenwerking schept een vertrouwensrelatie, en alleen door vertrouwde samenwerking ontstaat een langdurige betrouwbare levering die in het voordeel is van onze klanten. Via de bekende handelscontacten hebben wij natuurlijk ook het genoegen nieuwe contacten te leggen, en contacten die ons worden aanbevolen zijn meestal contacten die wij langdurig en tegen hoge kosten zouden moeten onderzoeken en leren kennen. Wij werken ook al jaren succesvol samen met handelaren die contacten zoeken in het buitenland, vooral in China, die de Chinese taal en mentaliteit kennen, maar ook weten welke kwaliteitsnormen wij in Duitsland hanteren.

 

De risico’s tot een minimum beperken

 

Natuurlijk zijn er veel risico’s in de internationale handel. Het grootste risico is zeker het risico om in zee te gaan met dubieuze leveranciers. Juist op het gebied van het zoeken of vinden van leveranciers willen de meeste klanten geld besparen of liever geen investeringen doen, ook al is dit het deel van ons werk dat voor ons het meeste werk betekent. Wij selecteren alleen fabrikanten waarover wij geen negatieve informatie hebben. U kunt vaak snel zien of een potentiële leverancier echt serieus is door naar hun website te kijken of naar de manier waarop zij zich presenteren.

 

 

 

 

leverancier tijdens een telefoongesprek met een moedertaalspreker. U kunt vaak snel zien wanneer een leverancier niet blijkt te zijn wat hij aanvankelijk beweerde te zijn. Wij kunnen het risico sterk beperken, maar dat betekent niet dat het voor 100% kan worden uitgesloten. Meer zekerheid kan worden verkregen door de fabriek later te bezoeken of door een veilige betalingsmethode te gebruiken (bijv. L/C) …

 

Betalingen in het buitenland

 

Er zijn verschillende manieren om de leverancier in het buitenland te betalen. Uiteraard moet rekening worden gehouden met de veiligheid van de importeur, maar ook met die van de exporteur. Wij proberen in uw belang en in het belang van de exporteur de meest geschikte betalingsmogelijkheid voor u te vinden.

 

 

 

Werknemers in het buitenland

 

2

Zonder onze werknemers in het buitenland, bijvoorbeeld in China, Indonesië of Argentinië, zou niets voor ons werken, omdat de nabijheid van de inkoop- en leveringsbronnen zeer belangrijk is. Onze moedertaalsprekers zijn niet alleen beter in staat de vertrouwelijkheid van de fabrikant in telefoongesprekken vast te stellen, maar kunnen ook ingewikkelde details in de plaatselijke taal verduidelijken en met meer succes prijsonderhandelingen voeren dankzij hun kennis van de mentaliteit. Door de nabijheid van onze medewerkers bij de handelspartners in het buitenland zijn fabrieksbezoeken niet alleen goedkoop, maar ook voor u als klant probleemloos, snel en zonder tijdverlies mogelijk, omdat u zich de moeite van het reizen naar bijvoorbeeld China kunt besparen. Kleine vertalingen worden uitgevoerd door onze native speakers, die ook een uitstekende kennis van het Engels hebben, als onderdeel van ons advies en er zijn geen extra vertaalkosten, tenzij u extra vertalingen of bijzonder complexe vertalingen bestelt die wij zouden moeten uitvoeren.

 

Logistiek en orderverzamelen

 

Wij werken al lang samen met rederijen en expediteurs en kunnen daarom altijd de verstandigste en goedkoopste transportroutes aanbevelen. Reeds in China of in andere vreemde landen organiseren wij de boeking van de container en het ophalen van de goederen, alsook het transport en de verzending naar Duitsland. Met behulp van onze samenwerkingspartners in Duitsland (expediteurs) ondersteunen wij u bij de inklaring van de handelsgoederen en de levering aan uw magazijn. Wij kunnen u helpen met een grote verscheidenheid aan verzendmethoden, of het nu gaat om expreslevering, luchtvracht of zeevracht, of zelfs een combinatie van lucht- en zeevracht. Onze logistieke specialisten staan u met raad en daad terzijde. Wij bevelen u de logistiek aan en de facturatie gebeurt meestal door een andere dienstverlener – meestal uw contractuele partner voor de logistiek.

