Nasze OWU dla komercyjnych umów agencyjnych

między głównym

– zwana dalej Spółką -.

oraz

Agencja Frisch International Consulting GmbH & Co KG
– zwanym dalej agentem handlowym -.

 

 • 1 Status prawny przedstawiciela handlowego

(1) Przedstawiciel handlowy działa jako jedyny przedstawiciel firmy w Chinach, Tajwanie, Hong Kongu, Wietnamie, Korei Południowej, USA i Indiach. Zmiany w zakresie reprezentacji wymagają dla swej skuteczności aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie strony umowy.

(2) Spółka nie jest uprawniona do działania na przekazanym obszarze reprezentacji samodzielnie lub poprzez zlecone osoby trzecie. Do roszczeń prowizyjnych agenta handlowego wynikających z transakcji zawartych bezpośrednio przez spółkę lub na zlecenie osób trzecich bez udziału agenta stosuje się § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

(3) Reprezentacja obejmuje wszystkie produkty przedsiębiorstwa, które są obecnie częścią jego programu produkcji i sprzedaży. Produkty firmy, które w przyszłości będą częścią ich programu produkcji i sprzedaży, zostaną automatycznie włączone do umowy.

(4) Cała baza dostawców istniejąca w okręgu agencyjnym w momencie wejścia w życie niniejszej umowy zostanie przejęta przez przedstawiciela handlowego w celu dalszego wsparcia.

5) W. Transakcje płatnicze dokonywane są zazwyczaj za pośrednictwem agenta handlowego, który na mocy umowy jest upoważniony do dokonywania sprzedaży lub zakupu (negocjować lub zawierać towary lub usługi wyłącznie w imieniu płatnika lub wyłącznie w imieniu odbiorcy (§2 ust. 2 ZAG) – jeżeli agent handlowy pośredniczy w zawieraniu umów pośrednictwa dla dostawców, z którymi ma zawarte umowy pośrednictwa, agent handlowy potrąca prowizje po stronie dostawcy z płatności na rzecz dostawcy.

 

 • 2 Obowiązki przedstawiciela handlowego

(1) Przedstawiciel handlowy jest odpowiedzialny za zawieranie/aranżowanie transakcji zakupu w przydzielonym okręgu agencji w imieniu i na rachunek przedsiębiorstwa. Przy tym zabezpiecza interesy spółki ze starannością roztropnego przedsiębiorcy i dokłada wszelkich starań do rozwoju i zwiększenia obrotów. Utrzymuje relacje biznesowe z potencjalnymi dostawcami Spółki i regularnie ich odwiedza. Agent handlowy jest/nie jest uprawniony do pobierania .

(2) Przedstawiciel handlowy regularnie informuje przedsiębiorstwo o każdym poleconym biznesie/transakcji oraz informuje przedsiębiorstwo o każdym rozpoczętym biznesie poprzez wysyłanie kopii korespondencji lub poprzez notatki w aktach. Jeśli inicjacje biznesowe lub polecenia biznesowe/transakcje dotyczą nowych dostawców, firma musi być o tym wyraźnie poinformowana.

(3) Przedstawiciel handlowy jest zobowiązany do sprawdzenia zdolności kredytowej istniejących lub możliwych dostawców w ramach swoich możliwości oraz do wspierania wysiłków przedsiębiorstwa w celu ustalenia wypłacalności. Wątpliwości dotyczące zdolności kredytowej obecnego lub potencjalnego dostawcy należy niezwłocznie zgłosić firmie. Nie ma on obowiązku wzywania służb informacji kredytowej lub podobnych.

(4) Agent handlowy zobowiązuje się do ochrony tajemnic handlowych i gospodarczych przedsiębiorstwa oraz do przechowywania dokumentów związanych z nimi i ze stosunkiem agencyjnym w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Jest on zobowiązany do zachowania w tajemnicy całej wiedzy zdobytej w czasie trwania umowy, o transakcjach biznesowych i wewnętrznych, w szczególności poufnych sprawach, także po zakończeniu umowy.

(5) Reprezentację powierza się przedstawicielowi handlowemu osobiście. Nie jest on uprawniony do przekazania wykonywania przedstawicielstwa handlowego osobie trzeciej bez wyraźnej zgody spółki ani do milczącego tolerowania wykonywania przedstawicielstwa handlowego przez osobę trzecią.

(6) Agent handlowy jest uprawniony do zawierania umów z subagentami lub zatrudnionymi sprzedawcami objazdowymi, których zamierza wykorzystać jako zastępców przy wykonywaniu swoich zobowiązań umownych.

 

 • 3 Obowiązki spółki

(1) Przedsiębiorstwo wspiera przedstawiciela handlowego w wykonywaniu jego obowiązków najlepiej jak potrafi i zawsze dostarcza mu niezbędnych informacji i danych wywiadowczych. Wykonując swoje prawo do wydawania poleceń, spółka bierze pod uwagę niezależny status przedstawiciela handlowego. Wymagane informacje i ujawnienia obejmują wszystko, co ma istotne znaczenie dla działalności przedstawiciela handlowego i roszczeń o wynagrodzenie (np. zmiany produktów, cen lub warunków, specjalne środki reklamowe).

(2) Przedstawicielowi handlowemu należy niezwłocznie dostarczać kopie korespondencji z dostawcami okręgowymi lub zainteresowanymi stronami; przedstawiciel handlowy powinien być niezwłocznie informowany o negocjacjach i planowanych transakcjach z dostawcami okręgowymi lub zainteresowanymi stronami, prowadzonych za zgodą lub bez współpracy przedstawiciela handlowego.

(3) Spółka jest zobowiązana do realizacji wszystkich zawartych transakcji podlegających prowizji. Podejmuje on środki ostrożności w celu zapewnienia, że transakcje pośredniczone/zawierane przez agenta handlowego mogą być również prawidłowo przetwarzane. Odmowa realizacji zawartych transakcji może nastąpić tylko wtedy, gdy agent handlowy został poinformowany jeszcze przed zawarciem transakcji, że istnieją szczególne trudności w jej realizacji. Jeżeli transakcja, w której pośredniczy lub którą zawarł agent handlowy, nie zostanie zrealizowana w całości lub w części, agent handlowy zostanie o tym poinformowany. Zostaje on również poinformowany o podstawie niewykonania. Skutki prawne całkowitego lub częściowego niewykonania umowy ustala się zgodnie z § 6.

(4) Wymagane informacje w rozumieniu par. 1 obejmuje również poinformowanie przedstawiciela handlowego o planowanych kooperacjach lub połączeniach z innymi spółkami albo o zamierzonym zbyciu lub zamknięciu przedsiębiorstwa z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie został on ograniczony w swoich dyspozycjach przedsiębiorczych – w szczególności w zakresie wykonania prawa wypowiedzenia.

