Onze AV voor handelsagentuurovereenkomsten

tussen de opdrachtgever

– hierna te noemen de Vennootschap –

en

Frisch International Consulting GmbH & Co KG Agentschap
– hierna te noemen handelsagent –

 

 • 1 Rechtspositie van de handelsagent

(1) De handelsagent treedt op als enige vertegenwoordiger van de vennootschap in China, Taiwan, Hongkong, Vietnam, Zuid-Korea, de VS en India. Voor wijzigingen in het vertegenwoordigingsgebied is een door beide partijen ondertekend addendum bij dit contract vereist om van kracht te worden.

(2) De vennootschap is niet gerechtigd zelf of via derden op te treden in het overgedragen vertegenwoordigingsgebied. Op de provisieaanspraken van de handelsagent die voortvloeien uit transacties die rechtstreeks door de onderneming of in opdracht van derden zonder tussenkomst van de agent zijn gesloten, is § 4, lid 1, van toepassing. 1 van dit contract.

(3) De vertegenwoordiging heeft betrekking op alle producten van de onderneming die momenteel deel uitmaken van haar productie- en verkoopprogramma. Producten van het bedrijf die in de toekomst deel zullen uitmaken van hun productie- en verkoopprogramma zullen automatisch in de overeenkomst worden opgenomen.

(4) Het volledige leveranciersbestand dat bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst in het agentschapsdistrict bestaat, wordt door de handelsagent voor verdere ondersteuning overgenomen.

5) De Betalingstransacties verlopen gewoonlijk via de handelsagent, die krachtens de overeenkomst gemachtigd is de verkoop of aankoop van (alleen voor rekening van de betaler of alleen voor rekening van de begunstigde over goederen of diensten te onderhandelen of deze te sluiten (§2.2 ZAG) – indien de handelsagent optreedt als tussenpersoon voor leveranciers met wie hij bemiddelingsovereenkomsten heeft gesloten, brengt de handelsagent de commissies van de kant van de leverancier in mindering op de betaling aan de leverancier.

 

 • 2 Taken van de handelsagent

(1. De handelsagent is belast met het sluiten/regelen van aankooptransacties in het toegewezen agentschapsdistrict in naam en voor rekening van de onderneming. Daarbij zal hij de belangen van de vennootschap met de zorgvuldigheid van een verstandig zakenman behartigen en zich naar beste vermogen inzetten voor uitbreiding en verhoging van de omzet. Hij onderhoudt zakelijke betrekkingen met de potentiële leveranciers van de Vennootschap en bezoekt hen regelmatig. De handelsagent is wel/niet gerechtigd tot inning.

(2) De handelsagent stelt de onderneming regelmatig op de hoogte van elke zakelijke verwijzing/transactie en houdt de onderneming op de hoogte van alle zaken die zijn begonnen door middel van toezending van afschriften van de correspondentie of door middel van aantekeningen in het dossier. Indien zakelijke initiatieven of zakelijke verwijzingen/transacties betrekking hebben op nieuwe leveranciers, moet het bedrijf hiervan specifiek op de hoogte worden gesteld.

(3) De handelsagent is verplicht om in het kader van zijn mogelijkheden de kredietwaardigheid van bestaande of mogelijke leveranciers te controleren en de inspanningen van de onderneming om solvabiliteit tot stand te brengen te ondersteunen. Twijfels over de kredietwaardigheid van een bestaande of mogelijke leverancier moeten onverwijld aan de onderneming worden gemeld. Hij is niet verplicht kredietinformatiediensten of dergelijke in te schakelen.

(4. De handelsagent verbindt zich ertoe de bedrijfs- en zakengeheimen van de onderneming te beschermen en de daarop betrekking hebbende documenten en de agentuurrelatie zodanig te bewaren dat zij niet toegankelijk zijn voor derden. Hij is ook na afloop van het contract verplicht tot geheimhouding van alle kennis die hij tijdens de looptijd van het contract heeft opgedaan, over zakelijke transacties en interne, met name vertrouwelijke aangelegenheden.

(5. De vertegenwoordiging wordt toevertrouwd aan de handelsagent in persoon. Hij is niet gerechtigd de uitoefening van het handelsagentschap zonder uitdrukkelijke toestemming van de vennootschap aan een derde over te dragen of de uitoefening van het handelsagentschap door een derde stilzwijgend te gedogen.

(6. De handelsagent heeft het recht contracten te sluiten met subagenten of handelsreizigers in loondienst die hij als plaatsvervanger wil gebruiken voor de nakoming van zijn contractuele verplichtingen.

 

 • 3 Verplichtingen van de vennootschap

(1. De onderneming ondersteunt de handelsagent naar beste vermogen bij de uitvoering van zijn taken en verschaft hem steeds de nodige informatie en inlichtingen. Bij de uitoefening van haar recht om instructies te geven houdt de vennootschap rekening met de onafhankelijke status van de handelsagent. De vereiste informatie en bekendmakingen omvatten alles wat van essentieel belang is voor de activiteit en de vergoedingsaanspraken van de handelsagent (bijvoorbeeld wijzigingen in producten, prijzen of voorwaarden, speciale reclamemaatregelen).

(2. De handelsagent ontvangt onverwijld afschriften van de correspondentie met districtsleveranciers of belanghebbenden; de handelsagent wordt onverwijld in kennis gesteld van onderhandelingen en voorgenomen transacties met districtsleveranciers of belanghebbenden die met instemming van de handelsagent of zonder diens medewerking worden gevoerd.

(3) De vennootschap is verplicht tot uitvoering van alle aan commissie onderworpen transacties die zijn gesloten. Hij neemt voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat door de handelsagent bemiddelde/afgesloten transacties ook naar behoren kunnen worden verwerkt. De uitvoering van gesloten transacties kan alleen worden geweigerd indien de handelsagent reeds vóór de sluiting van de transactie ervan in kennis is gesteld dat zich bij de uitvoering bijzondere moeilijkheden voordoen. Indien een door de handelsagent bemiddelde of gesloten transactie geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd, wordt de handelsagent daarvan in kennis gesteld. Hij wordt tevens in kennis gesteld van de redenen voor de niet-uitvoering. De rechtsgevolgen van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering worden vastgesteld overeenkomstig § 6.

(4) De vereiste informatie in de zin van para. 1 omvat ook het tijdig informeren van de handelsagent over geplande samenwerkingen of fusies met andere ondernemingen of een voorgenomen verkoop of sluiting van de onderneming, zodat hij niet wordt belemmerd in zijn ondernemingsbeslissingen – met name wat betreft de uitoefening van zijn opzeggingsrecht.