 

Octrooien en licenties

 

Voor veel merken gelden merkrechten van de merkhouder en zelfs voor veel modellen gelden zogenaamde modeloctrooien. Licenties kunnen zelfs bestaan op technologieën. Bij invoer in de EU zijn deze rechten van derden wettelijk beschermd. Het agentschap Frisch heeft reeds ervaring en kennis van welke octrooien en licenties op vele gebieden vereist zijn en welke producten niet mogen worden ingevoerd. Desondanks heeft het agentschap Frisch

 

 

 

 

geen juridisch advies geven. U staat er echter niet alleen voor, want wij kunnen u een professionele internationale advocaat aanbevelen die gespecialiseerd is in de invoer van goederen uit Azië in de EU en samenwerkt met advocaten in de Aziatische regio. Door de advocaat en zijn Aziatische collega’s te raadplegen, kunt u uw invoer ook juridisch vastleggen om problemen met de invoer te voorkomen.

 

 

 

Kwaliteit van de goederen

 

Wij letten op de kwaliteit van de koopwaar en proberen te werken met fabrieken die relatief hoogwaardige goederen leveren. Onze freelance ingenieur studeerde werktuigbouwkunde in China en productietechniek in Duitsland en kent de kwaliteitsnormen in Duitsland juist daarom. Hoewel de kwaliteitscontrole alleen mogelijk is in de mate dat u als klant deze wilt financieren, aangezien kwaliteitscontroles zeer duur kunnen zijn, kan onze ingenieur in vele sectoren leveranciers aanbevelen die reeds kwaliteitscontroles door andere grote Duitse bedrijven hebben doorstaan en kunt u dus profiteren van de referenties. Wij kunnen alleen ter plaatse in de fabrieken kwaliteitscontroles uitvoeren, omdat de technische mogelijkheden daar meestal ontbreken en het niet mogelijk is elk afzonderlijk product nauwkeurig te controleren. Het verdient altijd aanbeveling vooraf een monster te bestellen en dit in een laboratorium te laten testen. Alleen op deze manier

krijgt u kennis over de kwaliteit, maar ook over de duurzaamheid van het product op lange termijn,

  1. e. na hoeveel wasbeurten verliest de jurk zijn kleuren of na welke 3

weersomstandigheden onaanvaardbare materiaalvervorming in de bromfiets plaatsvindt.

 

Voor de inspecties en audits bevelen wij goed opgeleide dienstverleners in Azië aan die uw contractanten worden. Wij treden echter niet op als makelaar, zodat wij hier geen verdere controleplicht hebben.

 

The Frisch Agency adviseert u over het gehele importproces. De prijs die u aan ons betaalt is voor de meeste bedrijven een rendabele investering gebleken, omdat u zich met uw hoofdzaken kunt bezighouden terwijl wij het hele proces voor u regelen. Onze hoofdactiviteit is het importproces en juist daarom nemen wij u dit graag uit handen en bieden wij u onze professionele service. Of u nu wilt importeren uit China, Indonesië, Argentinië, Roemenië, Italië of waar ook ter wereld, wij vinden wat u nodig hebt tegen de prijs- en prestatieverhouding die u wenst en organiseren het hele proces voor u. U hoeft de goederen alleen maar te betalen, aan te nemen en weer te verkopen. Via onze klantenzone met fantastische tools heeft u een tool in handen die internationale aankopen veel gemakkelijker maakt omdat wij uw aankoopafdeling 24

Uren per dag en 7 dagen per week flexibel ingericht, heeft u een fantastisch overzicht en kunt u met gemak bestellingen plaatsen en heeft u altijd zicht op de werkzaamheden van uw inkoopafdeling – het Frisch Agentschap. Openheid en transparantie tegenover onze klanten is het duidelijke doel dat we ons hebben gesteld en we zijn erin geslaagd!

 

 

 

 

 

 

  1. 2. Voorbeeld van een invoerconsultatie

 

Voorbeeldprocedure voor een invoerconsultatie

 

 

4

 

 

 

1) en 2) = Reclamecampagnes/marketingcampagnes van het agentschap Frisch

 

 

 

 

Sie hebben nog geen leverancier

 

Als u nog geen leverancier in het buitenland hebt kunnen vinden, zullen wij u ondersteunen. Ofwel hebben we al leveranciers voor het product dat u wilt in onze voorraad of we doen de zoektocht voor u. Wij werken ook voor u op een succescommissie, wat betekent dat het

voor u zonder verplichting en gratis als we niet succesvol zijn. Het is echter alleen