 

 • 4 Transakcje podlegające prowizji

(1) Agent handlowy ma prawo do prowizji za wszystkie transakcje, w których pośredniczył/zawierał, za wszystkie transakcje okręgowe w rozumieniu § 87 ust. 2 HGB (niemiecki kodeks handlowy) oraz dla wszystkich transakcji zawartych bez jego bezpośredniego udziału z osobami trzecimi, które zatrudnił jako dostawcę do transakcji tego samego rodzaju. Przesłanką uprawniającą do prowizji jest zawarcie transakcji bez względu na czas realizacji transakcji przez przedsiębiorcę w trakcie obowiązywania dotychczasowej umowy agencyjnej.

(2) Transakcje zawarte po rozwiązaniu tej umowy kwalifikują się do prowizji dla agenta handlowego tylko wtedy, gdy transakcja w przeważającej mierze wynika z jego działalności. Agentowi handlowemu nie przysługuje jednak prowizja od transakcji handlowych, które zostały zawarte po upływie 3 miesięcy od rozwiązania umowy. Agent handlowy nie nabywa również prawa do prowizji z tytułu takich transakcji, z tytułu których poprzednikowi przysługuje prowizja zgodnie z § 87 ust. 3 HGB może żądać prowizji.

(3) Roszczenie agenta handlowego o prowizję powstaje jako roszczenie bezwarunkowe z chwilą i w zakresie, w jakim dający zlecenie dokonał transakcji podlegającej prowizji. Jeżeli dostawca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia z wyprzedzeniem, prawo do prowizji powstaje już wtedy i w takim zakresie, w jakim klient spełnia swoje zobowiązanie do spełnienia świadczenia z wyprzedzeniem.

 

 • 5 Wysokość prowizji

(1) Prowizja, przysługująca agentowi handlowemu z tytułu wszystkich transakcji podlegających prowizji, o których mowa w § 4, będzie ustalana odrębnie między przedsiębiorstwem a agentem handlowym na zasadzie procentu. Płaci to agent handlowy plus. podatku od towarów i usług zostanie wystawiona faktura.

(2) Podstawą obliczenia prowizji jest pełna cena EXW lub FOB wynegocjowana przez agenta handlowego. Upusty lub rabaty udzielane przez dostawcę prowadzą do obniżenia prowizji, ale nie do obniżenia stawki prowizji.

(3) Podstawy obliczania prowizji, o których mowa w poprzednich ustępach, mogą być zmieniane wyłącznie w drodze uzgodnień umownych.

(4) Jeżeli przedstawiciel handlowy zaopatruje się u dostawców z własnej bazy dostawców, przedstawiciel handlowy może być uprawniony do otrzymania prowizji od dostawcy.

 

 • 6 Ustanie prawa do prowizji

(1) Prawo do prowizji wygasa w razie niewykonania zawartej transakcji tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to spowodowane okolicznościami, za które przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.

(2) Prawo do prowizji wygasa również w przypadku stwierdzenia, że dostawca nie wykona świadczenia; ulega ono zmniejszeniu, jeżeli dostawca wykona je tylko częściowo. Agent handlowy musi zwrócić spółce wszystkie otrzymane już kwoty.

(3) Spółka jest zobowiązana do dochodzenia i egzekwowania swojego roszczenia o wykonanie umowy wobec Dostawcy na drodze sądowej tylko wtedy, gdy środek ten daje szanse powodzenia. W innych przypadkach spółka jest zobowiązana do podjęcia działań prawnych i wyegzekwowania swojego roszczenia o świadczenie tylko na wniosek przedstawiciela handlowego i jeśli przedstawiciel handlowy wniesie odpowiedni wkład w koszty postępowania.

 

 • 7 Rozliczenie Komisji

(1) Agent handlowy rozlicza należną prowizję na koniec każdego miesiąca lub na początku miesiąca następnego. W rozliczeniu prowizji należy ująć te należności z tytułu prowizji (prowizja netto), które powstały jako należności bezwarunkowe do końca miesiąca w wyniku realizacji transakcji przez firmę/płatności ceny zakupu przez klienta.

(2) Należny od prowizji podatek VAT wykazuje się odrębnie w zestawieniu prowizji.

 

 • 8 Choroba przedstawiciela handlowego, urlop

(1) Przedstawiciel handlowy powinien niezwłocznie zawiadomić przedsiębiorstwo, jeżeli z powodu choroby nie może wykonywać swoich obowiązków przez okres dłuższy niż {1 tydzień}.

(2) W przypadku choroby trwającej dłużej niż {jeden tydzień} przedsiębiorca jest uprawniony do podjęcia działań samodzielnie lub poprzez pełnomocników w okręgu działania przedstawiciela handlowego. Wybór przedstawiciela należy do wyłącznej odpowiedzialności firmy. Działalność firmy lub osób trzecich w powiecie nie może prowadzić do zmniejszenia prowizji należnej agentowi komercyjnemu, pod warunkiem, że czas trwania choroby nie przekracza {4} tygodni.

(3) Jeżeli choroba przedstawiciela handlowego przekroczy czas {4} tygodni, połowę kosztów wynikających z rozpatrywania okręgu przez osoby trzecie ponosi przedstawiciel handlowy. Przepis ten dotyczy jednak tylko okresu od 5 tygodnia do końca 6 miesięcy od początku choroby. Po upływie 6 miesięcy dokonuje się ustaleń uwzględniających panującą wówczas sytuację.

(4) Przedstawiciel handlowy jest zobowiązany do wykorzystania urlopu w okresie, w którym w miarę możliwości jest mało pracy, oraz do uzgodnienia terminu urlopu z zakładem pracy co najmniej {6} tygodni przed jego rozpoczęciem. To samo dotyczy innych czasowych przerw w działalności.

 

 • 10 Porozumienia dotyczące konkurencji

(1) Podczas istnienia stosunku umownego z Firmą, agent handlowy będzie miał prawo, za wyraźną pisemną zgodą Firmy, do przejęcia reprezentacji innych przedsiębiorstw, do bezpośredniego lub pośredniego udziału w innym przedsiębiorstwie lub do samodzielnego wspierania innego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że to inne przedsiębiorstwo produkuje i/lub dystrybuuje produkty i/lub oferuje inne usługi, które są takie same lub podobne do tych, które oferuje Firma.

3) Przedstawiciel handlowy zobowiązuje się niniejszym, przez okres 2 lat od zakończenia stosunku umownego, do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności handlowej na terytorium umownym w rozumieniu § 1 ust. 1. 1 niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 3 dla konkurencyjnej firmy. Obowiązek ten rozciąga się na działalność w ramach stosunku pracy, jak również na działalność prowadzoną na własny rachunek (jak np. przedstawiciel handlowy lub upoważniony sprzedawca). Przedstawiciel handlowy ma również zakaz bezpośredniego lub pośredniego uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w wyżej wymienionym okresie.

.