 

 • 4 Aan commissie onderworpen transacties

(1) De handelsagent heeft recht op provisie voor alle door hem bemiddelde/afgesloten transacties, voor alle districtstransacties in de zin van § 87 lid. 2 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) en voor alle transacties die zonder zijn directe betrokkenheid worden gesloten met derden die hij als leverancier voor soortgelijke transacties heeft aangetrokken. Voorwaarde voor het recht op provisie is dat de transactie wordt gesloten zonder rekening te houden met het tijdstip van uitvoering van de transacties door de ondernemer tijdens de bestaande agentuurovereenkomst.

(2. Voor transacties die na de beëindiging van deze overeenkomst worden gesloten, kan de handelsagent alleen een provisie krijgen als de transactie overwegend aan zijn activiteiten is toe te schrijven. De handelsagent heeft echter geen recht op provisie voor zakelijke transacties die na het verstrijken van drie maanden na de beëindiging van de overeenkomst worden gesloten. De handelsagent verwerft ook geen recht op provisie voor dergelijke transacties waarvoor een voorganger op grond van artikel 87, lid 1, recht op provisie heeft. 3 HGB kan aanspraak maken op provisies.

(3. De provisievordering van de handelsagent ontstaat als een onvoorwaardelijke vordering zodra en voor zover de principaal de aan provisie onderworpen transactie heeft uitgevoerd. Indien de leverancier verplicht is tot vooruitbetaling, ontstaat het recht op provisie reeds indien en voor zover de afnemer zijn verplichting tot vooruitbetaling nakomt.

 

 • 5 Bedrag van de commissie

(1. De provisie waarop de handelsagent recht heeft voor alle transacties waarvoor een provisie als bedoeld in § 4 geldt, wordt afzonderlijk tussen de onderneming en de handelsagent op procentuele basis overeengekomen. Dit wordt betaald door de handelsagent plus. van de belasting over de toegevoegde waarde zal worden gefactureerd.

(2) De basis voor de berekening van de commissie is de volledige EXW- of FOB-prijs waarover de handelsagent heeft onderhandeld. Door de leverancier toegekende kortingen of rabatten leiden tot een verlaging van de provisie, maar niet tot een verlaging van het provisiepercentage.

(3) De in de voorgaande leden genoemde berekeningsgrondslagen voor de provisieberekening kunnen slechts door middel van contractuele overeenkomsten worden gewijzigd.

(4. Indien de handelsagent leveranciers uit zijn eigen leveranciersbestand betrekt, kan de handelsagent recht hebben op een provisie van de leverancier.

 

 • 6 Einde van het recht op provisie

(1) Het recht op provisie vervalt slechts in geval van niet-uitvoering van een gesloten transactie indien en voor zover dit te wijten is aan omstandigheden die niet aan de ondernemer zijn toe te rekenen.

(2) Het recht op provisie vervalt eveneens indien vaststaat dat de leverancier niet zal presteren; het wordt verminderd indien de leverancier slechts gedeeltelijk presteert. De handelsagent moet reeds ontvangen bedragen aan de onderneming terugbetalen.

(3) De Onderneming is slechts gehouden haar vordering tot nakoming jegens de Leverancier in rechte geldend te maken en af te dwingen indien deze maatregel uitzicht op succes biedt. In andere gevallen is de vennootschap slechts verplicht een rechtsvordering in te stellen en haar vordering tot nakoming geldend te maken indien de handelsagent daarom verzoekt en indien de handelsagent een redelijke bijdrage levert in de kosten van de procedure.

 

 • 7 Schikking van de Commissie

(1. De handelsagent verrekent de verschuldigde provisie aan het einde van elke maand of aan het begin van de volgende maand. Bij de commissieafrekening moeten die commissievorderingen (nettoprovisie) worden geboekt die aan het eind van de maand als onvoorwaardelijke vorderingen zijn ontstaan als gevolg van de uitvoering van de transactie door de onderneming/betaling van de koopprijs door de klant.

(2) De over de commissie verschuldigde BTW wordt afzonderlijk in de opgave van de commissie vermeld.

 

 • 8 Ziekte van de handelsagent, vakantie

(1. De handelsagent stelt de onderneming onverwijld in kennis indien hij wegens ziekte gedurende meer dan {1 week} verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten.

(2) In geval van ziekte die langer dan {een week} duurt, heeft de ondernemer het recht om zelf of via gemachtigden in het district van de handelsagent op te treden. De keuze van de vertegenwoordiger valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. De activiteit van de onderneming of van derden in het district mag niet leiden tot een vermindering van de aan de handelsagent verschuldigde provisie, mits de duur van de ziekte niet meer dan {4} weken bedraagt.

(3) Indien de ziekte van de handelsagent de duur van {4} weken overschrijdt, komt de helft van de kosten die voortvloeien uit de behandeling van het district door derden ten laste van de handelsagent. Deze regeling geldt echter alleen voor de periode vanaf de 5e week tot het einde van 6 maanden na het begin van de ziekte. Na het verstrijken van 6 maanden wordt een regeling getroffen om rekening te houden met de dan heersende situatie.

(4) De handelsagent is verplicht zijn vakantie op te nemen in de periode waarin er weinig bedrijvigheid is, indien mogelijk, en de datum van de vakantie ten minste {6} weken voor het begin van de vakantie met het bedrijf af te stemmen. Hetzelfde geldt voor andere tijdelijke onderbrekingen van de activiteiten.

 

 • 10 Concurrentieovereenkomsten

(1) Tijdens het bestaan van de contractuele relatie met de Onderneming is de handelsagent slechts gerechtigd, met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming, vertegenwoordigingen voor andere ondernemingen over te nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan een andere onderneming of zelf een andere onderneming te ondersteunen, mits deze andere onderneming producten vervaardigt en/of distribueert en/of andere diensten aanbiedt die identiek of vergelijkbaar zijn met die van de Onderneming.

3. De handelsagent verbindt zich ertoe zich gedurende twee jaar na beëindiging van de contractuele relatie te onthouden van elke commerciële activiteit in het contractgebied in de zin van § 1, lid 1. 1 van deze Overeenkomst met betrekking tot de bepalingen van § 1, lid. 3 voor een concurrerend bedrijf. Deze verplichting geldt zowel voor activiteiten in dienstverband als voor activiteiten als zelfstandige (zoals handelsagent of erkend handelaar). Het is de handelsagent ook verboden om tijdens de bovengenoemde periode rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan een concurrerende onderneming.

.