Gratis als u alle informatie die nodig is voor een “intentieverklaring tot aankoop” al kunt verstrekken. Aan online aanvragen zijn voor u als nieuwe klant echter geen kosten verbonden, omdat wij doorgaans schriftelijke offertes verstrekken die u met uw handtekening voor akkoord bevestigt. Daarom proberen wij open en transparant te zijn, zodat onze cliënten altijd op de hoogte zijn van de kosten die ontstaan. Overigens: Het gratis zoeken blijft voor u gratis omdat u de kosten van onze service al kunt opnemen in de limietprijs die u opgeeft voor uw aankoop, d.w.z. als wij succesvol zijn voor u, heeft u geen extra kosten door onze service.

 

 

 

 

 

Een leverancier is al bekend

 

Onze native speakers in het betreffende land voeren een telefoongesprek met de potentiële leverancier. Een persoonlijke telefoon in de plaatselijke taal versterkt de samenwerking en schept een zekere vertrouwdheid. Tijdens het telefoongesprek kunnen basisspecificaties worden besproken (bijvoorbeeld minimale bestelhoeveelheden, betalingsvormen, referenties, enz.) Een eerste aanvraag wordt schriftelijk, meestal per e-mail, naar de leverancier gestuurd.

 

Er is een eerste aanbod

 

Als het eerste aanbod bevredigend is, proberen wij de ernst van de leverancier verder na te gaan. Wij informeren ons over de leverancier en gebruiken moderne communicatiemiddelen, indien mogelijk in de landstaal van de leverancier.

 

Niets negatiefs bekend over leverancier

 

5

Het aanbod wordt uitgediept, dat wil zeggen dat de nodige details worden uitgewerkt. Het is ook belangrijk welke certificaten of vergunningen vereist zijn. Natuurlijk ook speciale eisen in de EU, zoals Europese netstekkers. Het is ook belangrijk de expediteur informatie te verstrekken, zoals het volume en het gewicht van de verpakte goederen. Wees duidelijk hoe u wilt dat uw goederen worden geleverd (in dozen of kosten, eventueel op pallets, enz.).

 

 

 

 

Uitgebreide aanbieding is beschikbaar

 

Met bovenstaande informatie uit de uitgebreide offerte maken wij voor u een kostenberekening. Dit omvat de volgende kosten: prijs van de goederen, prijs van het vervoer volgens onze ervaring, kosten van monetaire transacties, kosten van onze dienstverlening en wij zullen een voorlopig niet-bindend douanetarief vaststellen. De volgende kosten die worden of kunnen worden gemaakt, zijn echter niet in de berekening opgenomen: Een monsterverzending vooraf, laboratoriumtests van het monster, onderzoek en raadpleging van een advocaat voor de invoer en een fabrieksbezoek resp.

een productiecontrole

 

 

 

Voorbeeld bestelling

 

Om er zeker van te zijn dat de leverancier het juiste artikel in de juiste kwaliteit kan leveren, raden wij u aan een monster te bestellen. Wij kunnen u ook helpen bij de behandeling van het monster totdat het bij u wordt afgeleverd.

 

 

 

 

Import Service Order = Consultancy Order

 

Als u daarom heeft gevraagd, zal onze advocaat contact met u opnemen voor advies. Afhankelijk van het product kunnen wij een monsterzending voor u verzorgen, zodat u de kwaliteit van het product kunt controleren. Op uw verzoek organiseren wij voor u het fabrieksbezoek van een geschikte dienstverlener.

 

 

 

 

De proforma-factuur en de koopovereenkomst

 

In samenwerking met u en de leverancier stellen wij een aankoopcontract op volgens uw specificaties – de Proforma Factuur, die de basis vormt voor de aankoop tussen u en de leverancier. Wij streven ernaar dat alle overeengekomen punten door de leverancier in de Proforma Factuur (PI) worden opgenomen. Zorg er ook voor dat het PI alle belangrijke punten bevat, want het is moeilijk om later wijzigingen aan te brengen of het PI te wijzigen.

Het is moeilijk om de leverancier aansprakelijk te stellen voor gebreken indien belangrijke punten in de PI ontbreken.