 • 11 Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie umowy

Stosunek umowny rozpoczyna się natychmiast i jest zawarty na czas nieokreślony. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron umowy w pierwszym roku obowiązywania umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc, w drugim roku obowiązywania umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym dwa miesiące, w trzecim do piątego roku obowiązywania umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym sześć miesięcy na koniec miesiąca kalendarzowego listem poleconym, od szóstego roku obowiązywania umowy okres wypowiedzenia wynosi jeden rok. Prawo obu stron do wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Po zakończeniu stosunku umownego przedstawiciel handlowy zwróci spółce dokumenty i inne materiały przekazane przez spółkę na początku stosunku umownego, o ile nie zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również wszystkie inne dokumenty niezbędne do utrzymania i prowadzenia działalności, takie jak korespondencja z klientami.

 

 • 12 Pozostałe rezerwy

(1) Termin przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy wynosi 12 miesięcy. Upływ terminu rozpoczyna się z dniem wymagalności roszczenia lub z chwilą powzięcia wiadomości o jego powstaniu.

(2) Wyłączną właściwością miejscową dla sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba przedstawiciela handlowego.

(3) Nie ma umów dodatkowych do tej umowy. Zmiany w umowie, aby były ważne, muszą mieć formę pisemną i być podpisane przez obie strony umowy. Od tego wymogu formalnego można odstąpić jedynie w drodze pisemnej umowy.

(4) Jeżeli punkt wymagający uregulowania nie jest objęty niniejszym tekstem umowy, zastosowanie mają przepisy ustawowe § 84 i nast. HGB lub zasady wypracowane przez orzecznictwo mają zastosowanie.

(5) Nieważność jednego z postanowień niniejszej umowy nie prowadzi do nieważności całej umowy. W miejsce nieważnego postanowienia należy wprowadzić takie, które najbardziej odpowiada celowi umowy i woli stron umowy.

 

 

1.

Podsumowanie usług Twojegoprzedstawiciela handlowego

 

2.

Przykładowy proces pośrednictwa w imporcie

 

3.

Ryzyko związane z przywozem

 

4.

Płatności w handlu międzynarodowym

 

5.

Zapewnienie jakości

 

 

6.

 

Podsumowanie naszych usług (umowa agencji handlowej)

 

 

BitProsimy o zwrócenie szczególnej uwagi na raporty dotyczące zarezerwowanych przez Państwa usług według naszego

Przegląd wyników.

 

Często warto kupować za granicą, zamiast przechodzić przez niemieckich importerów, hurtownie czy firmy zajmujące się handlem zagranicznym. Najtrudniejsze są jednak pierwsze kroki, czyli etapy nawiązywania kontaktów, szukania dostawców za granicą, poznawania mentalności za granicą i samodzielnego organizowania etapów logistyki aż do dostawy. Aby w podobny sposób realizować działania agencji Frisch, trzeba by zapewne zatrudnić więcej niż tylko jednego dodatkowego pracownika do spraw zakupów, co byłoby znacznie droższe niż samo zlecenie agencji Frisch realizacji zamówienia…

 

Twój własny import 1

Zostanie importerem w Niemczech nie jest trudne, ponieważ jest niewiele wymagań, które trzeba spełnić. Obowiązki i ryzyko, które z tego wynikają, są bardziej zróżnicowane, a Agentur Frisch może wspierać Cię także właśnie w tych obszarach – wystarczy nas zapytać. Działamy stale jako Państwa agent handlowy w zakresie zakupów w Azji i jesteśmy Państwa partnerem w zakresie zakupów.

 

Kontakty handlowe

 

Szczególnie ważne są kontakty handlowe, bo bez kontaktów nic nie działa w handlu międzynarodowym. Mamy już wiele kontaktów za granicą i od jakiegoś czasu współpracujemy z fabrykami. Długotrwała współpraca tworzy relacje oparte na zaufaniu, a tylko dzięki zaufanej współpracy powstają długoterminowe niezawodne dostawy, które są korzystne dla naszych klientów. Poprzez znane kontakty handlowe mamy naturalnie również przyjemność nawiązywania nowych kontaktów poprzez te kontakty, a kontakty, które są nam polecane, to przeważnie kontakty, które musielibyśmy badać i poznawać długo i dużym kosztem. Od lat z powodzeniem współpracujemy również z handlowcami, którzy szukają kontaktów za granicą, zwłaszcza w Chinach, którzy znają język i mentalność chińską, ale wiedzą również, jakie standardy jakościowe mamy w Niemczech.

 

Minimalizacja ryzyka

 

Oczywiście, w handlu międzynarodowym istnieje wiele zagrożeń. Największym ryzykiem jest z pewnością ryzyko związania się z podejrzanymi dostawcami. To właśnie w obszarze poszukiwania lub znajdowania dostawców większość klientów chce zaoszczędzić lub wolałaby nie musieć inwestować, mimo że jest to część naszej pracy, która oznacza dla nas najwięcej pracy. Wybieramy tylko tych producentów, o których nie mamy żadnych negatywnych informacji. Często można szybko stwierdzić, czy potencjalny dostawca jest naprawdę poważny, patrząc na jego stronę internetową lub sposób, w jaki się prezentuje.

dostawca podczas rozmowy telefonicznej z native speakerem. Często można bardzo szybko stwierdzić, kiedy dostawca nie wydaje się być tym, za kogo się początkowo podawał. Możemy znacznie zminimalizować ryzyko, ale nie oznacza to, że można je w 100% wyeliminować. Większe bezpieczeństwo można osiągnąć odwiedzając fabrykę w późniejszym terminie lub korzystając z bezpiecznej metody płatności (np. L/C) …

 

Płatności za granicą

 

Istnieją różne sposoby płacenia dostawcy za granicą. Oczywiście należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo importera, ale także bezpieczeństwo eksportera. Staramy się znaleźć najbardziej odpowiednią opcję płatności dla Ciebie w Twoim interesie i w interesie eksportera.

 

Pracownicy za granicą

 

2

Bez naszych pracowników za granicą, na przykład w Chinach, Indonezji czy Argentynie, nic by nam nie wychodziło, bo bliskość źródeł zaopatrzenia i zakupu jest bardzo ważna. Nasi native speakerzy nie tylko mają większe szanse na ustalenie poufności producenta w rozmowach telefonicznych, ale także mogą wyjaśnić skomplikowane szczegóły w lokalnym języku i prowadzić negocjacje cenowe z większym powodzeniem dzięki znajomości mentalności. Ze względu na bliskość naszych pracowników do partnerów handlowych za granicą, wizyty w fabryce są nie tylko niedrogie, ale również możliwe dla Państwa jako klientów bez problemów, szybko i bez nakładów czasowych, ponieważ mogą Państwo zaoszczędzić sobie kłopotów związanych z podróżą np. do Chin. Małe tłumaczenia są wykonywane przez naszych native speakerów, którzy również doskonale znają język angielski, i nie ma żadnych dodatkowych kosztów tłumaczenia, chyba że zlecisz dodatkowe tłumaczenia lub szczególnie skomplikowane tłumaczenia, które musielibyśmy wykonać.