 • 11 Contractduur, beëindiging

De contractuele relatie begint onmiddellijk en wordt voor onbepaalde tijd gesloten. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd in het eerste contractjaar met een opzegtermijn van één maand, in het tweede contractjaar met een opzegtermijn van twee maanden, in het derde tot en met het vijfde jaar met een opzegtermijn van zes maanden tot het einde van een kalendermaand per aangetekende brief, vanaf het zesde jaar bedraagt de opzegtermijn één jaar. Het recht van beide partijen om te beëindigen om gegronde redenen blijft onverlet. Bij beëindiging van de contractuele relatie dient de handelsagent documenten en ander materiaal dat door het bedrijf bij aanvang van de contractuele relatie is verstrekt, aan het bedrijf terug te geven, tenzij deze voor het beoogde doel zijn gebruikt, evenals alle andere documenten die nodig zijn voor het onderhoud en de exploitatie van het bedrijf, zoals correspondentie met klanten.

 

 • 12 Overige bepalingen

(1) De verjaringstermijn voor alle uit dit contract voortvloeiende vorderingen bedraagt 12 maanden. Het verstrijken van de termijn begint met de vervaldag van de vordering of met de kennis van het ontstaan van de vordering.

(2) De exclusieve plaats van jurisdictie voor geschillen die voortvloeien uit dit contract is de maatschappelijke zetel van de handelsagent.

(3) Er zijn geen bijkomende overeenkomsten bij dit contract. Wijzigingen in het contract moeten schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend om geldig te zijn. Van deze formele eis kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

(4) Indien een punt dat moet worden geregeld niet door deze contracttekst wordt gedekt, zijn de wettelijke bepalingen van § 84 e.v. van toepassing. HGB of de in de jurisprudentie ontwikkelde beginselen zijn van toepassing.

(5) De nietigheid van een bepaling van deze overeenkomst leidt niet tot de nietigheid van de gehele overeenkomst. De nietige bepaling wordt vervangen door een overeenkomst die het doel van de overeenkomst en de wil van de overeenkomstsluitende partijen het meest benadert.

 

 

1.

Overzicht van de diensten van uwhandelsagent

 

2.

Voorbeeldproces van een invoermakelaar

 

3.

Invoerrisico’s

 

4.

Betalingen in de internationale handel

 

5.

Kwaliteitsborging

 

 

6.

 

Overzicht van onze diensten (handelsagentuurovereenkomst)

 

 

BitLet vooral op de rapporten over de door u geboekte diensten volgens onze

Prestatieoverzicht.

 

Het is vaak de moeite waard om in het buitenland te kopen in plaats van via Duitse importeurs, groothandelaren of buitenlandse handelsondernemingen. De eerste stappen zijn echter de moeilijkste: contacten leggen, leveranciers in het buitenland vinden, de mentaliteit in het buitenland leren kennen en de logistieke stappen tot aan de levering zelf organiseren. Om de activiteiten van het agentschap Frisch op soortgelijke wijze uit te voeren, zou u waarschijnlijk meer dan één extra medewerker voor de inkoop nodig hebben, wat aanzienlijk duurder zou zijn dan het agentschap Frisch de opdrachten te laten uitvoeren…

 

Uw eigen import 1

Het is niet moeilijk om importeur in Duitsland te worden, want er zijn weinig eisen waaraan u moet voldoen. De verplichtingen en risico’s die daaruit voortvloeien zijn gevarieerder, en Agentur Frisch kan u ook op deze gebieden bijstaan – vraag het ons maar. Wij treden op als uw commerciële agent voor inkoop in Azië op permanente basis en zijn uw partner voor inkoop.

 

Handelscontacten

 

Handelscontacten zijn bijzonder belangrijk, want zonder contacten werkt niets in de internationale handel. We hebben al veel contacten in het buitenland en werken al enige tijd samen met de fabrieken. Langdurige samenwerking schept een vertrouwensrelatie, en alleen door vertrouwde samenwerking ontstaat een langdurige betrouwbare levering die in het voordeel is van onze klanten. Via de bekende handelscontacten hebben wij natuurlijk ook het genoegen nieuwe contacten te leggen, en contacten die ons worden aanbevolen zijn meestal contacten die wij langdurig en tegen hoge kosten zouden moeten onderzoeken en leren kennen. Wij werken ook al jaren succesvol samen met handelaren die contacten zoeken in het buitenland, vooral in China, die de Chinese taal en mentaliteit kennen, maar ook weten welke kwaliteitsnormen wij in Duitsland hanteren.

 

De risico’s tot een minimum beperken

 

Natuurlijk zijn er veel risico’s in de internationale handel. Het grootste risico is zeker het risico om in zee te gaan met dubieuze leveranciers. Juist op het gebied van het zoeken of vinden van leveranciers willen de meeste klanten geld besparen of liever geen investeringen doen, ook al is dit het deel van ons werk dat voor ons het meeste werk betekent. Wij selecteren alleen fabrikanten waarover wij geen negatieve informatie hebben. U kunt vaak snel zien of een potentiële leverancier echt serieus is door naar hun website te kijken of naar de manier waarop zij zich presenteren.

leverancier tijdens een telefoongesprek met een moedertaalspreker. U kunt vaak snel zien wanneer een leverancier niet blijkt te zijn wat hij aanvankelijk beweerde te zijn. Wij kunnen het risico sterk beperken, maar dat betekent niet dat het voor 100% kan worden uitgesloten. Meer zekerheid kan worden verkregen door de fabriek later te bezoeken of door een veilige betalingsmethode te gebruiken (bijv. L/C) …

 

Betalingen in het buitenland

 

Er zijn verschillende manieren om de leverancier in het buitenland te betalen. Uiteraard moet rekening worden gehouden met de veiligheid van de importeur, maar ook met die van de exporteur. Wij proberen in uw belang en in het belang van de exporteur de meest geschikte betalingsmogelijkheid voor u te vinden.

 

Werknemers in het buitenland

 

2

Zonder onze werknemers in het buitenland, bijvoorbeeld in China, Indonesië of Argentinië, zou niets voor ons werken, omdat de nabijheid van de inkoop- en leveringsbronnen zeer belangrijk is. Onze moedertaalsprekers zijn niet alleen beter in staat de vertrouwelijkheid van de fabrikant in telefoongesprekken vast te stellen, maar kunnen ook ingewikkelde details in de plaatselijke taal verduidelijken en met meer succes prijsonderhandelingen voeren dankzij hun kennis van de mentaliteit. Door de nabijheid van onze medewerkers bij de handelspartners in het buitenland zijn fabrieksbezoeken niet alleen goedkoop, maar ook voor u als klant probleemloos, snel en zonder tijdverlies mogelijk, omdat u zich de moeite van het reizen naar bijvoorbeeld China kunt besparen. Kleine vertalingen worden uitgevoerd door onze native speakers, die ook een uitstekende kennis van het Engels hebben, en er zijn geen extra vertaalkosten, tenzij u extra vertalingen of bijzonder complexe vertalingen bestelt die wij zouden moeten uitvoeren.