 

 

 

Voor grotere bestelvolumes met veel details stellen wij bovendien voor een 6

koopovereenkomst. De Proforma-factuur dient dan als aanvullende overeenkomst en is de basis voor

de betaling. De voorwaarden van het contract zijn opgenomen in het uitgevoerde koopcontract. Aangezien wij geen juridisch advies mogen geven, raden wij u aan dit te laten controleren door onze advocaat of uw eigen advocaat in te huren om dit voor u te controleren.

 

 

 

 

Productiecontrole

 

Tijdens de productie houden wij natuurlijk contact met de leverancier. Op verzoek kunnen wij voor u ook een uitgebreide productiecontrole ter plaatse laten uitvoeren (door geschikte dienstverleners ter plaatse). Een fabrieksbezoek tijdens of na de productie is voor u graag mogelijk als u ons advies opvolgt en een dergelijke dienstverlener opdracht geeft of door ons laat geven.

 

 

 

 

Betaling op rekening

 

Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze is betaling op rekening aan de leverancier mogelijk na productie of na ontvangst van de kopie van de “Bill of Lading”, graag ook via onze tussenrekening.

 

 

 

 

Ingebruikname van de zending

 

Na het einde van de productie en, indien nodig, een bezoek aan de fabriek voor de aanvaarding van de goederen, organiseren wij een ophaling door een agentschap ter plaatse zodat de goederen op het schip kunnen worden geladen. Na enkele dagen ontvangt u hiervan een bevestiging, de Bill of Lading (BL). Indien nodig bent u de opdrachtgever, maar wij verzorgen graag de logistiek en de termijnbewaking voor u.

 

 

 

 

Een expediteur in dienst nemen

 

Nadat wij de kopie van de BL hebben ontvangen, geven wij – indien u dat wenst – namens u opdracht aan een expediteur in Duitsland, die contact met u opneemt over de logistiek en de inklaring. Na betaling van het totale bedrag van de goederen ontvangt u meestal per post of per telex de nodige handelspapieren.

 

 

 

 

Levering aan u op locatie

 

7

Na levering controleert u de goederen uiteraard zorgvuldig en stelt u ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele schade of gebreken. Uiteraard blijven wij u ondersteunen bij technische vragen, garantie en aansprakelijkheid.

 

 

 

 

Annuleringsgarantie

 

Na elk punt van onze dienstverlening geven wij u de mogelijkheid om het servicecontract op te zeggen. Alleen de kosten voor de diensten die wij al hebben verricht, worden dan gemaakt. Dit betekent dat u alleen betaalt voor wat u nodig heeft. Wij kunnen niet garanderen dat andere contractpartners een annulering zullen accepteren als er al andere contractpartners bij betrokken zijn (bv. fabrikanten, transportbedrijven), maar wij streven er altijd naar onze klanten de beste service te bieden. Ook proberen wij met leveranciers of fabrikanten zo ruim mogelijke annuleringsrechten overeen te komen. Bij Agentschap Frisch wordt u altijd optimaal geadviseerd en verzorgd, want dat is onze claim.

 

 

 

 

De medewerkers van Agentur Frisch ter plaatse kunnen ook ingewikkelde processen die zich tijdens de productie voordoen optimaal afhandelen en Agentur Frisch heeft al veel ervaring met het importproces en onderhoudt regelmatig contact met de agenten en rederijen in het buitenland en de expediteurs in Duitsland. Zo is het importproces eenvoudig, transparant en door onze hulp georganiseerd zonder grote moeilijkheden voor u.

 

 

 

  1. 3. Invoerrisico’s

 

 

Als importagentschap en uw handelsagent is het onze claim om u, onze klant, altijd de beste service te bieden. Als u vindt dat wij te veel tijd nemen om de juiste handelspartner te vinden, weet dan dat het Frisch Agency niet het risico en de verantwoordelijkheid kan dragen voor latere verliezen. Het risico blijft altijd bij u als importeur. Daarom werkt de Frisch Agency aandachtig en kiest in samenwerking met u de veiligste wegen volgens alle beschikbare mogelijkheden

 

 

 

 

Importeur in de EU

 

Als importeur in de EU kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door het product veroorzaakte schade, aangezien van de gelaedeerde niet kan worden verwacht dat hij zijn rechten doet gelden tegenover een derde in een ver land. Juist daarom is het belangrijk het product vooraf grondig te controleren om mogelijke risico’s bij voorbaat te kunnen uitsluiten. Informeer u over de Wet Productaansprakelijkheid of vraag advies aan een bevoegde advocaat. Wij kunnen u hiervoor graag een advocaat aanbevelen