 

Logistyka i kompletacja zamówień

 

Od dawna współpracujemy z firmami przewozowymi i spedytorami, dlatego zawsze możemy zorganizować dla Państwa najrozsądniejsze i najtańsze trasy transportu. Już w Chinach lub innych krajach zagranicznych organizujemy rezerwację kontenera i odbiór towaru, a także fracht i wysyłkę do Niemiec. Z pomocą naszych partnerów kooperacyjnych w Niemczech (spedytorów) wspieramy Państwa przy odprawie celnej towarów handlowych i dostawie do Państwa magazynu. Możemy pomóc Ci w wielu różnych metodach wysyłki, czy to ekspresowej, frachtu lotniczego lub morskiego, a nawet kombinacji frachtu lotniczego i morskiego. Nasi specjaliści ds. logistyki zapewnią Państwu najlepsze możliwe doradztwo i wsparcie. Organizujemy logistykę dla Ciebie, a fakturowanie jest zazwyczaj wykonywane przez naszych partnerów.

– zazwyczaj Twój partner umowny, gdy organizujesz logistykę za naszym pośrednictwem.

 

Patenty i licencje/ umowy/ deklaracje zgodności

 

Wiele znaków towarowych jest przedmiotem praw ochronnych właściciela znaku towarowego, a nawet wiele wzorów jest przedmiotem tzw. patentów na wzory przemysłowe. Licencje mogą istnieć nawet na technologie. W przypadku importu do UE te prawa osób trzecich są chronione przez prawo. Agencja Frisch ma już doświadczenie i wiedzę, jakie patenty i licencje są wymagane w wielu dziedzinach i jakie produkty nie mogą być importowane. Mimo wszystko Agencja Frisch nie może udzielać porad prawnych. Nie jesteś jednak zdany na siebie, ponieważ możemy polecić profesjonalnego międzynarodowego prawnika, który specjalizuje się w imporcie towarów z Azji do UE i współpracuje z prawnikami w regionie azjatyckim. Dzięki konsultacjom z prawnikiem i jego azjatyckimi kolegami można również prawnie zabezpieczyć import, aby uniknąć problemów z importem. Dotyczy to również umów i deklaracji zgodności lub porad dotyczących przepisów importowych, które otrzymują Państwo od Agencji Frisch. Są to niewiążące oceny oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu, ale dla pewności prawnej należy je sprawdzić u prawnika, którego chętnie Państwu polecimy.

 

 

Jakość towaru

 

Zwracamy uwagę na jakość towaru i staramy się współpracować z fabrykami, które dostarczają towar stosunkowo wysokiej jakości. Nasz samodzielny inżynier studiował inżynierię mechaniczną w Chinach i inżynierię produkcji w Niemczech i z tego właśnie powodu zna standardy jakości w Niemczech. Inspekcja jakości jest wprawdzie możliwa tylko w takim zakresie, w jakim Państwo jako klient chcieliby ją sfinansować, ponieważ inspekcje jakości mogą być bardzo kosztowne, ale nasz inżynier może polecić dostawców z wielu branż, którzy przeszli już inspekcje jakości przez inne duże niemieckie firmy i dzięki temu mogą Państwo skorzystać z referencji. Kontrole jakości możemy przeprowadzać tylko na miejscu w fabrykach, ponieważ zazwyczaj brakuje tam możliwości technicznych i nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia każdego pojedynczego produktu. Zawsze zalecane jest wcześniejsze zamówienie próbki i poddanie jej badaniu w laboratorium. Tylko w ten sposób

uzyskuje się wiedzę o jakości, ale także o długoterminowej trwałości produktu,

 1. e. po ilu praniach sukienka traci kolory lub po jakich 3

warunków atmosferycznych, w motorowerze dochodzi do niedopuszczalnych deformacji materiału.

 

DlaW przypadku samych inspekcji i audytów, organizujemy usługodawców w Azji, którzy są upoważnieni przez Państwa i przeszkoleni przez nas, aby stali się Państwa kontrahentami; nasza usługa polega na pełnieniu roli pośrednika.

 

Agencja Frisch organizuje cały import. Cena, którą nam płacisz, okazała się dla większości firm opłacalną inwestycją, ponieważ możesz zająć się swoją główną działalnością, podczas gdy my zajmiemy się całym procesem za Ciebie. Naszą główną działalnością jest proces importu i właśnie dlatego chętnie zdejmiemy to z Państwa rąk i zapewnimy Państwu naszą profesjonalną obsługę. Niezależnie od tego, czy chcesz importować z Chin, Indonezji, Argentyny, Rumunii, Włoch czy dowolnego innego miejsca na świecie, znajdziemy to, czego potrzebujesz w wymaganym przez Ciebie stosunku ceny i wydajności oraz zorganizujemy dla Ciebie cały proces. Wystarczy zapłacić za towar, przyjąć go i ponownie sprzedać. Poprzez naszą strefę klienta z fantastycznymi narzędziami, masz w ręku narzędzie, które sprawia, że zakupy międzynarodowe są o wiele łatwiejsze, ponieważ mamy Twój dział zakupów 24

Elastycznie zaprojektowane godziny dziennie i 7 dni w tygodniu, mają Państwo fantastyczny przegląd i mogą z łatwością składać zamówienia i zawsze mieć wgląd w pracę Państwa działu zakupów – Agencji Frisch. Otwartość i przejrzystość wobec naszych klientów to jasny cel, który sobie postawiliśmy i udało się!

 

 

 

 

 

 

 1. 2. Przykładowy proces pośrednictwa w imporcie

 

Przykładowa procedura dla pośrednictwa w przywozie

 

 

Sie nie mają jeszcze dostawcy

 

Jeśli jeszcze nie udało Ci się znaleźć dostawcy za granicą, będziemy Cię wspierać. Albo mamy już w naszych zasobach dostawców żądanego produktu, albo zrobimy poszukiwania za Ciebie. Będziemy też pracować dla Ciebie na zasadzie prowizji od sukcesu, czyli.

dla Ciebie bez zobowiązań i bezpłatnie, jeśli nie odniesiemy sukcesu. Jednakże, jest to tylko

Bezpłatnie, jeśli można już podać wszystkie informacje niezbędne do złożenia „oświadczenia o zamiarze zakupu”. Zapytania online nie wiążą się jednak z żadnymi kosztami dla Państwa jako nowego klienta, ponieważ z reguły przedstawiamy pisemne oferty, które potwierdzają Państwo swoim podpisem w celu akceptacji. Staramy się więc być otwarci i transparentni, aby nasi klienci zawsze mieli świadomość pojawiających się kosztów. Przy okazji: Bezpłatne wyszukiwanie pozostaje dla Ciebie bezpłatne, ponieważ koszty naszej usługi możesz już wliczyć w cenę graniczną, którą określasz przy zakupie, tzn. jeśli odniesiemy dla Ciebie sukces, nie masz żadnych dodatkowych kosztów z powodu naszej usługi.