 

Logistiek en orderverzamelen

 

Wij werken al lang samen met rederijen en expediteurs en kunnen daarom altijd de meest verstandige en goedkoopste transportroutes voor u regelen. Reeds in China of in andere vreemde landen organiseren wij de boeking van de container en het ophalen van de goederen, alsook het transport en de verzending naar Duitsland. Met behulp van onze samenwerkingspartners in Duitsland (expediteurs) ondersteunen wij u bij de inklaring van de handelsgoederen en de levering aan uw magazijn. Wij kunnen u helpen met een grote verscheidenheid aan verzendmethoden, of het nu gaat om expreslevering, luchtvracht of zeevracht, of zelfs een combinatie van lucht- en zeevracht. Onze logistieke specialisten staan u met raad en daad terzijde. Wij regelen de logistiek voor u en de facturatie gebeurt meestal door onze partners

– meestal uw contractuele partner als u de logistiek via ons regelt.

 

Octrooien en licenties/ contracten/ conformiteitsverklaringen

 

Voor veel merken gelden merkrechten van de merkhouder en zelfs voor veel modellen gelden zogenaamde modeloctrooien. Licenties kunnen zelfs bestaan op technologieën. Bij invoer in de EU zijn deze rechten van derden wettelijk beschermd. Het agentschap Frisch heeft reeds ervaring en kennis van welke octrooien en licenties op vele gebieden vereist zijn en welke producten niet mogen worden ingevoerd. Desondanks mag het Agentschap Frisch geen juridisch advies geven. U staat er echter niet alleen voor, want wij kunnen u een professionele internationale advocaat aanbevelen die gespecialiseerd is in de invoer van goederen uit Azië in de EU en samenwerkt met advocaten in de Aziatische regio. Door de advocaat en zijn Aziatische collega’s te raadplegen, kunt u uw invoer ook juridisch vastleggen om problemen met de invoer te voorkomen. Dit geldt ook voor contracten en conformiteitsverklaringen of adviezen over invoerbepalingen die u van Agentschap Frisch ontvangt. Dit zijn niet-bindende beoordelingen op basis van onze jarenlange ervaring, maar voor de rechtszekerheid moet dit worden gecontroleerd door een advocaat, die wij u graag kunnen aanbevelen.

 

 

Kwaliteit van de goederen

 

Wij letten op de kwaliteit van de koopwaar en proberen te werken met fabrieken die relatief hoogwaardige goederen leveren. Onze freelance ingenieur studeerde werktuigbouwkunde in China en productietechniek in Duitsland en kent de kwaliteitsnormen in Duitsland juist daarom. Hoewel de kwaliteitscontrole alleen mogelijk is in de mate dat u als klant deze wilt financieren, aangezien kwaliteitscontroles zeer duur kunnen zijn, kan onze ingenieur in vele sectoren leveranciers aanbevelen die reeds kwaliteitscontroles door andere grote Duitse bedrijven hebben doorstaan en kunt u dus profiteren van de referenties. Wij kunnen alleen ter plaatse in de fabrieken kwaliteitscontroles uitvoeren, omdat de technische mogelijkheden daar meestal ontbreken en het niet mogelijk is elk afzonderlijk product nauwkeurig te controleren. Het verdient altijd aanbeveling vooraf een monster te bestellen en dit in een laboratorium te laten testen. Alleen op deze manier

krijgt u kennis over de kwaliteit, maar ook over de duurzaamheid van het product op lange termijn,

 1. e. na hoeveel wasbeurten verliest de jurk zijn kleuren of na welke 3

weersomstandigheden onaanvaardbare materiaalvervorming in de bromfiets plaatsvindt.

 

VoorVoor de inspecties en audits zelf regelen wij dienstverleners in Azië die door u zijn gemachtigd en door ons zijn opgeleid om uw contractanten te worden; onze dienst is om als tussenpersoon op te treden.

 

The Frisch Agency organiseert uw gehele import. De prijs die u aan ons betaalt is voor de meeste bedrijven een rendabele investering gebleken, omdat u zich met uw hoofdzaken kunt bezighouden terwijl wij het hele proces voor u regelen. Onze hoofdactiviteit is het importproces en juist daarom nemen wij u dit graag uit handen en bieden wij u onze professionele service. Of u nu wilt importeren uit China, Indonesië, Argentinië, Roemenië, Italië of waar ook ter wereld, wij vinden wat u nodig hebt tegen de prijs- en prestatieverhouding die u wenst en organiseren het hele proces voor u. U hoeft de goederen alleen maar te betalen, aan te nemen en weer te verkopen. Via onze klantenzone met fantastische tools heeft u een tool in handen die internationale aankopen veel gemakkelijker maakt omdat wij uw aankoopafdeling 24

Uren per dag en 7 dagen per week flexibel ingericht, heeft u een fantastisch overzicht en kunt u met gemak bestellingen plaatsen en heeft u altijd zicht op de werkzaamheden van uw inkoopafdeling – het Frisch Agentschap. Openheid en transparantie tegenover onze klanten is het duidelijke doel dat we ons hebben gesteld en we zijn erin geslaagd!

 

 

 

 

 

 

 1. 2. Voorbeeldproces van een invoermakelaar

 

Voorbeeldprocedure voor een invoerbemiddeling

 

 

Sie hebben nog geen leverancier

 

Als u nog geen leverancier in het buitenland hebt kunnen vinden, zullen wij u ondersteunen. Ofwel hebben we al leveranciers voor het product dat u wilt in onze voorraad of we doen de zoektocht voor u. Wij werken ook voor u op een succescommissie, wat betekent dat het

voor u zonder verplichting en gratis als we niet succesvol zijn. Het is echter alleen

Gratis als u alle informatie die nodig is voor een “intentieverklaring tot aankoop” al kunt verstrekken. Aan online aanvragen zijn voor u als nieuwe klant echter geen kosten verbonden, omdat wij doorgaans schriftelijke offertes verstrekken die u met uw handtekening voor akkoord bevestigt. Daarom proberen wij open en transparant te zijn, zodat onze cliënten altijd op de hoogte zijn van de kosten die ontstaan. Overigens: Het gratis zoeken blijft voor u gratis omdat u de kosten van onze service al kunt opnemen in de limietprijs die u opgeeft voor uw aankoop, d.w.z. als wij succesvol zijn voor u, heeft u geen extra kosten door onze service.