 

8

Leveringsrisico – Wanbetalingsrisico – Kennismaking met de leverancier

 

Wij proberen de betrouwbaarheid en de ernst van de leverancier te controleren met alle moderne communicatiemiddelen. Wij bevelen altijd een voorafgaand fabrieksbezoek door een gespecialiseerde dienstverlener in China aan om een persoonlijke indruk van de fabriek te krijgen. Wij geven een door u gekozen dienstverlener graag opdracht om u een overeenkomstig testrapport toe te sturen. Indien er nog twijfels bestaan, kan met de exporteur in de betalingsvoorwaarden nadere zekerheid worden overeengekomen, bijvoorbeeld via een LC-betaling.

 

Kwaliteitsrisico

 

De goederen komen niet altijd echt overeen met wat de leverancier vooraf in zijn productbeschrijvingen vermeldt en hoe het er op de productfoto’s uitziet. Wij raden u aan productmonsters of monsters van stoffen en materialen op te laten sturen en deze in het laboratorium te laten testen. Veel producten vereisen ROHS- of CE-certificaten. Het is ook belangrijk om kopieën van de certificaten te hebben ter controle. Het is echter niet ongewoon dat fabrikanten niet leveren wat u eerder als monster hebt ontvangen. Wij raden u dan ook aan de goederen vóór de verzending in ontvangst te laten nemen. Dat regelen we graag voor u. Wij voeren een visuele inspectie uit omdat wij niet elk afzonderlijk product voor u kunnen testen en wij ook niet over de technische mogelijkheden beschikken voor een perfecte materiaalcontrole ter plaatse. Bovendien is er geen garantie dat de leverancier de door ons gecontroleerde goederen daadwerkelijk aan de vervoerder zal leveren. Wij kunnen het risico niet volledig wegnemen, wat betekent dat er zelfs na het meest zorgvuldige onderzoek een restrisico blijft bestaan. Wij bieden ook graag toezicht op de productie tijdens de productie. Dit is echter zeer duur omdat een dienstverlener de productie voor u begeleidt vanaf het begin van de productie tot het einde van de productie en tot het laden van de lading. Dit is dus alleen zinvol bij zeer grote productieaantallen

 

 

 

 

Treensportrisico

 

In geval van vertraging in het vervoer draagt u als importeur het risico van vertraging in de levering, tenzij met de exporteur een andere afspraak is gemaakt. De goederen zijn uiteraard verzekerd tegen vernietiging, beschadiging of verlies tijdens het vervoer, mits Agentur Frisch de logistiek kan organiseren via de eigen expediteur. Neem voor geconsolideerde zendingen of CIF-leveringen contact met ons op over de verzekering.

 

Een ander risico zijn de transportkosten. De meeste prijzen (bv. zeevracht, natransport, dieseltoeslagen, enz.) zijn dagprijzen. Alleen, bijvoorbeeld, van feb. 2012 tot mei 2012 zijn de kosten van zeevracht in sommige gevallen verdrievoudigd. Helaas is het nooit mogelijk om op lange termijn te voorzien welke transportkosten kunnen worden verwacht wanneer de goederen zijn voltooid. Daarom kan een berekening alleen worden gebaseerd op een richtwaarde voor de laatste paar maanden.

 

U mag de havengelden niet verwaarlozen. Ook dit stuit vaak op onbegrip. In de haven heb je in principe drie dagen vrij, die de expediteur je meestal als “havengeld” in de offerte heeft aangeboden. Elke extra dag kost opslagkosten en boetes in de haven. Maar hoe kan dit gebeuren:

 

Voorbeeld: De goederen komen in de haven aan op vrijdag 27.05.16 in de late namiddag, de douaneaanvraag kan dan pas worden ingediend op maandag 30.05.16, de inklaring vindt plaats op dinsdag 01.06.2016.

vrijgegeven en de goederen zullen aankomen op 02.06. direct op de volgende trein of bus. Er zijn 9

al zes dagen in de haven. Natuurlijk probeert elke expediteur deze kosten te vermijden.

vermijden.

 

 

 

Risico bij inklaring

 

 

 

Agentur Frisch baseert haar eerdere berekeningen en aanbevelingen altijd op de geldende douanetarieven of in de regel op het door de fabrikant in het derde land opgegeven douanetarief. Dit tarief kan echter niet worden gegarandeerd, tenzij u bindende douane-informatie krijgt van de douaneautoriteit. Het is het risico van de importeur dat de douaneautoriteit een ander tarief vaststelt.