 

Dostawca jest już znany

 

Nasi native speakerzy w danym kraju przeprowadzają rozmowę telefoniczną z potencjalnym dostawcą. Osobisty telefon w lokalnym języku wzmacnia współpracę i tworzy pewne obycie. Podstawowe specyfikacje mogą zostać omówione podczas rozmowy telefonicznej (np. minimalna wielkość zamówienia, formy płatności, referencje itp.) Wstępne zapytanie jest wysyłane do dostawcy w formie pisemnej, zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Istnieje oferta wstępna

 

Jeśli pierwsza oferta jest zadowalająca, staramy się dalej sprawdzać powagę dostawcy. Dowiadujemy się więcej informacji o dostawcy i w miarę możliwości korzystamy z nowoczesnych środków komunikacji w języku narodowym dostawcy.

 

Nic negatywnego nie wiadomo o dostawcy

 

5

Oferta jest pogłębiana, czyli dopracowywane są niezbędne szczegóły. Ważne jest również to, jakie certyfikaty czy licencje są wymagane. Oczywiście również specjalne wymagania w UE, takie jak europejskie wtyczki sieciowe. Ważne jest również przekazanie spedytorowi takich informacji jak objętość i waga zapakowanego towaru. Wyjaśnij, w jaki sposób chcesz, aby Twój towar został dostarczony (w kartonach lub kosztach, ewentualnie na paletach itp.).

 

Dostępna jest oferta przedłużona

 

Mając powyższe informacje z rozszerzonej oferty, przygotowujemy dla Państwa kalkulację kosztów. Obejmie ona następujące koszty: cenę towaru, cenę transportu według naszego doświadczenia, koszty transakcji pieniężnych, koszty naszego serwisu oraz ustalimy wstępną niewiążącą taryfę celną. W kalkulacji tej nie uwzględniono jednak następujących kosztów, które są lub mogą być poniesione: Wcześniejsza wysyłka próbki, badania laboratoryjne próbki, badania i konsultacje prawnika w zakresie importu oraz wizyta w fabryce lub monitoring produkcji.

 

 

Przykładowe zamówienie

 

Aby upewnić się, że dostawca może dostarczyć właściwy przedmiot w odpowiedniej jakości, zalecamy zamówienie próbki. Możemy również pomóc w obsłudze próbki do momentu dostarczenia jej do Państwa.

 

IZamówienie na usługi mportowe = Zamówienie na usługi agenta handlowego

 

Jeśli o to poprosiłeś, nasz polecony prawnik skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania porady. W zależności od produktu możemy obsłużyć dla Państwa przesyłkę próbną, aby mogli Państwo sprawdzić jakość produktu. Na Państwa życzenie zorganizujemy wizytę w fabryce Państwa lub jednego z naszych partnerów.

 

 

 

 

Faktura Proforma i umowa sprzedaży

 

We współpracy z Państwem i dostawcą sporządzamy umowę kupna według Państwa specyfikacji – zazwyczaj zgodnie z Fakturą Proforma (PI), która stanowi podstawę zakupu pomiędzy Państwem a dostawcą. Staramy się, aby wszystkie uzgodnione punkty zostały uwzględnione przez dostawcę w fakturze Proforma (PI). Proszę również upewnić się, że PI zawiera wszystkie ważne punkty, ponieważ trudno jest wprowadzać zmiany w późniejszym czasie.

Trudno jest wyegzekwować od dostawcy odpowiedzialność za wady, jeśli w PI zabrakło ważnych punktów.

 

 

 

 

W przypadku większych zamówień z wieloma szczegółami, dodatkowo proponujemy zawarcie

6

umowa kupna. Faktura Proforma służy wówczas jako umowa dodatkowa i jest podstawą do

płatność. Warunki umowy zawarte są w realizowanej umowie kupna-sprzedaży. Ponieważ nie mamy

Jeśli nie mogą Państwo udzielać porad prawnych, zalecamy sprawdzenie tego przez naszego prawnika lub zlecenie sprawdzenia tego własnemu prawnikowi.

 

 

 

 

 

Monitorowanie produkcji

 

Podczas produkcji oczywiście pozostajemy w kontakcie z dostawcą. Na Państwa życzenie możemy również prowadzić rozległy monitoring produkcji na miejscu. Na Państwa życzenie możliwa jest wizyta w fabryce w trakcie lub po zakończeniu produkcji.

 

 

 

 

Płatność na konto

 

W zależności od wybranej formy płatności, płatność na konto dostawcy jest możliwa po wyprodukowaniu lub po otrzymaniu kopii „Listu przewozowego”, chętnie również za pośrednictwem naszego konta pośredniczącego.

 

 

 

 

Oddanie przesyłki do użytku

 

Po zakończeniu produkcji i, jeśli to konieczne, wizycie w fabryce w celu odbioru towaru, zorganizujemy odbiór przez agencję na miejscu, aby towar mógł zostać załadowany na statek. Po kilku dniach otrzymasz potwierdzenie tego faktu – Bill of Lading (BL). W razie potrzeby to Ty będziesz klientem, my będziemy pełnić rolę pośrednika.

 

 

 

 

Zlecanie usług spedytorskich

 

Po otrzymaniu kopii BL zlecimy w Państwa imieniu spedytorowi w Niemczech, który skontaktuje się z Państwem w sprawie logistyki i odprawy celnej. Po zapłaceniu całkowitej kwoty za towar, zazwyczaj otrzymają Państwo niezbędne papiery handlowe pocztą lub wydaniem teleksowym.

 

 

 

 

Dostawa do Państwa na miejsce

 

7

Po dostawie oczywiście dokładnie sprawdzisz towar i niezwłocznie poinformujesz nas o ewentualnych uszkodzeniach lub wadach. Oczywiście nadal będziemy wspierać Państwa w zakresie pytań technicznych, egzekwowania gwarancji i odpowiedzialności.

 

 

 

 

Gwarancja anulowania

 

Po każdym punkcie naszych usług dajemy Ci możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Powstaną wtedy tylko koszty za usługi, które już wykonaliśmy. Oznacza to, że płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Nie możemy zagwarantować, że inni partnerzy umowy przyjmą rezygnację, jeśli inni partnerzy umowy są już zaangażowani (np. producenci, firmy wysyłkowe), ale zawsze staramy się zapewnić najlepszą obsługę naszych klientów. Staramy się również uzgodnić z dostawcami lub producentami jak najhojniejsze prawa do rezygnacji. Z Agencją Frisch jesteście Państwo zawsze optymalnie doradzeni i otoczeni opieką, ponieważ takie jest nasze założenie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku umów pośrednictwa handlowego prowizja należy się również od kolejnych zleceń, nawet bez naszego udziału, jeśli nie skorzystają Państwo z nich.