 

Een leverancier is al bekend

 

Onze native speakers in het betreffende land voeren een telefoongesprek met de potentiële leverancier. Een persoonlijke telefoon in de plaatselijke taal versterkt de samenwerking en schept een zekere vertrouwdheid. Tijdens het telefoongesprek kunnen basisspecificaties worden besproken (bijvoorbeeld minimale bestelhoeveelheden, betalingsvormen, referenties, enz.) Een eerste aanvraag wordt schriftelijk, meestal per e-mail, naar de leverancier gestuurd.

 

Er is een eerste aanbod

 

Als het eerste aanbod bevredigend is, proberen wij de ernst van de leverancier verder na te gaan. Wij informeren ons over de leverancier en gebruiken moderne communicatiemiddelen, indien mogelijk in de landstaal van de leverancier.

 

Niets negatiefs bekend over leverancier

 

5

Het aanbod wordt uitgediept, dat wil zeggen dat de nodige details worden uitgewerkt. Het is ook belangrijk welke certificaten of vergunningen vereist zijn. Natuurlijk ook speciale eisen in de EU, zoals Europese netstekkers. Het is ook belangrijk de expediteur informatie te verstrekken, zoals het volume en het gewicht van de verpakte goederen. Wees duidelijk hoe u wilt dat uw goederen worden geleverd (in dozen of kosten, eventueel op pallets, enz.).

 

Uitgebreide aanbieding is beschikbaar

 

Met bovenstaande informatie uit de uitgebreide offerte maken wij voor u een kostenberekening. Dit omvat de volgende kosten: prijs van de goederen, prijs van het vervoer volgens onze ervaring, kosten van monetaire transacties, kosten van onze dienstverlening en wij zullen een voorlopig niet-bindend douanetarief vaststellen. De volgende kosten die worden of kunnen worden gemaakt, zijn echter niet in de berekening opgenomen: Een voorafgaande verzending van een monster, laboratoriumtests van het monster, onderzoek en raadpleging van een advocaat voor de invoer en een fabrieksbezoek of productiecontrole.

 

 

Voorbeeld bestelling

 

Om er zeker van te zijn dat de leverancier het juiste artikel in de juiste kwaliteit kan leveren, raden wij u aan een monster te bestellen. Wij kunnen u ook helpen bij de behandeling van het monster totdat het bij u wordt afgeleverd.

 

Import Service Order = Commercial Agent Order

 

Als u dit heeft aangevraagd, zal onze aanbevolen advocaat contact met u opnemen voor advies. Afhankelijk van het product kunnen wij een monsterzending voor u verzorgen, zodat u de kwaliteit van het product kunt controleren. Op uw verzoek organiseren wij voor u of een van onze partners een fabrieksbezoek.

 

 

 

 

De Proforma-Factuur en het Verkoopcontract

 

Wij stellen samen met u en de leverancier een aankoopcontract op volgens uw specificaties – meestal volgens de Proforma Factuur (PI), die de basis vormt voor de aankoop tussen u en de leverancier. Wij streven ernaar dat alle overeengekomen punten door de leverancier in de Proforma Factuur (PI) worden opgenomen. Zorg er ook voor dat het PI alle belangrijke punten bevat, want het is moeilijk om later wijzigingen aan te brengen of het PI te wijzigen.

Het is moeilijk om de leverancier aansprakelijk te stellen voor gebreken indien belangrijke punten in de PI ontbreken.

 

 

 

 

In het geval van grotere bestelvolumes met veel details stellen wij bovendien voor een

6

koopovereenkomst. De Proforma-factuur dient dan als aanvullende overeenkomst en is de basis voor

de betaling. De voorwaarden van het contract zijn opgenomen in het uitgevoerde koopcontract. Aangezien we geen

Als u geen juridisch advies mag geven, raden wij u aan dit te laten controleren door onze advocaat of uw eigen advocaat dit te laten controleren.

 

 

 

 

 

Productiecontrole

 

Tijdens de productie houden wij natuurlijk contact met de leverancier. Indien u dat wenst, kunnen wij ook een uitgebreide productiecontrole ter plaatse voor u uitvoeren. Een fabrieksbezoek tijdens of na de productie is mogelijk op uw verzoek.

 

 

 

 

Betaling op rekening

 

Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze is betaling op rekening aan de leverancier mogelijk na productie of na ontvangst van de kopie van de “Bill of Lading”, graag ook via onze tussenrekening.

 

 

 

 

Ingebruikname van de zending

 

Na het einde van de productie en, indien nodig, een bezoek aan de fabriek voor de aanvaarding van de goederen, organiseren wij een ophaling door een agentschap ter plaatse zodat de goederen op het schip kunnen worden geladen. Na enkele dagen ontvangt u hiervan een bevestiging, de Bill of Lading (BL). Indien nodig bent u de klant, wij treden op als tussenpersoon.

 

 

 

 

Een expediteur in dienst nemen

 

Nadat wij de kopie van de BL hebben ontvangen, geven wij namens u opdracht aan een expediteur in Duitsland die contact met u opneemt over de logistiek en de inklaring. Na betaling van het totale bedrag van de goederen ontvangt u meestal per post of per telex de nodige handelspapieren.

 

 

 

 

Levering aan u op locatie

 

7

Na levering controleert u de goederen uiteraard zorgvuldig en stelt u ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele schade of gebreken. Uiteraard blijven wij u ondersteunen bij technische vragen, garantie en aansprakelijkheid.

 

 

 

 

Annuleringsgarantie

 

Na elk punt van onze dienstverlening geven wij u de mogelijkheid om het servicecontract op te zeggen. Alleen de kosten voor de diensten die wij al hebben verricht, worden dan gemaakt. Dit betekent dat u alleen betaalt voor wat u nodig heeft. Wij kunnen niet garanderen dat andere contractpartners een annulering zullen accepteren als er al andere contractpartners bij betrokken zijn (bv. fabrikanten, transportbedrijven), maar wij streven er altijd naar onze klanten de beste service te bieden. Ook proberen wij met leveranciers of fabrikanten zo ruim mogelijke annuleringsrechten overeen te komen. Bij Agentschap Frisch wordt u altijd optimaal geadviseerd en verzorgd, want dat is onze claim. Houd er echter rekening mee dat bij handelsagentuurovereenkomsten ook bij latere bestellingen provisie verschuldigd is, ook zonder onze tussenkomst, als u er geen gebruik van maakt.