 

De vergoedingen voor de inklaring worden aangerekend volgens het douanetarief. Gelieve er rekening mee te houden dat voor verschillende producten verschillende douanetarieven kunnen worden vastgesteld en dat voor elk tarief de vergoeding voor de aangifte voor inklaring in rekening wordt gebracht.

 

Währungprijsrisico

 

Aangezien u in het buitenland vaak betaalt met de desbetreffende nationale valuta of met de valuta van de USD, loopt u als importeur het risico van valutaschommelingen. Wisselkoersverliezen zijn voor uw rekening. Indien dit vooraf contractueel is overeengekomen, kan de exporteur eventuele valutaverliezen later aanpassen en u het verschil in rekening brengen.

 

 

 

 

Politieke risico’s

 

Ook politieke risico’s zijn niet uitgesloten (bijv. oorlog, stakingen, onteigening, betalingsverboden) en komen voor rekening van de importeur. Ook andere politieke risico’s kunnen in het nadeel van de exporteur zijn (bijvoorbeeld in geval van inflatie).

 

Weteconomische risico’s

 

Verschillende wetten, in- en uitvoerverordeningen en verordeningen vormen een risico voor de importeur indien hij deze wetten en verordeningen in het buitenland niet kent. Chinese exporteurs hebben bijvoorbeeld een uitvoervergunning nodig zonder welke zij niet mogen uitvoeren (behalve via expresdiensten zoals DHL, die dan als exporteur optreden).

 

Octrooien, licenties en certificaten

 

10

Natuurlijk hebben merkhouders het recht op hun merk op de meeste merkartikelen, dat wettelijk beschermd is wanneer het in een douanegebied (bv. de EU) wordt ingevoerd. De merkhouder kan natuurlijk het recht op zijn merk afdwingen. Evenzo kunnen bepaalde gegevens en technologieën beschermd zijn en zijn voor de invoer vergunningen vereist. Voor bepaalde handelsgoederen zijn ook certificaten als CE, ROHS of EEC & COC vereist. Voor uw veiligheid kunnen wij u een advocaat aanbevelen die voor u kan nagaan welke documenten u nodig heeft voor invoer in de EU. Dienovereenkomstig ondersteunen wij u bij het vinden van handelspartners in het buitenland die alle noodzakelijke documenten hebben of kunnen verkrijgen. Het is belangrijk om contractueel vast te leggen welke documentatie op het moment van aankoop en betaling beschikbaar moet zijn, zodat u kunt bewijzen dat u aan alle eisen hebt voldaan.

 

 

 

Het agentschap Frisch werkt reeds met talrijke leveranciers die, voor zover wij weten, over alle nodige certificaten en vergunningen beschikken. De controle moet echter regelmatig worden herhaald omdat de wetgeving en de rechten van andere fabrikanten ook voortdurend kunnen veranderen. Wij weten ook dat veel fabrikanten betrouwbaar zijn en dat hun producten van goede kwaliteit zijn. Via onze lokale contacten, bijvoorbeeld in China, Argentinië en Indonesië, worden wij ook geïnformeerd over actuele politieke en economische gebeurtenissen en op de hoogte gehouden van wet- en regelgeving. Natuurlijk kunnen wij niet voor elke sector en elk product even goed geïnformeerd en geadviseerd worden, maar uw risico’s worden door onze samenwerking aanzienlijk beperkt. U kunt te allen tijde juridisch advies inwinnen bij de door ons aanbevolen advocaat.

 

De belangrijkste principes bij de eerste invoer van een nieuwe leverancier in China (geldt ook voor

leveranciers van sommige andere Aziatische landen, zoals India, Indonesië en Vietnam).

 

– Ga nooit uit van een vaste leveringsdatum en neem voldoende tijd (wij garanderen ook geen vaste leveringsdatum).

– Investeer alleen zoveel als u bereid bent te verliezen.

– Verkoop nooit goederen die nog niet uit Azië zijn geleverd en gecontroleerd.

 

 

 

 

Importeren uit China is een hordeloop die altijd weer voor nieuwe verrassingen zorgt. We staan klaar om deze hindernisrace voor u te lopen.