 

 

Pracownicy Agentur Frisch na miejscu mogą również optymalnie obsługiwać skomplikowane procesy, które występują podczas produkcji, a Agentur Frisch ma już duże doświadczenie w procesie importu i utrzymuje stały kontakt z agentami i firmami spedycyjnymi za granicą oraz spedytorami w Niemczech. Dzięki temu proces importu jest prosty, przejrzysty i zorganizowany przez naszą pomoc bez większych trudności dla Państwa.

 

 

 

 1. 3. Ryzyko związane z przywozem

 

 

Jako agencja importowa i Twój przedstawiciel handlowy, naszym zadaniem jest zawsze oferować Tobie, naszemu klientowi, najlepszą obsługę. Jeśli uważasz, że poświęcamy zbyt dużo czasu na znalezienie odpowiedniego partnera handlowego, zawsze bądź świadomy, że Agencja Frisch nie może ponosić ryzyka i odpowiedzialności za późniejsze straty. Ryzyko zawsze spoczywa na Tobie jako importerze. Z tego powodu Agencja Frisch pracuje z uwagą i wybiera najbezpieczniejsze sposoby we współpracy z Państwem, zgodnie z wszystkimi dostępnymi możliwościami.

 

 

 

 

Importer do UE

 

Jako importer do UE możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkt, ponieważ nie można oczekiwać, że poszkodowany będzie dochodził swoich praw wobec osoby trzeciej w odległym kraju. Właśnie dlatego tak ważne jest wcześniejsze dokładne sprawdzenie produktu, aby móc zawczasu wykluczyć ewentualne zagrożenia. Proszę poinformować się o ustawie o odpowiedzialności za produkt lub skorzystać z porady kompetentnego prawnika. Chętnie polecimy prawnika w tym zakresie. Nasze zalecenia dotyczące umów, certyfikatów, deklaracji zgodności i przepisów importowych są niewiążącymi zaleceniami opartymi na naszym wieloletnim doświadczeniu, które w razie potrzeby należy poddać weryfikacji prawnej w celu uzyskania pewności prawnej.

 

8

Ryzyko związane z dostawą – Ryzyko niewykonania zobowiązania – Poznanie dostawcy

 

Staramy się sprawdzić wiarygodność i powagę dostawcy za pomocą wszystkich środków nowoczesnej komunikacji. Zawsze zalecamy wcześniejszą wizytę w fabryce przez naszych pracowników w Chinach, aby uzyskać osobiste wrażenie o fabryce. Chętnie odwiedzimy fabrykę w Państwa imieniu i przygotujemy protokół wizyty według Państwa specyfikacji. Jeśli nadal istnieją wątpliwości, dalsze zabezpieczenie może być uzgodnione z eksporterem w warunkach płatności, np. poprzez płatność LC.

 

Ryzyko jakości

 

Towar nie zawsze rzeczywiście odpowiada temu, co dostawca podaje wcześniej w opisach produktów i jak to wygląda na zdjęciach produktów. Zalecamy zlecenie przesłania próbek produktów lub próbek substancji i materiałów i poddanie ich badaniom laboratoryjnym. Wiele produktów wymaga certyfikatów ROHS lub CE. Ważne jest również posiadanie kopii certyfikatów w celu ich weryfikacji. Jednak nierzadko zdarza się, że producenci nie dostarczają tego, co wcześniej otrzymaliście jako próbkę. Dlatego zalecamy również zamówienie odbioru towaru przed wysyłką. Chętnie zajmiemy się tym za Ciebie. Przeprowadzamy kontrolę wzrokową, ponieważ nie jesteśmy w stanie przetestować dla Państwa każdego produktu, ani nie mamy możliwości technicznych do perfekcyjnego sprawdzenia materiału na miejscu. Ponadto nie ma gwarancji, że dostawca rzeczywiście dostarczy sprawdzony przez nas towar do przewoźnika. Nie możemy całkowicie usunąć ryzyka, co oznacza, że nawet po najbardziej starannym badaniu pozostaje ryzyko szczątkowe. Chętnie oferujemy również monitoring produkcji w trakcie jej trwania. Jest to jednak bardzo kosztowne, ponieważ od rozpoczęcia produkcji do jej zakończenia i do momentu załadowania ładunku, pracownik towarzyszy produkcji w imieniu naszej agencji. Jest to zatem opłacalne tylko przy bardzo dużej liczbie produkcji

 

 

 

 

Transportrisico

 

W przypadku opóźnień w transporcie, Ty jako importer ponosisz ryzyko opóźnień w dostawie, chyba że zawarto inne porozumienie z eksporterem. Towar jest oczywiście ubezpieczony od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty w transporcie, pod warunkiem, że Agentur Frisch może zorganizować logistykę za pośrednictwem wewnętrznego spedytora. W przypadku przesyłek skonsolidowanych lub dostaw CIF, prosimy o kontakt w sprawie ubezpieczenia.

 

Kolejnym ryzykiem są koszty transportu. Większość cen (np. fracht morski, on-carriage, dopłaty do oleju napędowego itp.) to ceny dzienne. Sam, na przykład, od lutego. 2012 do maja 2012, koszty frachtu morskiego wzrosły w niektórych przypadkach trzykrotnie. Niestety, nigdy nie da się przewidzieć w dłuższej perspektywie, jakich kosztów transportu można się spodziewać po skompletowaniu towaru. W związku z tym kalkulacja może być oparta jedynie na wartości orientacyjnej dla ostatnich kilku miesięcy.

 

Nie należy zaniedbywać opłat portowych, które również mogą zostać poniesione. To również często spotyka się z niezrozumieniem. W porcie w zasadzie masz trzy dni wolne, które spedytor zwykle zaproponował Ci w wycenie jako „opłatę portową”. Każdy kolejny dzień kosztuje opłaty za składowanie i kary w porcie. Ale jak może do tego dojść:

 

Przykład: towar wpływa do portu w piątek 27.05.16 w późnych godzinach popołudniowych, wniosek celny może być wtedy złożony dopiero w poniedziałek 30.05.16, odprawa celna nastąpi we wtorek 01.06.2016.

zwolniony, a towar dotrze 02.06. bezpośrednio do następnego pociągu lub furgonetki. Jest 9

już sześć dni w porcie. Oczywiście każdy spedytor stara się unikać tych opłat.

unikać.

 

 

 

Ryzyko podczas odprawy celnej

Agentur Frisch zawsze opiera swoje wcześniejsze obliczenia i zalecenia na aktualnych taryfach celnych lub z reguły na taryfie celnej podanej przez producenta w kraju trzecim. Nie można jednak zagwarantować tej taryfy, o ile nie uzyska się wiążących informacji celnych od urzędu celnego. To ryzyko importera, że organ celny ustali inną taryfę.