 

 

De medewerkers van Agentur Frisch ter plaatse kunnen ook ingewikkelde processen die zich tijdens de productie voordoen optimaal afhandelen en Agentur Frisch heeft al veel ervaring met het importproces en onderhoudt regelmatig contact met de agenten en rederijen in het buitenland en de expediteurs in Duitsland. Zo is het importproces eenvoudig, transparant en door onze hulp georganiseerd zonder grote moeilijkheden voor u.

 

 

 

 1. 3. Invoerrisico’s

 

 

Als importagentschap en uw handelsagent is het onze claim om u, onze klant, altijd de beste service te bieden. Als u vindt dat wij te veel tijd nemen om de juiste handelspartner te vinden, weet dan dat het Frisch Agency niet het risico en de verantwoordelijkheid kan dragen voor latere verliezen. Het risico blijft altijd bij u als importeur. Daarom werkt de Frisch Agency aandachtig en kiest in samenwerking met u de veiligste wegen volgens alle beschikbare mogelijkheden

 

 

 

 

Importeur in de EU

 

Als importeur in de EU kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door het product veroorzaakte schade, aangezien van de gelaedeerde niet kan worden verwacht dat hij zijn rechten doet gelden tegenover een derde in een ver land. Juist daarom is het belangrijk het product vooraf grondig te controleren om mogelijke risico’s bij voorbaat te kunnen uitsluiten. Informeer u over de Wet Productaansprakelijkheid of vraag advies aan een bevoegde advocaat. Wij bevelen hiervoor graag een advocaat aan. Onze aanbevelingen inzake contracten, certificaten, conformiteitsverklaringen en invoerbepalingen zijn niet-bindende aanbevelingen op basis van onze jarenlange ervaring, die indien nodig juridisch moeten worden herzien om rechtszekerheid te hebben.

 

8

Leveringsrisico – Wanbetalingsrisico – Kennismaking met de leverancier

 

Wij proberen de betrouwbaarheid en de ernst van de leverancier te controleren met alle moderne communicatiemiddelen. Wij bevelen altijd een voorafgaand fabrieksbezoek door onze medewerkers in China aan om een persoonlijke indruk van de fabriek te krijgen. Wij bezoeken de fabriek graag namens u en stellen een bezoekprotocol op volgens uw specificaties. Indien er nog twijfels bestaan, kan met de exporteur in de betalingsvoorwaarden nadere zekerheid worden overeengekomen, bijvoorbeeld via een LC-betaling.

 

Kwaliteitsrisico

 

De goederen komen niet altijd echt overeen met wat de leverancier vooraf in zijn productbeschrijvingen vermeldt en hoe het er op de productfoto’s uitziet. Wij raden u aan productmonsters of monsters van stoffen en materialen op te laten sturen en deze in het laboratorium te laten testen. Veel producten vereisen ROHS- of CE-certificaten. Het is ook belangrijk om kopieën van de certificaten te hebben ter controle. Het is echter niet ongewoon dat fabrikanten niet leveren wat u eerder als monster hebt ontvangen. Wij raden u dan ook aan de goederen vóór de verzending in ontvangst te laten nemen. Dat regelen we graag voor u. Wij voeren een visuele inspectie uit omdat wij niet elk afzonderlijk product voor u kunnen testen en wij ook niet over de technische mogelijkheden beschikken voor een perfecte materiaalcontrole ter plaatse. Bovendien is er geen garantie dat de leverancier de door ons gecontroleerde goederen daadwerkelijk aan de vervoerder zal leveren. Wij kunnen het risico niet volledig wegnemen, wat betekent dat er zelfs na het meest zorgvuldige onderzoek een restrisico blijft bestaan. Wij bieden ook graag toezicht op de productie tijdens de productie. Dit is echter zeer kostbaar omdat vanaf het begin van de productie tot het einde van de productie en totdat de lading is geladen, een werknemer namens ons agentschap de productie begeleidt. Dit is dus alleen zinvol bij zeer grote productieaantallen

 

 

 

 

Treensportrisico

 

In geval van vertraging in het vervoer draagt u als importeur het risico van vertraging in de levering, tenzij met de exporteur een andere afspraak is gemaakt. De goederen zijn uiteraard verzekerd tegen vernietiging, beschadiging of verlies tijdens het vervoer, mits Agentur Frisch de logistiek kan organiseren via de eigen expediteur. Neem voor geconsolideerde zendingen of CIF-leveringen contact met ons op over de verzekering.

 

Een ander risico zijn de transportkosten. De meeste prijzen (bv. zeevracht, natransport, dieseltoeslagen, enz.) zijn dagprijzen. Alleen, bijvoorbeeld, van feb. 2012 tot mei 2012 zijn de kosten van zeevracht in sommige gevallen verdrievoudigd. Helaas is het nooit mogelijk om op lange termijn te voorzien welke transportkosten kunnen worden verwacht wanneer de goederen zijn voltooid. Daarom kan een berekening alleen worden gebaseerd op een richtwaarde voor de laatste paar maanden.

 

U mag de havengelden niet verwaarlozen. Ook dit stuit vaak op onbegrip. In de haven heb je in principe drie dagen vrij, die de expediteur je meestal als “havengeld” in de offerte heeft aangeboden. Elke extra dag kost opslagkosten en boetes in de haven. Maar hoe kan dit gebeuren:

 

Voorbeeld: De goederen komen in de haven aan op vrijdag 27.05.16 in de late namiddag, de douaneaanvraag kan dan pas worden ingediend op maandag 30.05.16, de inklaring vindt plaats op dinsdag 01.06.2016.

vrijgegeven en de goederen zullen aankomen op 02.06. direct op de volgende trein of bus. Er zijn 9

al zes dagen in de haven. Natuurlijk probeert elke expediteur deze kosten te vermijden.

vermijden.

 

 

 

Risico bij inklaring

Agentur Frisch baseert haar eerdere berekeningen en aanbevelingen altijd op de geldende douanetarieven of in de regel op het door de fabrikant in het derde land opgegeven douanetarief. Dit tarief kan echter niet worden gegarandeerd, tenzij u bindende douane-informatie krijgt van de douaneautoriteit. Het is het risico van de importeur dat de douaneautoriteit een ander tarief vaststelt.

 

De vergoedingen voor de inklaring worden aangerekend volgens het douanetarief. Gelieve er rekening mee te houden dat voor verschillende producten verschillende douanetarieven kunnen worden vastgesteld en dat voor elk tarief de vergoeding voor de aangifte voor inklaring in rekening wordt gebracht.