 

 

 

  1. 4. Betalingen in de internationale handel

 

In de internationale handel zijn er ook regels die in acht moeten worden genomen en die in de internationale handel gebruikelijk zijn. Uw risico’s en de risico’s van de leverancier, maar ook de kosten van monetaire transacties in tegenstelling tot de kosten van de handelsgoederen, moeten hier in aanmerking worden genomen.

 

Vorcontant geld voor kleine aankopen

 

Voor kleine aankopen is vooruitbetaling via een bankrekening niet de veiligste maar wel de meest ideale vorm van betaling. Een bankoverschrijving kost niet veel en er is een controleerbare betaling gedaan op basis van de bankoverschrijving. Voor kleine aankopen moet een telefoontje naar de leverancier en een zoektocht op internet het risico ten minste minimaliseren. U kunt de betaling via het agentschap Frisch laten verlopen via de tussenrekening.

 

 

 

Importtaak 11

 

Voor kleine aankopen kunt u een importorder plaatsen bij de Frisch Agency. Dit betekent dat het Frisch agentschap voor u importeert en de goederen aan u doorverkoopt. Een relatief veilige betalingsmogelijkheid voor u die wij alleen in uitzonderlijke gevallen aanbieden. Wij werken voornamelijk met commerciële klanten. Dit moet dan uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

 

 

 

 

Aanbetaling en vooruitbetaling

 

De meest voorkomende betaling in de internationale handel. U betaalt een deel vóór de productie en een saldo nadat de goederen op het schip zijn en u een kopie van de vrachtbrief hebt ontvangen. De leverancier geeft de goederen vrij zodra de aanbetaling is gedaan.

 

 

 

 

LC betaling

 

Betaling met bankgarantie. Deze betaling is echter alleen mogelijk indien de importeur en de exporteur elk een rekening hebben bij een internationale topbank. De betaling wordt door de exportbank pas aan de exporteur vrijgegeven wanneer bepaalde handelsdocumenten waarover de importeur en de exporteur overeenstemming hebben bereikt, beschikbaar zijn. Vraag uw bank om advies hierover

 

 

 

 

Treuhand-betaling

 

Er is ook de mogelijkheid om via een trustrekening te betalen. Er zijn internationale fiduciaire handelaren over wier aanbod u zich kunt informeren. Het kan ook mogelijk zijn om het geld als zekerheid op een zogenaamde geblokkeerde rekening te storten.

 

Vraag ons of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid en informatie wilt krijgen.Wij proberen te onderhandelen met de leverancier en zorgen voor uw veiligheid.

 

 

 

 

Betaling op koers

 

De veiligste optie. Meestal is de gemakkelijkste manier om een goede marktpositie te hebben. Dus de

Betaling is ook een pressiemiddel om de juiste levering te krijgen. Wanneer je deze

marktpositie, moet men proberen deze vorm van betaling te bereiken.

 

 

 

  1. 5. Kwaliteitsborging van goederen uit China en andere invoerende landen.

 

12

De kwaliteit van de goederen is een belangrijk punt bij de invoer. Vooral uit opkomende landen als China of India is de kwaliteit helaas vaak niet wat men ervan verwacht. Daarom hecht het agentschap Frisch ook veel belang aan het thema “kwaliteitsborging”.

 

WelchWelke slechte ervaringen heb je?

 

Voorbeeld 1) De fabrikant stuurt monsters naar de klant. De kwaliteit komt precies overeen met zijn wensen. Na bestelling van de hoofdlevering komen de goederen echter niet overeen met het monster. Volgens de fabrikant kunnen monsters niet overeenkomen met de hoofdlevering omdat bijvoorbeeld de kleuring van een enkel product volledig verschilt van de kleuring in een hoofdproduktie. Bovendien moest hij losse onderdelen uit de voorraad nemen voor een monster…

met een veel betere kwaliteit uit een andere produktie omdat hij alleen de voorraden voor de hoofdproduktie van deze order krijgt die bepalend zijn voor de goederen van de hoofdproduktie die natuurlijk niet identiek kunnen zijn.