 

Opłaty za odprawę celną pobierane są według taryfy celnej. Prosimy wziąć pod uwagę, że dla różnych produktów może być ustalonych kilka taryf celnych, a opłata za zgłoszenie do odprawy celnej jest pobierana dla każdej taryfy.

 

Währungsryzyko kursowe

 

Ponieważ za granicą często płaci się daną walutą krajową lub walutą USD, jako importer ponosisz ryzyko wahań walutowych. Straty z tytułu różnic kursowych są na Twój koszt. Jeśli zostało to wcześniej ustalone w umowie, eksporter może później skorygować ewentualne straty walutowe i obciążyć Cię różnicą.

 

 

 

 

Ryzyko polityczne

 

Nie wyklucza się również ryzyka politycznego (np. wojny, strajki, wywłaszczenia, zakazy płatności) i ponosi je importer. Inne rodzaje ryzyka politycznego mogą również działać na niekorzyść eksportera (np. w przypadku inflacji)

 

WetschaftlichRyzyko

 

Różne prawa, przepisy importowe i eksportowe, rozporządzenia to ryzyko dla importera, jeśli nie zna on tych praw i przepisów za granicą. Na przykład chińscy eksporterzy potrzebują pozwolenia na wywóz, bez którego nie mogą dokonywać wywozu (z wyjątkiem usług ekspresowych, takich jak DHL, które działają wtedy jako eksporterzy).

 

Patenty, licencje i świadectwa

 

10

Oczywiście właściciele znaków towarowych mają prawo do swojego znaku na większości towarów oznaczonych znakiem towarowym, który jest chroniony prawem w przypadku importu na obszar celny (np. UE). Właściciel znaku towarowego może oczywiście egzekwować prawo do swojego znaku towarowego. Podobnie niektóre szczegóły i technologie mogą być chronione, a do ich importu wymagane są licencje. Dla niektórych towarów handlowych wymagane są również certyfikaty takie jak CE, ROHS lub EEC & COC. Dla Państwa bezpieczeństwa możemy polecić prawnika, który sprawdzi dla Państwa, jakie dokumenty są potrzebne do importu do UE. Dlatego też wspieramy Państwa w poszukiwaniu partnerów handlowych za granicą, którzy posiadają lub mogą uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty. Ważne jest, aby w umowie określić, jaka dokumentacja musi być dostępna w momencie zakupu i płatności, abyś mógł udowodnić, że spełniłeś wszystkie wymagania.

 

 

 

Agencja Frisch współpracuje już z wieloma dostawcami, którzy według naszej najlepszej wiedzy posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i licencje. Kontrola musi być jednak regularnie powtarzana, ponieważ przepisy i prawa innych producentów również mogą się stale zmieniać. Wiemy też, że wielu producentów jest rzetelnych, a ich produkty są dobrej jakości. Dzięki naszym lokalnym kontaktom, np. w Chinach, Argentynie, Indonezji, jesteśmy również informowani o bieżących wydarzeniach politycznych i gospodarczych, a także na bieżąco z przepisami prawa. Oczywiście nie możemy być równie dobrze poinformowani i doradzać w każdej branży i przy każdym produkcie, ale dzięki naszej współpracy Państwa ryzyko jest znacznie ograniczone. W każdej chwili mogą Państwo zasięgnąć porady prawnej u rekomendowanego przez nas prawnika

 

Najważniejsze zasady przy pierwszym imporcie od nowego dostawcy w Chinach (dotyczy również.

dostawcy niektórych innych krajów azjatyckich, takich jak Indie, Indonezja i Wietnam).

 

– Nigdy nie zakładaj sztywnego terminu dostawy i zapewnij sobie dużo czasu.

– Inwestuj tylko tyle, ile jesteś gotów stracić

– Nigdy nie sprzedawaj towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone z Chin i skontrolowane.

 

 

 

 

Import z Chin to wyścig z przeszkodami, który zawsze przynosi nowe niespodzianki. Jesteśmy gotowi, aby przejść ten wyścig z przeszkodami dla Ciebie.

 

 

 

 1. 4. Płatności w handlu międzynarodowym

 

W handlu międzynarodowym należy również przestrzegać zasad, które powstały i są zwyczajowo przyjęte w handlu międzynarodowym. Należy tu uwzględnić ryzyko Państwa i ryzyko dostawcy, ale także koszty transakcji pieniężnych w przeciwieństwie do kosztów towarów handlowych

 

Vorgotówka na drobne zakupy

 

W przypadku drobnych zakupów przedpłata za pośrednictwem konta bankowego jest nie tyle najbezpieczniejszą, co najbardziej idealną formą płatności. Przelew bankowy nie kosztuje wiele, a na jego podstawie dokonano sprawdzalnej płatności. W przypadku niewielkich zakupów telefon do dostawcy i przeszukanie internetu powinno przynajmniej zminimalizować ryzyko. Zapraszamy do zlecania płatności za pośrednictwem agencji Frisch poprzez konto pośredniczące.

 

 

 

 

Izamówienie mportowe

11

 

W przypadku małych zakupów można złożyć zamówienie importowe w Agencji Frisch. Oznacza to, że agencja Frisch importuje dla Państwa i sprzedaje towar dalej. Stosunkowo bezpieczna dla Ciebie opcja płatności, którą oferujemy tylko w wyjątkowych przypadkach. Współpracujemy tylko z nabywcami komercyjnymi.

 

 

 

 

 

Zaliczka i wpłata zaliczkowa

 

Najczęściej spotykana płatność w handlu międzynarodowym. Część płacisz przed produkcją, a resztę po tym, jak towar znajdzie się na statku i otrzymasz kopię konosamentu. Dostawca wyda towar niezwłocznie po dokonaniu przedpłaty.

 

 

 

 

Płatność z rachunku bieżącego

 

Płatność z zabezpieczeniem bankowym. Jednak taka płatność jest możliwa tylko wtedy, gdy importer i eksporter mają po jednym rachunku w jednym z najlepszych międzynarodowych banków. Bank eksportowy przekazuje eksporterowi płatność dopiero wtedy, gdy dostępne są określone dokumenty handlowe, na które zgodzili się importer i eksporter. W tej sprawie należy zwrócić się do swojego banku.

 

 

 

 

Treuhand-płatność

 

Istnieje również możliwość zapłaty za pośrednictwem rachunku powierniczego. Istnieją międzynarodowi dealerzy fiducjarni, o których ofercie zapraszamy do zapoznania się. Możliwe jest również zdeponowanie pieniędzy na tzw. rachunku powierniczym jako zabezpieczenie.

 

Zapytaj nas, jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości i uzyskać informacje.Staramy się negocjować z dostawcą i zapewnić Ci bezpieczeństwo.