 

Währungswisselkoersrisico

 

Aangezien u in het buitenland vaak betaalt met de desbetreffende nationale valuta of met de valuta van de USD, loopt u als importeur het risico van valutaschommelingen. Wisselkoersverliezen zijn voor uw rekening. Indien dit vooraf contractueel is overeengekomen, kan de exporteur eventuele valutaverliezen later aanpassen en u het verschil in rekening brengen.

 

 

 

 

Politieke risico’s

 

Ook politieke risico’s zijn niet uitgesloten (bijv. oorlog, stakingen, onteigening, betalingsverboden) en komen voor rekening van de importeur. Ook andere politieke risico’s kunnen in het nadeel van de exporteur zijn (bijvoorbeeld in geval van inflatie).

 

WetschaftlichRisico’s

 

Verschillende wetten, in- en uitvoerverordeningen en verordeningen vormen een risico voor de importeur indien hij deze wetten en verordeningen in het buitenland niet kent. Chinese exporteurs hebben bijvoorbeeld een uitvoervergunning nodig zonder welke zij niet mogen uitvoeren (behalve via expresdiensten zoals DHL, die dan als exporteur optreden).

 

Octrooien, licenties en certificaten

 

10

Natuurlijk hebben merkhouders het recht op hun merk op de meeste merkartikelen, dat wettelijk beschermd is wanneer het in een douanegebied (bv. de EU) wordt ingevoerd. De merkhouder kan natuurlijk het recht op zijn merk afdwingen. Evenzo kunnen bepaalde gegevens en technologieën beschermd zijn en zijn voor de invoer vergunningen vereist. Voor bepaalde handelsgoederen zijn ook certificaten als CE, ROHS of EEC & COC vereist. Voor uw veiligheid kunnen wij u een advocaat aanbevelen die voor u kan nagaan welke documenten u nodig heeft voor invoer in de EU. Dienovereenkomstig ondersteunen wij u bij het vinden van handelspartners in het buitenland die alle noodzakelijke documenten hebben of kunnen verkrijgen. Het is belangrijk om contractueel vast te leggen welke documentatie op het moment van aankoop en betaling beschikbaar moet zijn, zodat u kunt bewijzen dat u aan alle eisen hebt voldaan.

 

 

 

Het agentschap Frisch werkt reeds met talrijke leveranciers die, voor zover wij weten, over alle nodige certificaten en vergunningen beschikken. De controle moet echter regelmatig worden herhaald omdat de wetgeving en de rechten van andere fabrikanten ook voortdurend kunnen veranderen. Wij weten ook dat veel fabrikanten betrouwbaar zijn en dat hun producten van goede kwaliteit zijn. Via onze lokale contacten, bijvoorbeeld in China, Argentinië en Indonesië, worden wij ook geïnformeerd over actuele politieke en economische gebeurtenissen en op de hoogte gehouden van wet- en regelgeving. Natuurlijk kunnen wij niet voor elke sector en elk product even goed geïnformeerd en geadviseerd worden, maar uw risico’s worden door onze samenwerking aanzienlijk beperkt. U kunt te allen tijde juridisch advies inwinnen bij de door ons aanbevolen advocaat.

 

De belangrijkste principes bij de eerste invoer van een nieuwe leverancier in China (geldt ook voor

leveranciers van sommige andere Aziatische landen, zoals India, Indonesië en Vietnam).

 

– Ga nooit uit van een vaste leveringsdatum en zorg voor voldoende tijd

– Investeer alleen zoveel als u bereid bent te verliezen.

– Verkoop nooit goederen die nog niet uit China zijn geleverd en gecontroleerd.

 

 

 

 

Importeren uit China is een hordeloop die altijd weer voor nieuwe verrassingen zorgt. We staan klaar om deze hindernisrace voor u te lopen.

 

 

 

 1. 4. Betalingen in de internationale handel

 

In de internationale handel zijn er ook regels die in acht moeten worden genomen en die in de internationale handel gebruikelijk zijn. Uw risico’s en de risico’s van de leverancier, maar ook de kosten van monetaire transacties in tegenstelling tot de kosten van de handelsgoederen, moeten hier in aanmerking worden genomen.

 

Vorcontant geld voor kleine aankopen

 

Voor kleine aankopen is vooruitbetaling via een bankrekening niet de veiligste maar wel de meest ideale vorm van betaling. Een bankoverschrijving kost niet veel en er is een controleerbare betaling gedaan op basis van de bankoverschrijving. Voor kleine aankopen moet een telefoontje naar de leverancier en een zoektocht op internet het risico ten minste minimaliseren. U kunt de betaling via het agentschap Frisch laten verlopen via de tussenrekening.

 

 

 

 

Importorder

11

 

Voor kleine aankopen kunt u een importorder plaatsen bij de Frisch Agency. Dit betekent dat het Frisch agentschap voor u importeert en de goederen aan u doorverkoopt. Een relatief veilige betalingsmogelijkheid voor u die wij alleen in uitzonderlijke gevallen aanbieden. Wij werken alleen met commerciële kopers.

 

 

 

 

 

Aanbetaling en vooruitbetaling

 

De meest voorkomende betaling in de internationale handel. U betaalt een deel vóór de productie en een saldo nadat de goederen op het schip zijn en u een kopie van de vrachtbrief hebt ontvangen. De leverancier geeft de goederen vrij zodra de aanbetaling is gedaan.

 

 

 

 

LC betaling

 

Betaling met bankgarantie. Deze betaling is echter alleen mogelijk indien de importeur en de exporteur elk een rekening hebben bij een internationale topbank. De betaling wordt door de exportbank pas aan de exporteur vrijgegeven wanneer bepaalde handelsdocumenten waarover de importeur en de exporteur overeenstemming hebben bereikt, beschikbaar zijn. Vraag uw bank om advies hierover

 

 

 

 

Treuhand-betaling

 

Er is ook de mogelijkheid om via een trustrekening te betalen. Er zijn internationale fiduciaire handelaren over wier aanbod u zich kunt informeren. Het kan ook mogelijk zijn om het geld als zekerheid op een zogenaamde geblokkeerde rekening te storten.

 

Vraag ons of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid en informatie wilt krijgen.Wij proberen te onderhandelen met de leverancier en zorgen voor uw veiligheid.

 

 

 

 

Betaling op koers

 

De veiligste optie. Meestal is de gemakkelijkste manier om een goede marktpositie te hebben. Dus de

Betaling is ook een pressiemiddel om de juiste levering te krijgen. Wanneer je deze

marktpositie, moet men proberen deze vorm van betaling te bereiken.