 

 

 

Voorbeeld 2) Een bezoek aan de fabriek. De fabrikant presenteert volledig onberispelijke saunacabines (demonstratiemodellen) van een echt goede kwaliteit, zelfs beter dan deze op de foto’s of in de beschrijvingen werden genoemd. De klant is blij. Vanwege dit positieve bezoek heeft de

Klant bij een aanvaarding van goederen na voltooiing van zijn eigen productie. Wanneer de klant de saunacabines controleert, is hij geschokt. De deuren zijn gemaakt van vensterglas in plaats van plexiglas, het hout is slechts gedeeltelijk geschuurd en gedeeltelijk niet gevernist. Het hout is bevlekt en ontpit en de gaten zijn onzuiver. Nadat de klant zijn garantieclaim wil afdwingen, zegt de fabrikant dat hij zelf een elektricien is en dat hij daarom alleen garantie kan geven op het elektrische systeem van de saunacabine, maar niet op het hout of het glas.

 

 

 

 

Ervaring en referenties

 

Natuurlijk bouwen we voort op onze ervaring. Wij proberen altijd leveranciers aan te bevelen waarmee wij of onze klanten reeds goede ervaringen hebben. Bovendien kennen wij leveranciers van grote bedrijven in sommige sectoren van referenties, waar een goede kwaliteit mag worden verwacht. Voor nieuwe leveranciers is het uiteraard mogelijk om referenties (indien beschikbaar) te laten verifiëren. Vaak hebben grote importeurs en fabrikanten al dure testprocedures uitgevoerd en leveranciers of onderaannemers geselecteerd die aan deze kwaliteitsnormen voldoen. Leveranciers en onderaannemers van andere grote importeurs en fabrikanten waarvan de kwaliteit reeds bekend is en die hun referenties dienovereenkomstig kunnen aantonen, worden uiteraard zoveel mogelijk op de shortlist geplaatst.

 

Muafzender/productmonster

 

Onze ervaring is dat een proefzending of producttest onontbeerlijk is. Zo kunt u het product testen volgens uw eigen smaak, die geen derde u kan afnemen. U kunt ook de functies controleren. Als u zelf geen gebreken vindt en tevreden bent met het product, moet u verdere tests laten uitvoeren door een testlaboratorium. Dit is ook belangrijk om de levensduur van het product te bepalen.

 

13

VerContractuele overeenkomst

 

Uiteraard moet contractueel worden overeengekomen dat de kwaliteit van de goederen van de hoofdproduktie niet mag afwijken van de kwaliteit van de levering van het monster. Deze moeten exact overeenkomen met het patroon. Optimaal is dat een fabrieksbezoek voor de aanvaarding van de goederen contractueel wordt overeengekomen.

 

Productiecontrole

 

Productiemonitoring houdt in dat de productie van uw goederen vanaf het begin van de productie tot aan de verzending wordt gevolgd. Wij schrijven dagelijks rapporten en maken fotodocumentaties die u dagelijks per fax of e-mail worden toegestuurd. Bovendien worden dagelijks telefonisch punten met u besproken. Zo begeleiden wij voor u het hele productieproces. Wij bevelen kwaliteitsborging aan en laten dit graag door dienstverleners voor u doen, maar wij verlenen deze dienst niet zelf.

 

Wartionter plaatse

 

Na afloop van de productie nemen de opdrachtnemers de goederen in ontvangst. Uiteraard kunnen zij de goederen alleen visueel inspecteren, aangezien de technische mogelijkheden voor verdere inspecties meestal niet ter plaatse aanwezig zijn en niet elk afzonderlijk apparaat (bijvoorbeeld technische apparatuur) kan worden getest.

 

 

 

Bedingungen bij de fabrikant

 

We proberen al betere omstandigheden op het terrein te creëren. Op deze manier kan succes op lange termijn worden bereikt voor duurzame zakelijke relaties. Wij steunen de buitenlandse

 

 

 

 

Leveranciers bij de opleiding van werknemers door Duitse opleiders, kunnen proberen leveranciers te vinden met materialen van betere kwaliteit en het bedrijf helpen aan betere apparatuur, bijvoorbeeld gereedschappen en machines. Dit is een andere manier om de kwaliteit op lange termijn te verbeteren. Vraag het ons – wij zullen dit doel samen met u bereiken.

 

Wij zijn ons er altijd van bewust dat u als klant een goede kwaliteit wenst bij de levering van goederen. Om onze klanten tevreden te stellen, willen wij ook zorgen voor een levering die onze klanten tevreden stelt en een basis vormt voor een langdurige samenwerking. Wij proberen alle punten op te nemen om het risico voor u als klant zoveel mogelijk te beperken. Bezuinig niet op kwaliteit, want een slechte levering is een bedrijfsrisico dat ook het grootste financiële risico vormt.

risico voor u als ondernemer.