 

 

 

 

Płatność zgodna z celem

 

Najbezpieczniejsza opcja. Zazwyczaj najłatwiejszym sposobem jest dobra pozycja na rynku. Tak więc

Płatność jest również środkiem nacisku na uzyskanie odpowiedniej dostawy. Kiedy masz te

pozycji rynkowej, należy starać się o osiągnięcie tej formy płatności.

 

 

 

 1. 5. Zapewnienie jakości towarów z Chin i innych krajów importujących.

 

12

Ważną kwestią przy imporcie jest jakość towaru. Szczególnie z krajów wschodzących, takich jak Chiny czy Indie, jakość niestety często nie jest taka, jakiej się oczekuje. Z tego powodu agencja Frisch przywiązuje również dużą wagę do tematu „zapewnienia jakości”.

 

MylchJakie masz złe doświadczenia?

 

Przykład 1) Producent wysyła próbki do klienta. Jakość odpowiada dokładnie jego życzeniom. Po zamówieniu głównej dostawy okazuje się jednak, że towar nie odpowiada próbce. Według producenta próbki nie mogą odpowiadać głównej dostawie, ponieważ np. kolorystyka pojedynczego produktu jest zupełnie inna od kolorystyki w głównej produkcji. Ponadto musiał pobrać z magazynu poszczególne części do próbki

o znacznie lepszej jakości z innej produkcji, ponieważ jest on używany do głównej produkcji tego

W pierwszym zamówieniu otrzymuje się dostawy decydujące o towarach produkcji głównej, które oczywiście nie mogły być identyczne.

 

 

 

Przykład 2) Wizyta w fabryce. Producent prezentuje całkowicie bezbłędne kabiny saunowe (modele demonstracyjne) naprawdę dobrej jakości, nawet lepsze niż te, które zostały wymienione na zdjęciach lub w opisach. Klient jest zachwycony. W związku z tą pozytywną wizytą

Klient na odbiór towaru po zakończeniu własnej produkcji. Kiedy klient zobaczył kabiny sauny

jest zszokowany. Drzwi wykonane są z szyby okiennej zamiast pleksi, drewno jest tylko częściowo szlifowane i częściowo nie lakierowane. Drewno jest poplamione i wżarte, a otwory są nieczyste. Po tym jak klient chce dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych, producent mówi, że sam jest firmą elektryczną i dlatego może udzielić gwarancji tylko na instalację elektryczną kabiny sauny, ale nie na drewno czy szkło.

 

 

 

 

Doświadczenie i referencje

 

Oczywiście, bazujemy na naszych doświadczeniach. Zawsze staramy się polecać dostawców, z którymi my lub nasi klienci mieli już dobre doświadczenia. Ponadto znamy dostawców dużych firm z niektórych branż z referencji, gdzie należy spodziewać się dobrej jakości. W przypadku nowych dostawców istnieje oczywiście możliwość weryfikacji referencji (jeśli są dostępne). Często duzi importerzy i producenci przeprowadzili już kosztowne procedury badawcze i wybrali dostawców lub podwykonawców, którzy spełniają te normy jakości. Dostawcy i podwykonawcy innych dużych importerów i producentów, których jakość jest już znana i którzy mogą odpowiednio udowodnić swoje referencje, są oczywiście w miarę możliwości wybierani na krótką listę.

 

Munadawca/próbka produktu

 

Z naszego doświadczenia wynika, że przesyłka próbna lub próba produktu jest niezbędna. Dzięki temu możesz przetestować produkt według własnego gustu, którego żadna osoba trzecia nie może Ci odebrać. Można też sprawdzić funkcje. Jeżeli sami nie stwierdzicie Państwo żadnych wad i będziecie zadowoleni z produktu, należy zlecić dalsze badania w laboratorium badawczym. Jest to również ważne dla określenia trwałości produktu.

 

13

VerPorozumienie umowne

 

Oczywiście w umowie należy ustalić, że jakość towarów z produkcji głównej nie może odbiegać od jakości dostawy próbnej. Muszą one dokładnie odpowiadać wzorowi. Optymalnym rozwiązaniem jest umowna wizyta w zakładzie w celu odbioru towaru.

 

Monitorowanie produkcji

 

Monitoring produkcji polega na monitorowaniu produkcji Twoich towarów od momentu rozpoczęcia produkcji do wysyłki. Piszemy codzienne raporty i wykonujemy dokumentacje zdjęciowe, które codziennie wysyłamy do Państwa faksem lub mailem. Ponadto punkty omawiane są z Państwem codziennie przez telefon. W ten sposób towarzyszymy w Państwa imieniu całemu procesowi produkcji. Proszę pamiętać, że organizujemy zapewnienie jakości i sami nie świadczymy usługi.

 

Warenabnahja na miejscu

 

Po zakończeniu produkcji nasi partnerzy dokonują odbioru towaru. Oczywiście mogą oni jedynie wizualnie skontrolować towar, gdyż na miejscu zwykle nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia dalszych kontroli i nie każde urządzenie (np. sprzęt techniczny) może być poddane badaniu.

 

 

 

Bedingungen u producenta

 

Już teraz staramy się stworzyć lepsze warunki na miejscu. W ten sposób można osiągnąć długotrwały sukces dla trwałych relacji biznesowych. Wspieramy zagraniczne

 

 

 

 

Dostawcy w szkoleniu pracowników przez niemieckich trenerów, mogą starać się znaleźć dostawców z materiałami lepszej jakości i pomóc firmie w zdobyciu lepszego sprzętu, np. narzędzi i maszyn. To kolejny sposób na długoterminową poprawę jakości. Zapytaj nas – wspólnie z Tobą osiągniemy ten cel.

 

Jesteśmy zawsze świadomi, że jako klient chcesz dobrej jakości w dostawie towarów. Aby zadowolić naszych klientów, chcemy również zapewnić dostawę, która zadowoli naszych klientów i będzie podstawą do długoterminowej współpracy. Staramy się zawrzeć wszystkie punkty, aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko dla Ciebie jako klienta. Nie obcinaj rogów, jeśli chodzi o zagwarantowanie jakości, ponieważ zła dostawa to ryzyko biznesowe, co oznacza również największe ryzyko finansowe dla Ciebie jako przedsiębiorcy.

 

 

Proszę zwrócić uwagę

że fracht lotniczy jest zawsze fakturowany według wyższej wagi rzeczywistej i wagi objętościowej, która jest obliczana przez wysokość x szerokość x głębokość / 5000. W zależności od tego, która jest wyższa, naliczany jest fracht lotniczy. W ten sposób uwzględnia się wagę ekonomiczną.

że do importu do Niemiec potrzebny jest numer EORI, nawet na próbki. że zazwyczaj trzeba płacić podatek obrotowy od importu, który trzeba płacić jako

odzyskać (jako podatek naliczony) dla uprawnionych do odliczenia podatku naliczonego.