 

 

 

 1. 5. Kwaliteitsborging van goederen uit China en andere invoerende landen.

 

12

De kwaliteit van de goederen is een belangrijk punt bij de invoer. Vooral uit opkomende landen als China of India is de kwaliteit helaas vaak niet wat men ervan verwacht. Daarom hecht het agentschap Frisch ook veel belang aan het thema “kwaliteitsborging”.

 

WelchWelke slechte ervaringen heb je?

 

Voorbeeld 1) De fabrikant stuurt monsters naar de klant. De kwaliteit komt precies overeen met zijn wensen. Na bestelling van de hoofdlevering komen de goederen echter niet overeen met het monster. Volgens de fabrikant kunnen monsters niet overeenkomen met de hoofdlevering omdat bijvoorbeeld de kleuring van een enkel product volledig verschilt van de kleuring in een hoofdproduktie. Bovendien moest hij losse onderdelen uit de voorraad nemen voor een monster…

met een veel betere kwaliteit van een andere productie zoals die gebruikt wordt voor de hoofdproductie van deze

De eerste bestelling ontvangt de leveringen die bepalend zijn voor de goederen van de hoofdproduktie, die uiteraard niet identiek kunnen zijn.

 

 

 

Voorbeeld 2) Een bezoek aan de fabriek. De fabrikant presenteert volledig onberispelijke saunacabines (demonstratiemodellen) van een echt goede kwaliteit, zelfs beter dan deze op de foto’s of in de beschrijvingen werden genoemd. De klant is blij. Vanwege dit positieve bezoek heeft de

Klant bij een aanvaarding van goederen na voltooiing van zijn eigen productie. Toen de klant de saunacabines zag

is hij geschokt. De deuren zijn gemaakt van vensterglas in plaats van plexiglas, het hout is slechts gedeeltelijk geschuurd en gedeeltelijk niet gevernist. Het hout is bevlekt en ontpit en de gaten zijn onzuiver. Nadat de klant zijn garantieclaim wil afdwingen, zegt de fabrikant dat hij zelf een elektricien is en dat hij daarom alleen garantie kan geven op het elektrische systeem van de saunacabine, maar niet op het hout of het glas.

 

 

 

 

Ervaring en referenties

 

Natuurlijk bouwen we voort op onze ervaring. Wij proberen altijd leveranciers aan te bevelen waarmee wij of onze klanten reeds goede ervaringen hebben. Bovendien kennen wij leveranciers van grote bedrijven in sommige sectoren van referenties, waar een goede kwaliteit mag worden verwacht. Voor nieuwe leveranciers is het uiteraard mogelijk om referenties (indien beschikbaar) te laten verifiëren. Vaak hebben grote importeurs en fabrikanten al dure testprocedures uitgevoerd en leveranciers of onderaannemers geselecteerd die aan deze kwaliteitsnormen voldoen. Leveranciers en onderaannemers van andere grote importeurs en fabrikanten waarvan de kwaliteit reeds bekend is en die hun referenties dienovereenkomstig kunnen aantonen, worden uiteraard zoveel mogelijk op de shortlist geplaatst.

 

Muafzender/productmonster

 

Onze ervaring is dat een proefzending of producttest onontbeerlijk is. Zo kunt u het product testen volgens uw eigen smaak, die geen derde u kan afnemen. U kunt ook de functies controleren. Als u zelf geen gebreken vindt en tevreden bent met het product, moet u verdere tests laten uitvoeren door een testlaboratorium. Dit is ook belangrijk om de levensduur van het product te bepalen.

 

13

VerContractuele overeenkomst

 

Uiteraard moet contractueel worden overeengekomen dat de kwaliteit van de goederen van de hoofdproduktie niet mag afwijken van de kwaliteit van de levering van het monster. Deze moeten exact overeenkomen met het patroon. Optimaal is dat een fabrieksbezoek voor de aanvaarding van de goederen contractueel wordt overeengekomen.

 

Productiecontrole

 

Productiemonitoring houdt in dat de productie van uw goederen vanaf het begin van de productie tot aan de verzending wordt gevolgd. Wij schrijven dagelijks rapporten en maken fotodocumentaties die u dagelijks per fax of e-mail worden toegestuurd. Bovendien worden dagelijks telefonisch punten met u besproken. Zo begeleiden wij voor u het hele productieproces. Houd er rekening mee dat wij de kwaliteitsborging regelen en de dienst niet zelf verlenen.

 

Warenabnahik ter plaatse

 

Na afloop van de productie voeren onze partners de aanvaarding van de goederen uit. Uiteraard kunnen zij de goederen alleen visueel inspecteren, aangezien de technische mogelijkheden voor verdere inspecties meestal niet ter plaatse aanwezig zijn en niet elk afzonderlijk apparaat (bijvoorbeeld technische apparatuur) kan worden getest.

 

 

 

Bedingungen bij de fabrikant

 

We proberen al betere omstandigheden op het terrein te creëren. Op deze manier kan succes op lange termijn worden bereikt voor duurzame zakelijke relaties. Wij steunen de buitenlandse

 

 

 

 

Leveranciers bij de opleiding van werknemers door Duitse opleiders, kunnen proberen leveranciers te vinden met materialen van betere kwaliteit en het bedrijf helpen aan betere apparatuur, bijvoorbeeld gereedschappen en machines. Dit is een andere manier om de kwaliteit op lange termijn te verbeteren. Vraag het ons – wij zullen dit doel samen met u bereiken.

 

Wij zijn ons er altijd van bewust dat u als klant een goede kwaliteit wenst bij de levering van goederen. Om onze klanten tevreden te stellen, willen wij ook zorgen voor een levering die onze klanten tevreden stelt en een basis vormt voor een langdurige samenwerking. Wij proberen alle punten op te nemen om het risico voor u als klant zoveel mogelijk te beperken. Bezuinig niet op het garanderen van kwaliteit, want een slechte levering is een bedrijfsrisico, en dat betekent ook het grootste financiële risico voor u als ondernemer.

 

 

Let op

dat luchtvracht altijd wordt gefactureerd volgens het hoogste gewicht van reëel gewicht en volumegewicht, dat wordt berekend door hoogte x breedte x diepte / 5000. Afhankelijk van wat hoger is, wordt luchtvracht in rekening gebracht. Er wordt dus rekening gehouden met een economisch gewicht.

dat je een EORI-nummer nodig hebt voor invoer in Duitsland, zelfs voor monsters. dat je bij invoer meestal omzetbelasting moet betalen, die je als

terugkrijgen (als voorbelasting) voor degenen die recht hebben op aftrek van voorbelasting.